Гражданско дело 4361/2016 - Решение - 27-05-2016

Решение по Гражданско дело 4361/2016г.

                                   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1765

                                гр. Пловдив, 27.05.2016г.

 

                              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

  ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на дванадесети април две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                       Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Свобода Александрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 4361 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 СК, подадена от Х.Н.Р., ЕГН: **********,                с адрес: ***, и Б.Р.Р., ЕГН: **********, с адрес: ***.

................................................................................................................................

                                         Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския брак между Б.Р.Р. с ЕГН: ********** и Х.Н.Р. с ЕГН: **********, сключен на ****                  в с. Б., общ. Р., обл. Пловдив, за което е съставен Акт                         № 24/**** на Кметство с. Б., Община Р..

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по              чл. 51 ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака малолетно дете Р.Б. Р., ЕГН: **********,  се предоставя на бащата Б.Р.Р., ЕГН: **********, и се определя местоживеенето на детето при бащата - в гр. Пловдив, на           бул. “***

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на детето Р.Б. Р., ЕГН: **********, с майката Х.Н.Р., ЕГН: **********, ще бъде следният:

 Майката ще има правото да взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца, от 17:00 часа в петък до 08:00 часа в понеделник /първия след петъка/, с преспиване на детето при майката, като майката ще има право да взема детето от училище и в понеделник ще го води в училище; както и в продължение на шест седмици през лятото, които да не съвпадат с годишния платен отпуск на бащата или определеното от бащата време за почивка с детето.

Майката ще има правото да взема дето при себе си на всеки свой рожден ден, а именно на 30.09. /тридесети септември/, с преспиване на детето при майката, за времето от 18.00 часа на 30-ти септември до 8.00 часа на 01-ви октомври.

Майката ще има правото да взема детето при себе си и 5 (пет) дни през пролетната ваканция, както и в продължение на 3 (три) дни през Коледните празници на всяка четна година, считано от 10.00 часа на 24-ти декември              до 18.00 часа на 27-ми декември /а през нечетните години през същия период детето ще бъде при бащата/; в продължение на три дни през Новогодишните празници на всяка нечетна календарна година, считано от 10.00 часа на 31-ви декември до 18.00 часа на 2-ри януари на следващата календарна година                 /а през четните календарни години за същия период детето ще бъде при бащата/; както и в продължение на 3 (три) дни през Великденските празници на всяка нечетна година, от събота до понеделник включително /а през четните календарни години за този период детето ще бъде при бащата/.

За първа седмица от месеца се счита седмицата, в която първият петъкът е с дата от съответния месец.

ЗАДЪЛЖАВА СЕ майката Х.Н.Р., ЕГН: **********, да заплаща на малолетното си дете Р.Б. Р., ЕГН: **********, чрез неговия баща и законен представител Б.Р.Р., ЕГН: **********, ИЗДРЪЖКА в
размер на
105.00 лв. (сто и пет лева) месечно, считано от влизане в сила на
настоящото съдебно решение до навършване на пълнолетие от детето или до настъпването на друга законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Пловдив, ул. ***, което е собственост на родителите на съпруга, ще                се ползва от съпруга Б.Р.Р., ЕГН: **********.

В ДЯЛ на Б.Р.Р., ЕГН: **********, се поставя и след развода същият става единствен собственик на  следното,  придобито през време на брака с общи средства в режим на съпружеска имуществена общност, моторно превозно средство - ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка “СИТРОЕН КСАРА ПИКАСО 2.0 ХДИ”, с рег. № РВ ***, цвят - сив металик,  двигател № ***,  рама № ***, който автомобил е със застрахователна стойност в размер на 400.00 лв. (четиристотин лева), като съпругата Х.Н.Р., ЕГН: **********, заявява, че не претендира парично уравнение на дела си по отношение на описаното по-горе моторно превозно средство и декларира, че отношенията по повод делбата на същия са изцяло уредени.

 Съпрузите заявяват, че останалото придобито по време на брака им имущество са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка; паричните влогове и налични средства в банкови сметки остават на името на този от съпрузите, който е титуляр по съответната сметка; нямат общи вземания, нито общи задължения, по които да отговарят солидарно, като се съгласяват, че при евентуално наличие на възникнали по време на брака им задължения, по тях ще отговаря съпругът, който ги е поел.

 Съпругата Х.Н.Р., ЕГН: **********, след развода възстановява и ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ Т., като в бъдеще ще се наименува Х.Н. Т..

 Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

 Разноските по делото се поемат по равно от двамата съпрузи.

 Съпрузите заявяват, че с това споразумение се уреждат всички лични и имуществени последици от прекратяването на брака им, като няма да имат за в бъдеще претенции един спрямо друг.

 

ОСЪЖДА Х.Н.Р., ЕГН: **********,                с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от общо 80.60 лева (осемдесет лева и шестдесет стотинки), от която 5.00 лв. окончателна държавна такса за допускането на развода и 75.60 лв. държавна такса върху издръжката на роденото от брака малолетно дете.

ОСЪЖДА Б.Р.Р., ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от общо 13.00 лева (тринадесет лева), от която 5.00 лв. окончателна държавна такса за допускането на развода и 8.00 лв. държавна такса върху стойността на възложеното в дял моторно превозно средство.

ОСЪЖДА Б.Р.Р., ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Община Пловдив сумата от 5.00 лв. (пет лева), представляваща местен данък за предоставеното в дял и изключителна собственост моторно превозно средство, върху стойността на превишението по смисъла на чл. 47 ал. 3 от ЗМДТ.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                                                         /Светлана Неделева/

 

Вярно с оригинала

РС