Гражданско дело 4534/2016 - Решение - 01-07-2019

Решение по Гражданско дело 4534/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2729, 01.07.2019 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХ гр. с.

На 22.05.2019 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 4534 по описа на съда за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Ищецът И.Г.М. с ЕГН **********,***, представляван от пълномощника му адвокат М.П.,***, офис ...., твърди, че на 19.12.2014 г. сключил с ...................... към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” договор, по който последният му възложил и той приел да извърши следните дейности – преработване на система ИСОНИ, създаване на нова функционалност и поддръжката й, срещу възнаграждение в размер на 18000 лв., 50 % от което му било платено авансово при сключване на договора. Твърди се още, че в изпълнение на задълженията си по договора на 17.09.2015 г. той предал на ................на университета сървърна конфигурация с инсталирана мигрирана автоматизирана система ИСОНИ, която следвало да бъде включена и пусната в експлоатация в мрежата на ПУ „П. Хилендарски” от отговорните за това лица, за което бил съставен Приемо-предавателен протокол, а на 18.09.2015 г. инсталирал ИСОНИ Контрол Център върху 5 броя компютри на служители в .............. и на един компютър в университета, като за успешното инсталиране на програмата информирал ответника на електронната му поща и му предоставил администраторските потребителски имена и пароли за достъп до .............., инсталирани върху предадения от него хардуер. Няколко дни по-късно - на 05.10.2015 г., установил, че преработената от него система ИСОНИ е пусната в експлоатация и работи успешно, въпреки което достъпът му като администратор на системата бил преустановен, което довело до невъзможност да продължи да изпълнява задълженията си по договора. Последвали кореспонденция и преговори между страните, на 30.11.2015 г. ищецът представил заявление рег. № .... И ОТЧЕТ РЕГ. № ......за извършената работа по договора, но достъпът му до програмата не бил възстановен. Със Заявление рег. № ..../08.02.2016 г. поискал да получи заверен препис от заседание на УС на .............., на което бил обсъден въпросът налице ли е неизпълнение от негова страна на договора, в отговор на което получил Покана рег. № ..../12.02.216 г., с която му се предоставял 14-дневен срок за изпълнение на договора, като в същата се съдържало и уведомление, че при липса на изпълнение договорът ще се счита развален. Тъй

 

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 4534/16 г. на РСПд, ХХ гр. с. – стр. 2/12

 

като срокът на договора бил изтекъл, ищецът изпълнявал по него до 17.09.2015 г., когато е предал сървър с инсталирана мигрирана автоматизирана система ИСОНИ, а след 05.10.2015 г. му бил отнет достъпът като администратор на система ИСОНИ, поради което довършителните работи по нея са осъществени от друг администратор, то следва да се приеме, че тъй като ответникът недобросъвестно е попречил на окончателното финализиране на работата, приемането на работата като условие за изплащане на втората част от възнаграждението се е сбъднало. Въз основа на така очертаната фактическа обстановка ищецът моли съда да осъди ответника за му заплати незаплатения остатък от уговореното по договора възнаграждение в размер на 9000 лв., а също и предвидената по договора неустойка в размер на 5 % от стойността му или 900 лв. за неизпълнение на задължението на ответника да му окаже съдействие и да му осигури достъп да системата за довършване на възложената работа ведно със законната лихва върху всяка главница от датата на подаване на исковата молба в съда – 07.04.2016 г., до окончателното й изплащане. Претендира присъждане на разноски.

            Обективно съединени искове с правно основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД и чл. 92, ал. 1 ЗЗД.

