Гражданско дело 405/2016 - Решение - 24-01-2017

Решение по Гражданско дело 405/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 265

 

гр. Пловдив, 24.01.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на шестнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Цветелина Бакалова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 405 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила Решение № ****/**** г., с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на недвижим имот представляващ нива в местността „П.” с обща площ от 20 701 дка , пета категория, съставляващ имот № 103003  по плана за земеразделяне на  с. С., при граници и съседи : имот N 100004 на И.Й.К; имот N 000059 Полски път; имот № 103002 да насл.на Г.И.К.; имот Ni 103014 на насл-на Г.Ц.Д. и имот N 103013 на С. Й. С. и др. между: К.Р.Н., ЕГН ********** ***; В.Р.И., ЕГН ********** ***; И.А.Ш., ЕГН ********** ***; С.Г.Ш., ЕГН ********** с постоянен адрес:***; Р.Г.К., ЕГН ********** *** и З.Г.Ш., ЕГН ********** *** при квоти: от по 1/3 ид. част за В.И. и К.Н. и по 1/12ид. част за И.Ш., С.Ш., Р.К. и З.Ш..

От страна на ищцата се отправя искане за извършване на делбата чрез разпределяне на имотите по колена съобразно заключението на вещото лице.

Останалите страни не заявяват становище.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

Видно от изготвеното заключение от 04.10.2016 г. по допуснатата СТЕ и становище от ОСЗ Р. стойността на допуснатия до делба земеделски имот е 14760лв. лева като дяловете на В.И. и К.Н. са на стойност от по 4920лв., а на И.Ш., С.Ш., Р.К. и З.Ш. от по 1230 лв. Предложен е вариант за подялба на имотите между страните по колена в три дяла, които по площ и стойност са равни, както следва: дял 1ви получава 1/3  ид. части и включва ПИ 103003-1- нива с площ 6,901дка за 4920лв., V кат., местност „П.” по КВС на землище С., общ. Р., при граници и съседи: № 103003-2- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ 000059- полски път на общ.Р.;№ 103002- нива насл. на Г.И.К.;№ 103014- нива насл. на Г.Ц.Д.; дял ІІ-ри получава 1/3  ид. части и включва ПИ 103003-2- нива с площ 6,900дка за 4920лв., V кат., местност „П.” по КВС на землище С., общ. Р., при граници и съседи: № 103003-1- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ 103003-3- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ 000059- полски път на общ.Р.;№ 103013- нива на С. Й. С.; дял ІІІ-ти получава 1/3  ид. части: и включва ПИ 103003-3- нива с площ 6,900дка за 4920лв., V кат., местност „П.” по КВС на землище С., общ. Р., при граници и съседи: № 103003-2- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ 000059- полски път на общ.Р.;№ 103004- нива на И.Й.К.;№ 103013- нива на С. Й. С.

С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Доколкото в заключението на вещото лице се предлага вариант за подялба на имотите между страните, съобразно притежаваните от две от съделителките и коляното на останалите такива, които са равни по размер и стойност, съда намира, че делбата следва да се извърши чрез разпределянето им чрез жребие, което налага съставяне на разделителен протокол и обособяване на отделни дялове съобразно изготвеното заключение.

Същият следва да се предяви на страните за излагане на възражения.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

 

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

               СЪСТАВЯ ПРОЕКТ НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, съобразно приетото по делото заключение на вещото лице Й.  по СТЕ от 04.10.2016 г., в следния вариант:

В дял Іви с квота от  1/3  ид. части се включва ПИ 103003-1- нива с площ 6,901дка за 4920лв., V кат., местност „П.” по КВС на землище С., общ. Р., при граници и съседи: № 103003-2- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ 000059- полски път на общ.Р.;№ 103002- нива насл. на Г.И.К.;№ 103014- нива насл. на Г.Ц.Д.;

В дял ІІ-ри с квота от  1/3  ид. части се включва ПИ 103003-2- нива с площ 6,900дка за 4920лв., V кат., местност „П.” по КВС на землище С., общ. Р., при граници и съседи: № 103003-1- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ 103003-3- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ 000059- полски път на общ.Р.;№ 103013- нива на С. Й. С.;

В дял ІІІ-ти с квота от  1/3  ид. части се включва ПИ 103003-3- нива с площ 6,900дка за 4920лв., V кат., местност „П.” по КВС на землище С., общ. Р., при граници и съседи: № 103003-2- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ 000059- полски път на общ.Р.;№ 103004- нива на И.Й.К.;№ 103013- нива на С. Й. С.

     Решението не подлежи на самостоятелно обжалване.

                   Насрочва делото в открито съдебно заседание на 15.02.2017 г. от 14.00 ч., за която дата и час да се призоват страните за предявяване на съставения проект за разделителен протокол и продължаване на последващите действия по обявяването му за окончателен.

 

                                                        СЪДИЯ: /п./ Димитрина Тенева

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ЦБ