Гражданско дело 3971/2016 - Решение - 27-09-2017

Решение по Гражданско дело 3971/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3330

 

Гр. Пловдив, 27.09.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 3971 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 250 от ГПК.

Образувано е по молба на З.Т.Ш. чрез адв. Т.-Б. за допълване на  в Решение № 2131 от 28.06.2017 г., постановено по делото, досежно липсата на произнасяне по искането за присъждане на разноски, изразяващи се във внасяне на дължими от другите съделители размер на възнаграждение на вещо лице по допусната СТЕ.

В предоставения срок за отговор отсрещните страни не заявяват становище.

Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от допълването, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

С решение от 31.10.2016 г. е допусната делба на заявените с исковата молба имоти между З.Т.Ш.; Х.Е.К.; Н.И.А.; Н.Н.Л.; Ц.И.Ж., И.Ж.Ж., П.А.Ж.;  А.А.Ж. и П.А.М. при квоти: от по 1/3 ид. ч. за З.Ш. и Х.К.; от по 1/15 ид. ч. за Н.А.; Н.Л.; А.Ж. и П.М.; и от по 1/45 ид. ч. за И.Ж., Ц.Ж. и П.Ж.. С определение от 06.01.2017 г. е допуснато изготвяне на СТЕ при депозит от 200 лв. От него 186 лв. са внесени от молителката и 14 лв.- от П.М.. С определение от 28.02.2017 г. е допуснато изготвяне на допълнителна СТЕ за изработване на заключение с окончателен вид съобразно кадастралната карта на процесното землище при депозит от 160 лв. Същите са внесени от З.Ш., като от нея е допозирана и молба за присъждане на разноски в размер на внесените депозити за сметка на другите страни в размер от 327 лв. С решение от 28.06.2017 г. е одобрен като окончателен съставения разделителен протокол по делото.

Предвид изложените факти съдът намира, че искането на молителката за присъждане на разноски изразяващи се в сторени разходи за възнаграждение на вещото лице по изготвените две експертизи, осъществени в полза на другите съделители е основателно и следва да се уважи. По отношение размера на същото съдът намира, че основателен се явява за сумата от 228 лв. –част от възнаграждението на вещото лице и 2 лв. такса комисионна. Съобразно квотите на останалите съделители Х.Е.К. следва да бъде осъден да и заплати 120,67 лв.; Н.И.А.; Н.Н.Л. и А.А.Ж. по 24,12 лв., П.А.М.-23,45 лв.; Ц.И.Ж., И.Ж.Ж. и П.А.Ж.- по 8,40 лв.

Водим от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСЪЖДА Х.Е.К. с ЕГН ************, с адрес *** 5 да заплати на З.Т.Ш. ЕГН - ********** c адрес: *** А сумата от 120,67 лв.(сто и двадесет лева и шестдесет и седем ст.) за разноски за производството.

 

ОСЪЖДА Н.И.А. с ЕГН **********, с адрес: ***; Н.Н.Л. ЕГН ********* с адрес *** и А.А.Ж. с ЕГН ********** с адрес ***; да заплатят на З.Т.Ш. ЕГН - ********** c адрес: *** А суми от по 24,12 лв.(двадесет и четири лева и дванадесет ст.) за разноски за производството.

 

ОСЪЖДА П.А.М. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на З.Т.Ш. ЕГН - ********** c адрес: *** А сумата от 23,45 лв. (двадесет и три лева и четиридесет и пет ст.) за разноски за производстовото.

 

ОСЪЖДА Ц.И.Ж. ЕГН  **********. с адрес: ***, И.Ж.Ж. ЕГН  **********,*** и П.А.Ж. с ЕГН **********, с адрес ***; да заплатят на З.Т.Ш. ЕГН - ********** c адрес: *** А суми от по 8,40 лв. за разноски за производството.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.