Ответникът Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ЕИК 000455457, с адрес – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, представляван от ......... З.К., а също и от пълномощника му адвокат И.К., оспорва предявените искове, като твърди, че : сключеният на 19.12.2014 г. ......договор № ... между ищеца и В.К. – ..........на ......................, която ръководи оперативно дейността на поделението и съгласно т. 9.4 от Правилника за устройство и дейността на поделението осъществява функционалността му в съответствие с решенията на Управителния съвет и предмета на дейност не е произвел действие за ПУ „Паисий Хилендарски”, тъй като ищецът и представляващият поделението са се споразумели във вреда на представлявания; описаните в Договора дейности технологично се групират в следните етапи: осигуряване /закупуване/ от възложителя на хардуер, върху който системата да се инсталира; преработване на съществуващата програма ИСОНИ /да работи на ....................., осигуряване на безопасността й, създаване на нови функционалности, създаване на мейл сървър/; годишна поддръжка, администриране на конкурсните сесии и на мейл сървъра, като независимо, че срокът за изпълнение е 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г., то логично, а и от технологична гледна точка следва, че крайният срок от 31.12.2015г. не се отнася за всички дейности, а първите следва да приключват в рамките на разумните срокове, в противен случай би се обезсмислило изпълнението на третият етап от договора; от страна на ищеца е заявено изпълнение на целия договор още на 28.07.2015 г., като на същата дата от страна на В.К. е подготвен Доклад от името на ............... Н.М., даден й за одобрение и подпис, към който доклад са били приложени справка за изплащане на сумата от 9000 лв. /остатък по Договор № .../19.12.2014г./ и подписана от И.М.

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 4534/16 г. на РСПд, ХХ гр. с. – стр. 3/12

 

декларация за размера на осигурителния му доход, която се подава при получаване на възнаграждения по ......договор - или още преди да е настъпил крайният срок на договора, изпълнителят е поискал цялата сума, без насреща да е предложил някакво изпълнение и без да са предадени отчет и доклад за извършената работа - единствено на ел. поща на В.К. е изпратен документ, озаглавен „Мигриране на система „ИСНОНИ”, както и „Предложения за подобрения на ИСОНИ” /и двата с дата 22.05.2015 г./, като няма предаден сървър, не е инсталирана обновената програма ИСОНИ на компютрите в ..., няма предаден отчет и доклад на ........я на Договора ......... Н.М., поради което последната е отказала да подпише така подготвения Доклад за изплащане на възнаграждение по договора на И.М.; въпреки, че последният е известен да предаде работата си в Университета, за да бъде направената съответна оценка на работата му, през целият месец август той не е предал изработеното, което е принудило ......... М. отново да му напомни, че закупеният от ищеца сървър с инсталираната на него система ИСОНИ следва най-късно до 18.09.2015 г. да бъде предаден в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски”, стая 25, където съгласно заповед на ..... № ......../22.05.2014 г. следва да се намират всички сървъри; на 17.09.2015 г. е предадена сървърната конфигурация с инсталирана мигрирана автоматизирана система ИСОНИ, за което е подписан приемо - предавателен протокол, като под забележката „Резултатите са приети безусловно” следва да се разбира приемане на сървърната конфигурация, така както е описана по компоненти и самото наличие на инсталираната система ИСОНИ на нея, без това да се отнася за качествените характеристики на системата; за да бъдат приети дейностите по вторият етап от договора предадената на 17.09.2015 г. от И.М. система ИСОНИ е подложена на техническа оценка, а от съображения за сигурност, за да бъде предпазена информационната инфраструктура на ПУ, предаденият от И.М. сървър с инсталирана на него ИСОНИ не е включен директно към останалите компютри в ... и ПУ, а системата е била инсталирана на виртуален хардуер; при извършената първоначална проверка, представляваща съпоставка на посочените от М. дейности в „Мигриране на ИСОНИ” и реалното им изпълнение при преглед на програмата, е установено, че част от дейностите в документа, посочени от И.М. като извършени, всъщност не са изпълнени, други дейности пък са отчетени повече от веднъж, а също така не са представени и резултати от направени тестове, въпреки че в отчета на изпълнителя е посочено извършване на такава; несъответствия в работата на ИСОНИ и в работата на изпълнителя са отразени в Доклад № ........./05.10.2015 г., изпратен и на ищеца за запознаване, който е изслушан на проведеното на 05.10.2015 г. заседание на УС на ................, на което е взето решение да бъде проведено ново заседание на УС, на което да присъства и ищецът, за да даде обяснение по изпълнението на възложените му дейности; на 12.10.2015г. М. е поискал да му бъде предоставен достъп до системата, в отговор на което с писмо № П-

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 4534/16 г. на РСПд, ХХ гр. с. – стр. 4/12

 

