Гражданско дело 4305/2016 - Определение - 05-05-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     4009                      05.05.2016 година                                   град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІX граждански състав, в закрито заседание на 05.05.2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: КРИСТИНА ТАБАКОВА                                             

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 4305 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

...........................................................................................................................................................

  По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ВРЪЩА искова молба с вх. № 17136/04.04.2016 г., депозирана от С.П.М., ЕГН **********, чрез адвокат Е.И., със съдебен адрес:***, по която е образувано делото, против „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37.

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №  4305/2016 г. по описа на ПРС, ІХ-ти състав.

          Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /П/

 

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