Гражданско дело 405/2016 - Определение - 20-04-2017

Определение по Гражданско дело 405/2016г.

ПРОТОКОЛ № 3705

 

Година 2017                                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ІV гр. състав

на двадесети април                                                           година 2017

В публично заседание в следния състав:

                                     

                                                                           Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

Секретар: Ваня Койчева

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯТА

гр. дело номер 405 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 11,00 часа се явиха:

 

Ищецът К.Р.Н., редовно призована, не се явява, за нея адв. Б. с пълномощно по делото.

Ответникът  В.Р.И., редовно призована, явява се лично.

Ответникът И.А.Ш., редовно призована, не се явява, не се представлява.

Ответникът С.Г.Ш., редовно призована, не се явява, не се представлява.

Ответникът Р.Г.К., редовно призована, явява се лично.

Ответникът З.Г.Ш., редовно призована, не се явява, не се представлява.

         Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

                  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА се същото.

Заседанието е насрочено за теглене на жребий, с оглед влизане в сила на постановеното по делото Решение № ***/********** г., с което е обявен за окончателен проекта за разделителен протокол съобразно приетото по делото заключение на назначената СТЕ, съгласно което делбените имоти са обособени в три дяла по колена от допуснатите до делба имоти. За фактическото осъществяване на тегленето на жребия съдът изготви три еднакви по форма и размер бели листа, върху които с римски цифри се изписаха дяловете, а именно І, ІІ и ІІІ. Листовете се сгънаха по еднакъв начин.

Пристъпи се към тегленето.

Първа ще тегли ищецът К.Н. за нея жребият ще се тегли от адв. Б..

Адв. Б. изтегли дял І за К.Н.. 

Втора ще тегли В.И..

В.Р.И. изтегли дял ІІ за В.И..

За И.А.Ш., С.Г.Ш., Р.Г.К., З.Г.Ш. остана един единствен дял -ІІІ.

Листовете, които се използваха се прилагат към протокола и стават   неразделна част от него.

С оглед на така изтегленият жребий съдът намира, че недвижимите имоти включени в дял І-ви по обявения окончателен проект за разделителен протокол следва да се поставят в дял на К.Р.Н., недвижимите имоти включени в дял ІІ по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се поставят в дял на В.Р.И.; и недвижимите имоти включени в дал ІІІ по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се поставят в общ дял на И.А.Ш., С.Г.Ш., Р.Г.К., З.Г.Ш..

Предвид изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.Р.Н.: ПИ ********- нива с площ 6,901дка за 4920лв., V кат., местност „П.” по КВС на землище С., общ. Р., при граници и съседи: № ******-2- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ 000059- полски път на общ.Р.;N ******- нива насл. на Г.И.К.;№ 103014- нива насл. на Г.Ц.Д.; съобразно обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

          ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.Р.И.: ПИ 103003-2- нива с площ 6,900дка за 4920лв., V кат., местност „П.” по КВС на землище С., общ. Р., при граници и съседи: № ******-1- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ ******-3- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ 000059- полски път на общ.Р.;№ 103013- нива на С. Й. С..

          ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на И.А.Ш., С.Г.Ш., Р.Г.К., З.Г.Ш.: ПИ ********- нива с площ 6,900дка за 4920лв., V кат., местност „П.” по КВС на землище С., общ. Р., при граници и съседи: № ******-2- нива насл. на Р.Г.Ш.;№ 000059- полски път на общ.Р.;№ 103004- нива на И.Й.К.;№ 103013- нива на С. Й. С..

ПРИЛАГА листовете посредством, които се осъществи жребия в днешното съдебно заседание към  настоящия протокол.

Поради изчерпване предмета на спора относно ликвидиране на съсобствеността между страните по отношение на допуснатите до делба имоти производството по делото следва да се прекрати, а след влизане в сила на определението делото да се внесе в архив. Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 405/2016 г. на ПРС, ІV гр. състав.

 УКАЗВА на страните, че определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес за присъстващите, а за неприсъстващите от връчването му.

СЛЕД влизане на Определението за прекратяване на производството в сила, делото да се внесе в архив.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11,06 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: / п /

                                                                                     /Д. Тенева/

 

                                               СЕКРЕТАР: / п /

Вярно с оригинала

ВК