..../14.10.2015 г. е уведомен, че предадената от него ИСОНИ е в процес на тестване и през този период не е било възможно да се достъпва до системата, както й че се очаква системата да бъде въведена в експлоатация на 17.10.2015 г., след което ще му бъде предоставен и достъп; посредством Докладна записка № ....../15.10.2015 г. и опровержение към нея ищецът е оспорил направените констатации за неизпълнение и е отказал да отстрани същите; на 21.10.2015 г. той е поканен да присъства на заседание на УС на ФНИ, на което да даде обяснение по изпълнението на възложените му дейности както и за обсъждане на изпълнението на задачите по договора, включително и предоставянето на достъп да системата; на същата дата той е отговорил с e-mail, изпратен до ............... Н.М., в който изразява несъгласието си относно обсъждане на изпълнението на задачите по договора с мотива, че договорът е сключен със срок на изпълнение до 31.12.2015 г. и че преди тази дата не дължал доклад и отчет за извършената работа; междувременно тестването на системата е продължило и на база проверка на самата система са установени още нередности; на проведено на 21.10.2015 г. заседание на УС отново е взето решение И.М. да бъде поканен на среща, за да бъде обсъдено изпълнението на ......договор № .../19.12.2015 г., но и на повторно отправената му покана изпълнителят не се е отзовал, като вместо това изпраща до ............... Н.М. редица мейли, с който многократно повтаря, че не му е осигурен достъп; задължение на изпълнителя е да изпълни извършената работа съобразно поръчката, исканията и указанията на възложителя, както и да изпълни работата така, че тя да бъде годна за обикновеното или предвиденото в договора предназначение, като отказът на ищеца да се съобрази с изискванията на възложителя и да поправи работата си, при това абсолютно необосновано, не може да се счита за добросъвестно поведение на изпълнителя, още по-малко има основание да се приеме, че възложителят е възпрепятствал изпълнението на договора, защото не бил осигурил достъп до системата; след многократни покани изпълнителят да поправи работата си така, че същата да е годна за употреба и отказът му да стори това, на основание чл. 262, ал. 2 ЗЗД .......... Н.М. е изпратила покана изх. № ..../12.02.2016 г. до ищеца, получена от него на 17.02.2016 г., с която го уведомява, че ако след дадения му допълнителен 14-дневен срок не изпълни задълженията си по договора, същият ще се счита за развален; в този срок ищецът не е предприел действия по изпълнение на задълженията, поради което на 01.03.2016 г. договорът е развален по вина на изпълнителя, с оглед на което не му се дължи нито остатъкът от уговореното възнаграждение, нито претендираната от него договорна неустойка, но същевременно той дължи да върне получения от него аванс по договора в размер на 9000 лв. По изложените съображения ответникът моли съда да отхвърли предявените искове, както и е предявил насрещна искова молба, в която моли съда да осъди М. да му заплати сумата от 9000 лв. като получена на отпаднало основание ведно със законната лихва от датата на подаване на насрещната искова молба в съда – 20.06.2016 г., до окончателното й изплащане. Претендира присъждане на разноски.

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 4534/16 г. на РСПд, ХХ гр. с. – стр. 5/12

 

Насрещен иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предложение 3-то ЗЗД, приет за разглеждане в настоящото производство с определение постановено в закрито заседание на 21.06.2016 г.

В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК е депозиран отговор на насрещната искова молба от адвокат М.П., в който е изразено становище за неоснователност на предявения с нея иск, тъй като : ответникът не е известен за Решение на УС на ........ относно размера на сумата гласувана за развитие на Системата ИСОНИ и настъпили промени във финансовата част впоследствие; договорът, обхващащ девет, а не три точки, е с определен срок на действие; в процеса на работа изпълнителят не е получил никакви индикации, че има закъснение или избързване със сроковете; на 22.05.2015 г. е изпратил по електронната поща на ... В.К. документи, озаглавени „Мигриране на ИСОНИ”  и „Предложения за изменение на ИСОНИ”, съдържащ информация за извършената от него работа и предложение за бъдеща такава; на 28.07.2015 г. е представен доклад за извършените дейности, като М. е предприел действия по отчитане на работата си по договора; инсталирал е закупен от него сървър и е тествал системата върху него в кабинета на ... В.К., а предаването е извършено с приемо-предавателен протокол от 17.09.2015 г., от който е видно, че резултатите са приети безусловно; некоректно е да се твърди, че договорните работи не са изпълнени, след като мигрираната от него автоматизирана система ИСОНИ се използва и работи в университета, а също така е предаден и приет и сървър; никога не е получавал покана да поправя работата си; на 05.10.2015 г. той установил, че преработената от него система ИСОНИ е пусната в експлоатация и работи успешно, но за съжаление достъпът му като администратор е преустановен, което води до невъзможност да продължи да изпълнява задълженията си по договора; не са верни констатациите на ответната страна за неизпълнение на възложената работа, поради което моли съда да отхвърли предявения насрещен иск. Претендира присъждане на разноски.

