Гражданско дело 46/2016 - Решение - 17-05-2016

Решение по Гражданско дело 46/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер      1652                       17.05.2016 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На деветнадесети април, две хиляди и шестнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 46 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по молба по чл.40 от ЗУЕС от Г., П. и В. Ч. за отмяна на решенията, гласувани на проведено на 30.11.2015г. общо събрание на етажните собственици в сградата на *****************.

        От ответната етажна собственост оспорват молбата като неоснователна.

        ПРС, ХVІІ гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

В молбите се твърди, че са допуснати редица нарушения при свикването и провеждането на общото събрание и в по- конкретно, че то не е свикано от *** на ЕС и поканата не отговаря на изискванията на закона. Поканата била на бланка на „БГ Домоуправител”, каквото дружество не била регистрирано в Търговския регистър, нямало правосубектност нито правомощия по свикване на общо събрание. Сочи се, че то не е председателствано, съобразно с изискванията на чл.16, ал.2 от ЗУЕС, а също така, че и избора на протоколчик е незаконосъобразен. Твърди се също така, че е гласувано решение извън обявения дневен ред. От ответната страна се твърди, че са спазени всички законови изисквания при свикването и провеждането на общото събрание.

        Съгласно чл.13, ал.1, вр.чл.12, ал.1, т.1, когато общото събрание се свиква от ***, поканата следва да е подписана от него. Задължително в поканата се вписват датата и часът на поставянето, за което се съставя протокол. По делото са приети две копия от покани- едната с подпис на ***, а другата без. Не може с абсолютна категоричност да се приеме, че във входа на сградата са били залепени подписани покани, тъй като това не се потвърждава от показанията на с. Н. Н., която сочи, че е предала на *** на етажната собственост две покани и той ги е подписал пред нея, като това обаче не означава непременно, че тези покани са били залепени. При това с. Г. С. / *** *** с молителите/ е категоричен, че с молителя Г.Ч. са свалили от вратата на асансьора една неподписана покана. Това обаче е без съществено значение, тъй като по делото е приет протокол от 19.11.2015г. / л.49/, удостоверяващ залепването на същата дата от *** на две покани на външната врата на входа и на информационното табло.

        Независимо от горното съдът намира, че молбата за отмяна на решенията на общото събрание ще следва да бъде уважена по следните съображения: Съгласно чл.13, ал.7 от ЗУЕС, в поканата следва да се посочи дневният ред на общото събрание. Съгласно чл.16, ал.3, общото събрание на собствениците не може да приема решения по въпроси извън предварително обявения дневен ред, освен в неотложни случаи. Обявения в поканата / л.18 и л.55/ дневен ред е следният: 1. текущи проблеми, 2. други. Видно от протокола за проведеното общо събрание, от същото са гласувани решения в шест точки, а именно: 1. избор на „М. НМ 5”ЕООД за извършване на услугата „професионален домоуправител”, 2. за сключване на договор с посочената фирма, 3. за плащане на вноски за покриване на текущите разходи по управлението на общите части на сградата, 4. за възлагане на „М. НМ 5”ЕООД изготвянето на книга на етажната собственост, 5. за приемане на правилник за вътрешния ред и 6. за възлагане на „М. НМ 5”ЕООД да сключи договор с почистваща фирма. Нито формулировката „текущи проблеми”, нито „други”, предполага по какъвто и да било начин, че ще се гласува сключването на договор за управление с фирма за извършване на услугата „професионален домоуправител” и ще се поема задължение за заплащане на определено възнаграждение на съответната фирма. Всъщност горепосочените формулировки „текущи проблеми” и „други” са дотолкова общи, че на практика липсва дори приблизително ясно съобщен дневен ред. От протокола е видно същото така, че на самото общо събрание е обявен дневен ред, различен от този в поканата. Това е особено съществено нарушение на горепосочените разпоредби на чл.13, ал.7 и чл.16, ал.3 от ЗУЕС, тъй като в резултат от същото етажните собственици са лишени от възможността да се подготвят за общото събрание и да формират мотивирана воля при гласуване на решенията по въпросите от дневния ред. Следва само да се добави, че нито едно от гласуваните решения не е било неотложно, включително и това за избор на професионален управител, тъй като етажната собственост е имала управител, който, независимо от качествата му, би могъл поне в кратък срок да ръководи поддържането на общите части.

        Съобразно с решението по делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК в полза на молителите ще следва да бъдат присъдени направените от тях съдебни разноски за адв.възнаграждение в размер от по 150 лева.

        Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

        ОТМЕНЯ решенията, гласувани на проведено на 30.11.2015г. общо събрание на етажните собственици в сградата на *********.

        ОСЪЖДА Етажната собственост в сградата на *********** да заплати разделно на Г.П.Ч. ***, ЕГН: **********, П.Г.Ч. ***, ЕГН: ********** и В.Г.Ч. ***, ЕГН: ********** по 150 лева- съдебни разноски.

        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия: п/ Иван Анастасов

 

            Вярно с оригинала.

С.А.