Гражданско дело 4596/2016 - Решение - 26-05-2016

Решение по Гражданско дело 4596/2016г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        1743                 26.05.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На двадесет и шести май две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на четвърти май две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  4596                                              по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Т.Г.Ч. ЕГН **********, с адрес: ***  и Г.Б.Ч. с ЕГН **********, с адрес: *** , сключен на *** в ***, за което е съставен Акт за граждански брак № *** от *** по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца Б. Г.Ч., с ЕГН ********** и М.-Г. Г.Ч., с ЕГН ********** се предоставят на майката Т.Г.Ч. ЕГН **********, като се определя местоживеене на децата при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на децата Б. Г.Ч., с ЕГН ********** и М.-Г. Г.Ч., с ЕГН ********** с бащата Г.Б.Ч. с ЕГН ********** както следва: бащата има право да ги вижда и взема всяка втора и четвърта събота на месеца от 6,00ч. до 20.00ч., както и за 15 дни през годината /при допълнително уговорено от двамата време през отпуските/, които не съвпадат с годишния отпуск на майката, както и през рождените им дни след допълнителна уговорка за часа на посещение.

ОСЪЖДА бащата Г.Б.Ч. с ЕГН ********** да заплаща на Б. Г.Ч., с ЕГН ********** и М.-Г. Г.Ч., с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител Т.Г.Ч. ЕГН ********** издръжка в размер на по 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ месечно за всяко от децата, считано от влизане на решението за прекратяване на брака в сила - 26.05.2016г. до възникване на причини, обуславящи друг размер на издръжката или прекратяването й ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжките са платими по банков път на сметка: IBAN: *** за който се отнасят.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в  ******** на Г.Б.Ч. с ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Т.Г.Ч. ЕГН ********** след прекратяване на брака да възстанови предбрачното си  фамилно име, а именно: К.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

ОСЪЖДА Т.Г.Ч. ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА Г.Б.Ч. с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 182,80 лева /сто осемдесет и два лева и осемдесет стотинки/, представляващи дължими държавни такси.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

             

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.