Съдът като обсъди твърденията и доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира следното :

Не е налице спор, че на 19.12.2014 г. ... В.К., в качеството й на .... на ................ – неправосубектно образувание, част от структурата на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, съставляващо учебно-научно обслужващо звено по смисъла на чл. 13, ал. 5, т. 6 от Правилник за устройството и дейността на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, от една страна като възложител и от друга И.М. като изпълнител, са сключили договор, наименуван : „......договор № ...”, посредством който са се споразумели за изработване на следните видове работи по договор № ИСОНИ – 01/2015 с .......... М. : 1. Преработване на съществуващата автоматизирана система ИСОНИ – пренаписване за сървър .....................; 2. Създаване на нова функционалност за подаване на експертна карта за междинен и краен отчет; 3. Преработване на база данни, уеб част, контрол център, свързана с новите

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 4534/16 г. на РСПд, ХХ гр. с. – стр. 6/12

 

функционалности и системни изисквания; 4. Осигуряване на безопасността на системата и годишна поддръжка; 5. Администриране на конкурсни сесии – при подаване и при отчитане, в рамките на една година; 6. Осигуряване на хардуер върху който системата да се инсталира и функционира; 7. Инсталиране на системата; 8. Създаване и администриране на мейл сървър; 9. Актуализиране на автоматичното генериране на известия към потребителите, със срок за изпълнение на поставените задачи от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., срещу заплащане на възнаграждение в размер на 18000 лв., от които 50 % авансово – след подписване на договора и 50 % окончателно – след предаване на доклад и отчет от изпълнителя за извършената работа и подписване на приемо-предавателен протокол, по който възложителят е заплатил на изпълнителя авансово 9000 лв.

Налице е спор относно действителността на договора с оглед на направеното в отговора на исковата молба правоизключващо възражение, че е сключен във вреда на представлявания.

За да защити интересите на последния от недобросъвестно поведение на представителя и на лицето, с което той договаря от името представлявания чл. 40 ЗЗД постановява, че : „Ако представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания.”, като според дадените задължителни по силата на чл. 130, ал. 2 Закон за съдебната власт разрешения в т. ІІІ от постановеното от ВКС на РБ, ОСГТК в хода на производството по настоящото дело Тълкувателно решение № 5/12.12.2016 г. по т. д. № 5/2014 г. : „ ... 2. Фактическият състав, пораждащ недействителността по чл. 40 ЗЗД се състои от два елемента : А. Обективен елемент – договорът, сключен от /чрез/ представителя и насрещната страна по него /третото лице/ е във вреда на /уврежда/ представлявания. Увреждането на интересите на представлявания може да има най-различни проявни форми, например : договор, сключен при неизгодни за него условия; имуществото му е неоправдано обременено с уговорени тежести или договорът поражда допълнителни бъдещи и/или условния задължения /под модалитет/, нетипични за конкретния тип договори; предоставените на пълномощника права са упражнени превратно, макар в рамките на представителната му власт ... Не е необходимо вредата да е настъпила, а е достатъчно да е налице сигурност за нейното настъпване ..., но във всички случаи се има предвид обективно увреждане на интересите на представлявания, което не е незначително. Преценката за наличието на увреждането, респективно за сигурното му настъпване, се извършва предвид конкретните обстоятелства във всеки отделен случай, но във всички случаи  - към момента на сключване на договора. ... Б. Субективен елемент – „споразумяване” между представителя и насрещната страна по договора /третото лице/ за увреждане на представлявания. Този втори елемент от фактическия състав на недействителността по чл. 40 ЗЗД ... се свежда до недобросъвестност на представителя и насрещната страна по договора /третото лице/ относно увреждането на представлявания. „Споразумяването” не съставлява отделна правна сделка между представителя и насрещната страна по

