Гражданско дело 4264/2016 - Определение - 18-10-2016

Определение по Гражданско дело 4264/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                     Град Пловдив

Пловдивски районен съд                               ІІ брачен състав

На осемнадесети октомври                                    Година 2016

 

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                              

Секретар: Тодорка Радева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело 4264 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 9,30 часа се явиха:

 

..........................................................................................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона, в интерес на детето е. Със същата се изчерпва предмета на делото, затова спогодбата следва да бъде одобрена и производството по делото да се прекрати, като на ответника се възложи дължимата държавна такса за присъдената издръжка.

ПРЕДВИД гореизложеното,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА писмените доказателства по делото.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

БАЩАТА П. ***, П.  област, ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете Б.П.Н. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.С.К. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 130 лв. /сто и тридесет  лева/ месечно, считано от 01,04,2016 година, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

Сумите, дължими за периода от 01,04,2016 г. до 31,10,2016 г. ще бъдат изплатени на две равни вноски до 20,11,2016 г. и до 20,12,2016 г., по посочена от майката банкова сметка, *** изплащат до 20-то число на всеки текущ месец.

Разноските по делото остават така, както са направени до момента.

 

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

За ищеца:                                                  Ответник:

         /Д.К./                                                         /а.К./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ОСЪЖДА П. ***, П.  област, ЕГН **********; да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 93,60 лв. /деветдесет и три лева и 60 ст./, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 4264/2016 г. по описа на ПРС, Втори брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 9,37 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: п/ Т.Радева

Вярно с оригинала.

ТР