Гражданско дело 4260/2016 - Решение - 16-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1634                      16.05.2016 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на деветнадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ                                                      

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Магда Симеонова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 4260 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 2 от Закона за закрила на детето.

.....................................................................................................................................

 

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на непълнолетната Г.И.С., ЕГН: **********, родена на *** г. от майка- И.С.И., ЕГН: ********** и баща- непосочен по удостоверение за раждане (по акт за раждане № *** г. на Община Стара Загора), в специализирана институция- Кризисен център- гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 142, за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на настаняването й там по административен ред- 15.03.2016 г.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

                                                           СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала.

АД