 

Продължение на решение по гр. д. № 4534/16 г. на РСПд, ХХ гр. с. – стр. 7/12

 

недействителния договор, която сделка да е различна от самия този договор, т. е. не е необходимо да е налице изричен „сговор” между тях да увредят представлявания, което би предполагало във всички случаи намерение за увреждане и умисъл за това ...Това „Споразумяване” между представителя и насрещната страна е обективирано в самия недействителен договор, увреждащ представлявания, което е първият елемент от фактическия състав. Поради това вторият елемент от този фактически състав е субективен и се изразява, не винаги в общ сговор и общо намерение /цел/ у представителя и насрещната страда да увредят представлявания, а в тяхната недобросъвестност – те, и двамата, знаят /осъзнават/, че сключеният договор обективно уврежда представлявания. ... Недобросъвестността, за да е релевантна за недействителността по чл. 40 ЗЗД, не може да възникне след неговото сключване ... 3. Увреждането на представлявания и недобросъвестността на представителя и на насрещната страна по договора са релевантни за недействителността по чл. 40 ЗЗ, и тя ще намери приложение, само когато договорът е сключен в рамките на представителната власт /учредена с пълномощно или от закона/. ... 4. Както от буквалното граматическо тълкуване, така и от систематичното място на разпоредбата на чл. 40 ЗЗД в рамките на института на представителството, следва очевидната цел на установената там недействителност – единствено и изключително в интерес на представлявания, който единствен е увреден от договора ... 6. Представляваният може да се позове на недействителността по чл. 40 ЗЗД както извънсъдебно, така и пред съда; ... чрез предявяване на установителен иск с правна квалификация чл. 40 ЗЗД, или чрез заявяване на такова правоизключващо възражение срещу предявения против него облигационен или вещен иск по повод изпълнението или други претенции и последици, произтичащи от увреждащия го договор, сключен от негово име. ... Когато договорът е недействителен на основание чл. 40 ЗЗД, той не поражда насрещни права и задължения за страните по него ...”

Установява се от показанията на свидетеля В.К. – изпълняваща функциите на .... на ................ към 19.12.2014 г., когато е подписан процесният договор, че познанството й с ищеца датира от 2008 г. – 2009 г. по повод внедряване на автоматизирана система ИСОНИ в ПУ „П. Хилендарски”, както и че през 2015 г. с ищеца е сключен и друг договор, касаещ извършване на промени, надграждане на системата по време на конкурсната сесия през месец април 2015 г.

Видно от представения с исковата молба заверен препис на Протокол № ../19.12.2014 г. /листове 7 – 10 от делото/ на 19.12.2014 г. е проведено заседание на Управителния съвет /УС/ на ................ при ПУ „П. Хилендарски”, на което са присъствали свидетелката В.К. и свидетелката ............... Н.М. – .............на ПУ „Паисий Хилендарски, включително и към 2015 г., както и е обсъдена автоматизирана система ИСОНИ и е взето единодушно решение : със сумата от 14642 лв. да се финансира закупуване на нов сървър, заплащане на И.М. –

 

..........

Продължение на решение по гр. д. № 4534/16 г. на РСПд, ХХ гр. с. – стр. 8/12

 

на системата и плащане на оператор на системата, който да я администрира. Още същия ден е подписан и изследваният договор.

Като доказателства по делото са приети и заверени преписи на документи с наименования : Доклад, в който като автор е посочена ...... Н.М. – ..............на договор 01/ИСОНИ, с който „... на основание справките за извършеното по договора /обратната страна на доклада/...” е направено искане за изплащане на възнаграждение на участниците в колектива по тема ИСОНИ – И.Г.М. в размер на 9000 лв., като на гърба на документа има справка, в която е посочено, че за времето от 01.01.15 г. до 28.07.15 г. е изпълнена предвидената работа по договора в работната програма, че извършената работа е редовно отчетена и по договора са налице средства за изплащане на възнагражденията, като в справката срещу израза „........ на договора” няма подпис, а под него се съдържа разпореждане на .......... – ........ К., от 18.07.2015 г. за изплащане на посочените в доклада суми на посочените в него лица – на ищеца И.М.; Декларация от 28.07.2015 г. на ищеца за трудовата му заетост и месечния му осигурителен доход за периода на гражданския договор.

