Гражданско дело 4059/2016 - Решение - 17-10-2016

Решение по Гражданско дело 4059/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3079

                                              Година 19.10.2016                        Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                   XIII граждански състав

На седемнадесети октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ  ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 4059 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                 Производството е по иск за делба във фазата по допускането ù.

                 Предявен е иск за делба от Р.Д.Л. ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. М.Н., със съдебен адрес и адрес за получаване на съобщения и призовки:  гр. П.......,       ул. „Й... Г..." № ...., против Е.Д.Л. ЕГН **********,***, чрез адв. М. Б... – П., с която иска от съда да се допусне извършване на съдебна делба на съсобствени недвижими имоти както следва:

     САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.526.62.2,16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и шест, точка, шестдесет и две, точка, две, точка, шестнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П..., общ. П...., обл. П..., одобрени със Заповед №   РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, кадастър и картография, няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П..., район „И...", ж.к. „И......", ул. „Л..." » ..., блок ..., вход .., ет.... ал. ..., който самостоятелен обект се намира в сграда № ., разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.526.62, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: ...., с площ от 82.00 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, ВЕДНО с ИЗБА № ., с площ от 5.54 кв.м. /пет цяло петдесет и четири стотни квадратни метра/, ВЕДНО с 0.617 % ид.ч. от общите части на сграда и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата:на същия етаж -        56784.526.62.2.17,    под обекта 56784.526.62.2.13, над обекта - 56784.526.62.2.19.

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101021 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. В.... с ЕКАТТЕ 11644, общ. Д...., обл. Х....., в местността „Л....", одобрен със Заповед №            РЗ-01-10-05/05.04.2002 г. на Областен управител – Х., с адрес: с. В..., с площ от 1000,02 кв.м., с трайно предназначение: Селскостопански фонд, с начин на трайно ползване: Ниви /Орна земя/, при граници и съседи на поземления имот, както следва: имот № 1019502 - Полски път, имот № 101080, имот № 101059 - Гори в земеделски земи, при равни квоти за Р.Д.Л. и Е.Д.Л..

      Ищеца твърди, че че с ответника по настоящата искова молба били съсобственици при равни права на недвижим имоти както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.526.62.2,16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и шест, точка, шестдесет и две, точка, две, точка, шестнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П..., общ. П..., обл. П..., одобрени със Заповед №       РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, кадастър и картография, няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П..., район „И...", ж.к. „И.....", ул. „Л...." » ..., блок......, вход ..., ет...., ап......., който самостоятелен обект се намира в сграда № ..., разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.526.62, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 82.00 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, ВЕДНО с ИЗБА № ...., с площ от 5.54 кв.м. /пет цяло петдесет и четири стотни квадратни метра/, ВЕДНО с 0.617 % ид.ч. от общите части на сграда и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.526.62.2.17,    под обекта 56784.526.62.2.13, над обекта - 56784.526.62.2.19.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101021 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. В..., с ЕКАТТЕ ..., общ. Д...., обл. Х..., в местността „Л..", одобрен със Заповед № РЗ-01-10-05/05.04.2002 г. на Областен управител – Х... с адрес: с. В..., с площ от 1000,02 кв.м., с трайно предназначение: Селскостопански фонд, с начин на трайно ползване: Ниви /Орна земя/, при граници и съседи на поземления имот, както следва: имот № 1019502 - Полски път, имот № 101080, имот № 101059 - Гори в земеделски земи.

      Твърди, че съсобствеността възникнала на основание наследствено правоприемство от техните общи наследодатели - родителите им Д.. Р.. Л., с ЕГН **********, починал на ........ г, в гр. П... и В... А..... Л..., с ЕГН **********, починала на .. в гр. П.....

      Ответникът Е.Д.Л., чрез пълномощника  му адв. М. Б... - П., заявява че описаните в исковата молба  недвижими имоти са съсобствени по силата на наследство. Заявява, че не споделя искането за начина на извършване на делбата.

                  От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

      Представени са в заверени преписи Удостоверение за наследници изх. №...... г., издадено от кметство с. В.., общ. Д..., обл. Х... - заверен препис на Д... Р... Л. и Удостоверение за наследници изх. № .... г., издадено от общ. П...., район „И.." на В... А... Л.., от които се установява, че страните по делото са деца на общи наследодатели.

