Гражданско дело 4056/2016 - Определение - 12-10-2016

Определение по Гражданско дело 4056/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХІХ  гр. състав

На  дванадесети октомври                            Година   2016

 

В публично заседание в следния състав:

                                       

           Председател: ТАНЯ БУКОВА           

Секретар: Марияна Михайлова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

гражданско дело номер  4056  по описа за  2016  година.

На поименното повикване в  9,28  часа се явиха    

          При условията на чл. 142, ал. 1 от ГПК.

На първо четене.

Ищецът – редовно призован, не се явява, за същия се явява пълномощникът му адв. С..

Ответниците – редовно призовани, от тях се явява единствено ответницата М.К., която представя пълномощно, видно от което е упълномощена от ответниците Е.К. - Г. и Ф.Ш.Р. - Г. да ги представлява по настоящото дело. Съобразно представено по делото заверено копие на пълномощно ответницата К. се явява и за съпруга си Д.К..

ДОКОЛКОТО съобразно чл. 32 ГПК представители на страните по  пълномощие по граждански дела могат да бъдат адвокатите, родителите, децата и съпрузите, други лица предвидени в закона по отношение на процесуалното представителство на физически лица, а ответницата М.К. не попада в никоя от посочените групи по отношение на ответника Ф.Р. - Г., то същата не следва да бъде допускана в настоящото съдебно заседание като негов процесуален представител. Ето защо

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ДОПУСКА М.К. като процесуален представител на ответника Ф.Р. - Г. в днешното съдебно заседание.

Адв. С.: Да се даде ход на делото. Нямам възражение за по-ранния час на провеждане на съдебното заседание.

Отв. М.К.: Да се даде ход на делото. Нямам възражение за по-ранния час на провеждане на съдебното заседание.

С оглед изявленията на пълномощниците на страните, че не възразяват за по ранния час на провеждане на днешното съдебно заседание и липсата на други процесуални пречки,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Пристъпи се към изясняване на фактическата страна на спора.

Адв. С.: Във връзка с представените по делото документи и отговора на исковата молба и във връзка с проведени разговори между страните заявявам, че оттегляме иска и доколкото отношенията, на база на които сме завели иска са уредени, нямаме правен интерес от водене на настоящото дело.

С оглед на направеното в днешното съдебно заседание оттегляне на  предявения иск съдът е десезиран от разглеждането на същия, поради което на основание чл. 232 ГПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 4056/2016 г. по описа на ПРС, ХІХ гр. с., поради оттегляне на предявения иск.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок, който за ищеца и за ответниците Д.К., М.  К. и Е.К. – Г., тече от днес, а за ответника Ф.Р. - Г. – от датата на връчването му.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  09,36  часа.

 

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Таня Букова

 

 

                                         СЕКРЕТАР: /п./

 

Вярно с оригинала!

ММ