Според показанията на св. ............... Н.М. : тя видяла сключения на 19.12.2014 г. между ищеца и ... ......договор № ... за първи път на 17.09.2015 г.; на 19.12.2014 г. било взето решение на УС за сключване на договор за преработване, мигриране на системата ИСОНИ, сървър, хардуер и администратор на системата ИСОНИ за 14650 лв., което решение „…е категорично…“; на 28.07.2015 г. й бил предоставен доклад от ........ на .............. за изплащане на сума на изпълнителя по гражданския договор в размер на 9000 лв. и тогава тя си дала сметка, че възнаграждението по гражданския договор е 18000 лв., поради което и тъй като не й бил предоставен отчет за свършената работа Мигриране на системата ИСОНИ и документ за промени по системата ИСОНИ, нямало сървър и инсталирана система ИСОНИ, не подписала доклада; чрез ........ на поделението тя поканила М. на среща през месец август, когато се разбрали той да докара сървър с инсталираната система още същия месец, но тъй като нищо не се случило, през месец септември издала заповед сървърът със системата да бъдат предоставени в сървърното помещение в стая 24 на университета; на 17.09.2015 г. М. предоставил компютър със сървър и й предал за подпис приемо-предавателен протокол, че приема сървър с инсталирана система, но й било обърнато внимание от служител на университета, че в протокола пише, че : Всички задачи по гражданския договор се приемат безусловно”, който тя отказала да подпише; едва тогава тя видяла гражданския договор, сключен с М., за да види какви точки трябва да подпише, че приема безусловно като ........ на проекта; при прочита на договора установила, че той е некоректен, тъй като в него не са посочени параметри, които да бъдат изпълнени.

В съответствие с показанията на св. М. констатира се от представения с исковата молба заверен препис на Приемо-предавателен протокол от 17.09.2015 г., че на посочената в него дата ищецът е предал на ....

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 4534/16 г. на РСПд, ХХ гр. с. – стр. 9/12

 

.... М. сървърна конфигурация с описани в протокола характеристики с инсталирана мигрирана автоматизирана система ИСОНИ, като няма спор между страните, че впоследствие достъпът на ищеца като администратор на системата е преустановен.

Видно от приетите като доказателства възпроизведени на хартиен носител като преписи на електронни писма, а също и заверени преписи на писма и заявления след 17.09.2015 г. страните са обсъждали въпроси относно изпълнението на задълженията на ищеца по договора както в преки разговори, така и в писмена форма, като на 30.11.2015 г. в деловодството на университета е входиран документ рег. инд. ......, изходящ от ищеца и наименуван : „Отчет за извършена работа от И.Г.М. изпълнител по ......договор № .../19.12.2014 г.”

Съобразно изявленията на вещите лица по допуснатите по делото основна и повторна съдебни технически експертизи инж. М.К. и инж. А.К. направени съответно в открито съдебно заседание на 07.03.2017 г. и в открито съдебно заседание на 28.05.2018 г. : „Проблемът е, че към договора няма техническо задание и там не е указано как ще се стиковат системите, няма технически подробности. От наблюдението ми по документите разбирам, че няма съгласуваност между страните по отношение на това как софтуера на ищеца ще бъде внедрен в университетската мрежа на ПУ „П. Хилендарски“. Има няколко начина за реализиране на този имейл сървър, но те не са имали съгласуваност как да стане това. … Липсата на техническо задание в самия договор не може да даде възможност за конкретна оценка на всяка част от договора. … Първо трябва да се уточни между страните къде ще бъде разположен мейл сървъра, кой  ще бъде неговият домейн или името от което ще се изпращат електронни съобщения, какви мерки за сигурността ще бъдат взети, това трябва да се уговори между страните и чак тогава да се конфигурира. … няма термин пренаписване … В договора не е указано какви мерки ще се вземат за сигурността. …“/инж. К./; „...Това, което е предал ищецът като работа няма технически параметри в договора, на база на които да мога да отговоря. Поставените в експертизата задачи са добре технически издържани, но такъв тип задачи в договора няма. Договорът е описание на извършване на някаква работа и технически не мога да се ориентирам за какво са се уговорили. Всичко, което съм научил допълнително е от разговорите проведени с двете страни. ... Аз не бих могъл да предположа какви промени са били изискани от възложителя по този договор ... технически характеристики, касаещи този mail-сървър не са описани ...” /инж. К./.