                   Представен е в заверен препис Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на Наредбата за държавните имоти от ....... с ОНС П..., от който се установява, че общите наследодатели Д... Р... Л. и В.. А... Л..., са придобили в режим на СИО недвижим имот – жилище в гр. П..., ул.” Л...” .., блок..., вход ..., ет....., ап.....

                   Представена е в заверен препис Заповед №...... на Община Д...и Скица № 321/20.03.2014 г. издадена  въз основа на Заповед №782/25.07.2002 г. на Община Д..... от които се установява, че Д.. Р..Л./наследодателя на страните по делото/ е придобил правото на собственост по §4б от ПЗР от ЗСПЗЗ върху новообразуван имот пл. № 101021 в землището на с. В..., с ЕКАТТЕ 11644, общ. Д... обл. Х..., в местността „Л...".

      Останалите представени доказателства не променят направените изводи.

                  Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка съдът, изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

                 По отношение на иска за делба:

                  Правото на делба е потестативно субективно право, което съгласно член 34 от ЗС може винаги да се упражни, освен ако закона разпорежда друго. В случая делбата се води между съсобственици, като съсобствеността е възникнала въз основа на наследяване по закон.

                  С оглед представените писмени доказателства  беше установено, че наследниците на общите наследодатели на страните Д.. Р... и В... А.... Л....., са придобили недвижими имоти: Жилище в гр. П..., ул.” Л...” ..., блок..., вход ..., ет..., ап.... и Поземлен имот № 101021 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. В..., с ЕКАТТЕ 11644, общ. Д..., обл. Х... в местността „Л...", одобрен със Заповед № РЗ-01-10-05/05.04.2002 г. на Областен управител – Х.., с адрес: с. В.., с площ от 1000,02 кв.м..

      От представеното удостоверение за наследници на Д.. Р... Л. и В.. А.. Л.., и съобразно чл.5 от Закона за наследството, беше установено, че след смъртта на общите наследодатели, същите са били наследени от наследниците и по закон – техните деца Р.Д.Л. и Е.Д.Л..

      С оглед на горното и представените доказателства съдът намира, че следва да уважи предявения иск и да допусне описаните недвижими имоти до делба при равни квоти.

                  Мотивиран от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

      ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Р.Д.Л. ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. М.Н., със съдебен адрес и адрес за получаване на съобщения и призовки:  гр. П..,          ул. „Й... Г...." № ..., от една страна, и Е.Д.Л. ЕГН **********,***, чрез адв. М. Б.. – П., от друга, на съсобствени недвижими имоти: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.526.62.2,16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и шест, точка, шестдесет и две, точка, две, точка, шестнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П.., общ. П.., обл. П....., одобрени със Заповед №   РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, кадастър и картография, няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П.... район „И...., ж.к. „И.......", ул. „Л..." »..., блок ..., вход ..., ет..., ал. ..., който самостоятелен обект се намира в сграда № .., разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.526.62, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 82.00 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, ВЕДНО с ИЗБА №..., с площ от 5.54 кв.м. /пет цяло петдесет и четири стотни квадратни метра/, ВЕДНО с 0.617 % ид.ч. от общите части на сграда и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата:на същия етаж -56784.526.62.2.17,        под обекта 56784.526.62.2.13, над обекта - 56784.526.62.2.19; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101021 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. В..., с ЕКАТТЕ ..., общ. Д..., обл. Х.., в местността „Л...", одобрен със Заповед №РЗ-01-10-05/05.04.2002 г. на Областен управител – Х..., с адрес: с. В..., с площ от 1000,02 кв.м., с трайно предназначение: Селскостопански фонд, с начин на трайно ползване: Ниви /Орна земя/, при граници и съседи на поземления имот, както следва: имот № 1019502 - Полски път, имот № 101080, имот № 101059 - Гори в земеделски земи, ПРИ КВОТИ: по 1/2(една втора)идеални части за Р.Д.Л. и Е.Д.Л..

      РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд – Пловдив, в двуседмичен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

      Вярно с оригинала.

      М.Х.