Въз основа на анализа на коментираните до тук доказателства могат да се направят следните фактически и правни изводи :

На свое заседание на 19.12.2014 г. Управителният съвет /УС/ на ................ при ПУ „П. Хилендарски”  е взел решение със сумата от 14642 лв. да се финансира закупуване на нов сървър, заплащане на разработчика на системата ИСОНИ – И.М. и заплащане на оператор на системата за нейното администриране, т. е. със сумата от 14642 лв. е следвало да се

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 4534/16 г. на РСПд, ХХ гр. с. – стр. 10/12

 

финансират посочените три пера, като в разрез с така взетото решение на същата дата директорът на .............. – .... К., сключва с ищеца договор, имащ за предмет само преработването на автоматизирана система ИСОНИ срещу заплащане на възнаграждение в размер на 18000 лв., надвишаващ многократно предвидения разход за този вид дейност, като предвид обстоятелството, че препис на протокола от проведеното на 19.12.2014 г. заседание на УС на ........ е представен с исковата молба, то настоящият състав намира, че към датата на сключване на процесния договор ищецът е бил наясно с така взетото решение за предвиденото финансиране от страна на университета за преработването на автоматизираната система ИСОНИ, още повече, че според показанията на .... К.той се занимава с тази система още от 2008 г. – 2009 г., когато тя е била внедрена в университета.

С оглед на констатациите на вещите лица, че в договора не са зададени никакви технически параметри за изпълнение на описаните в деветте му точки работи, съответно не са посочени срокове за изпълнение на конкретните дейности, което води до невъзможност да се даде заключение изпълнението на каква точно работа е възложено на ищеца и дали същата е извършена, съдът намира, че договорът има неясен предмет, което поставя ищеца в една много изгодна позиция, в която той винаги ще е изправна страна, тъй като преценката какво да стори в изпълнение на формално поставените му в девет точки задачи е предоставена само на него. По делото няма данни за образованието на .... К., сключила договора като ............ на университета, но дори и да се приеме, че тя не е разполагала с необходимите технически познания, то редно е било преди подписването му да направи нужните справки и консултации, за да могат да се детайлизират работите по него, което не е сторила и това е изцяло в ущърб на учебното заведение – последното следва да заплати не само възнаграждение в по-голям от предвидения от неговите органи размер, но и за нещо неопределено, конкретизирането на което по предмет и във времето зависи изцяло от преценката на ищеца.

Вън от горното, въпреки постигнатите договорености в договора, че плащане на остатъка от уговореното възнаграждение се дължи след предаване на отчет и на доклад от изпълнителя за извършената работа на ........я на договора и след подписване на приемо-предавателен протокол, на 28.07.2015 г., без ищецът да е предал реално и отчел извършването на работата по договора, така, както е посочено в него, .... К.е предала за подпис на ........... на университета ......... М. доклад и справка, в които е удостоверила, че за времето от 01.01.2015 г. до 28.07.2015 г. работата по договора е изпълнена от И.Г.М., същата е отчетена редовно, поради което и тъй като са налице средства за изплащане на възнагражденията, да му се заплати такова в размер на 9000 лв., като докладът и справката са придружени и от декларация от същата дата, подписана от ищеца, необходима за плащане на остатъка от уговореното по договора възнаграждение в размер на 9000 лв.

Освен това, на 17.09.2015 г. при предаване на сървара с инсталирана мигрирана автоматизирана система ИСОНИ ищецът предал за подпис на св.

 

Продължение на решение по гр. д. № 4534/16 г. на РСПд, ХХ гр. с. – стр. 11/12

 

М. приемо-предавателен протокол, в който било посочено, че всички задачи по гражданския договор се приемат безусловно – обстоятелство, което не отговаря на действителното фактическо положение, поради което и свидетелката отказала да подпише протокола в този му вариант и в него била нанесена корекция, че се приема сървър с инсталирана мигрирана автоматизирана система ИСОНИ.

Установените до тук обстоятелства – сключването на договор с неясен предмет, на цена – много по-голяма от определената от фонда на поделението, предприетите действия от ........ на поделението – .... К., и от ищеца за плащане на остатъка от уговореното възнаграждение, без по договора да е предадена работата с отчет от изпълнителя какво точно е изпълнил, налагат извода, че процесният договор е сключен при явно неизгодни за университета условия, както и очертават едно очевидно недобросъвестно поведение както на представляващия, така и на лицето, с което той е договарял, насочено към облагодетелстване на ищеца за сметка на университета, с оглед на което настоящият състав в унисон с твърдението на ищеца приема, че договорът е сключен в негова вреда, поради което по силата на закона – чл. 40 ЗЗД, не е породил действие.

А щом договорът е нищожен, той не е породил права и задължения и за двете страни по него, съответно и не е е могъл да бъде развален от никоя от страните. Ето защо както исковете за реално изпълнение на задължението за плащане на незаплатения остатък от възнаграждението по договора и за плащане на претендираната от ищеца неустойка за неизпълнение, така и предявеният насрещен иск като неоснователни следва да бъдат отхвърлени.

Доколкото в представения от ответника договор за правна защита и съдействие не е уговорен диференциран размер на адвокатското възнаграждение от 1680 лв. за процесуално представителство и защита на ответника по първоначалния и по предявения от него насрещен иск, то съдът приема, че такова се дължи по равно, поради което на основание чл. 78, ал. 3 ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника разноски по производството по предявения първоначален иск в размер на 840 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение.

На основание чл. 78, ал. 3 ГПК ищецът по насрещния иск следва да бъде осъден да заплати на ответника по насрещния иск сумата от 780 лв. разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

По изложените съображения съдът :

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Г.М. с ЕГН **********,***, против Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ЕИК 000455457, с адрес – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, представляван от ......... З.К., иск с правно основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 9000 лв., представляваща незаплатен остатък

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 4534/16 г. на РСПд, ХХ гр. с. – стр. 12/12

 

от възнаграждение по сключен на 19.12.2014 г. между Поделение „Научна и приложна дейност“ при ПУ „П. Хилендарски“, от една страна в качеството му на възложител и от друга – И.Г.М., в качеството му на изпълнител, ......договор № ..., КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Г.М. с ЕГН **********,***, против Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ЕИК 000455457, с адрес – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, представляван от ......... З.К., иск с правно основание чл. 92, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 900 лв., представляваща неустойка по сключен на 19.12.2014 г. между Поделение „Научна и приложна дейност“ при ПУ „П. Хилендарски“, от една страна в качеството му на възложител и от друга – И.Г.М., в качеството му на изпълнител, ......договор № ..., за неизпълнение на задължението на възложителя да окаже съдействие на изпълнителя и да му осигури достъп да системата за довършване на възложената работа, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА И.Г.М. с ЕГН **********,***, да заплати на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ЕИК 000455457, с адрес – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, представляван от ......... З.К., сумата от 840 лв. разноски по производството.

ОТХВЪРЛЯ предявения от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ЕИК 000455457, с адрес – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, представляван от ......... З.К., против И.Г.М. с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предложение 3-то ЗЗД за връщане на сумата от 9000 лв., получена от последния на отпаднало основание поради разваляне на сключения на 19.12.2014 г. между Поделение „Научна и приложна дейност“ при ПУ „П. Хилендарски“, от една страна в качеството му на възложител и от друга – И.Г.М., в качеството му на изпълнител ......договор № ..., КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ЕИК 000455457, с адрес – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, представляван от ......... З.К., да заплати на И.Г.М. с ЕГН **********,***, сумата от 780 лв. разноски по производството по предявения насрещен иск.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

 

Вярно с оригинала!

ММ