Гражданско дело 3971/2016 - Решение - 18-05-2017

Решение по Гражданско дело 3971/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 1598

 

 

гр. Пловдив, 18.05.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на осемнадесети април през две хиляди и седемнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Ваня Койчева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3971 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила Решение от 31.10.2016 г. на ПРС с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на ПИ с идентификатор 21169.14.14 с. *, общ. *, обл. * по КККР одобрени със заповед */19.02.2008 г. на изп. дирестор на АГКК с адрес м. *, с площ от 27996 кв. м.-трайно предназначение-земеделска; начин на трайно ползване-нива, номер по предходен план-*; при съседи 21169.14.34; 21169.14.9,  21169.14.40; 21169.14.31; 21169.14.13;  между З.Т.Ш. ЕГН - ********** c адрес: *** А,; Х.Е.К. с ЕГН *******.*, с адрес *** *; Н.И.А. с ЕГН **********, с адрес: ***; Н.Н.Л. ЕГН ********* с адрес ***; Ц.И.Ж. ЕГН  **********. с адрес: ***, И.Ж.Ж. ЕГН  **********,***, П.А.Ж. с ЕГН **********, с адрес ***;  А.А.Ж. с ЕГН ********** с адрес ***; П.А.М. с ЕГН ********** с адрес *** при квоти: от по 1/3 ид. ч. за З.Ш. и Х.К.; от по 1/15 ид. ч. за Н.А.; Н.Л.; А.Ж. и П.М.; и от по 1/45 ид. ч. за И.Ж., Ц.Ж. и П.Ж..

От страните Ш., К., А. и М. се отправя искане за извършване на делбата чрез разпределяне на имотите по колена съобразно заключението на вещото лице.

Останалите страни не заявяват становище.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

Видно от изготвените заключения от 20.02.2017 г. и 03.04.2017 г. по допуснати основана и допълнителна СТЕ стойността на допуснатия до делба земеделски имот е 27700 лв. Предложен е вариант за подялба на имота между страните по колена в три дяла, които по площ и стойност са равни, както следва: ДЯЛ I-ВИ - 1/3 ид. части: включващ ПИ 21169.14.85 (проектен)- *с площ 9,332дка за 9233лв., IV категория, местност „*” по кадастралната карта на с. *, общ. *, при граници и съседи:21169.14.13; 21169.14.40; 21169.14.9; 21169.14.34; 21169.14.86(проектен); ДЯЛ II-РИ - 1/3 ид. части:включващ ПИ 21169.14.86 (проектен)- *с площ 9,332дка за 9233лв., IV категория, местност „*” по кадастралната карта на с. *, общ. *, при граници и съседи:21169.14.85(проектен); 21169.14.87(проектен); 21169.14.34; 21169.14.13.и ДЯЛ III-ТИ - 1/3 ид. части: включващ ПИ 21169.14.87(проектен)- *с площ 9,332дка за 9234лв., IV категория, местност „*” по кадастралната карта на с. *, общ. *, при граници и съседи:21169.14.86(проектен); 21169.14.34; 21169.14.31; 21169.14.13.

 С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Доколкото в заключението на вещото лице се предлага вариант за подялба на имотите между страните, съобразно притежаваните от колената на съделителите квоти, които са равни по размер и стойност, съда намира, че делбата следва да се извърши чрез разпределянето им чрез жребие, което налага съставяне на разделителен протокол и обособяване на отделни дялове съобразно изготвеното заключение.

Същият следва да се предяви на страните за излагане на възражения.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

               СЪСТАВЯ ПРОЕКТ НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, съобразно приетото по делото заключение на вещото лице Й.Й. по СТЕ от 03.04.2017 г., в следния вариант:

ДЯЛ I-ВИ - 1/3 ид. части: включващ ПИ 21169.14.85 (проектен)- *с площ 9,332дка за 9233лв., IV категория, местност „*” по кадастралната карта на с. *, общ. *, при граници и съседи:

21169.14.13; 21169.14.40; 21169.14.9; 21169.14.34; 21169.14.86(проектен);

ДЯЛ II-РИ - 1/3 ид. части:включващ ПИ 21169.14.86 (проектен)- *с площ 9,332дка за 9233лв., IV категория, местност „*” по кадастралната карта на с. *, общ. *, при граници и съседи:21169.14.85(проектен); 21169.14.87(проектен); 21169.14.34; 21169.14.13.

 ДЯЛ III-ТИ - 1/3 ид. части: включващ ПИ 21169.14.87(проектен)- *с площ 9,332дка за 9234лв., IV категория, местност „*” по кадастралната карта на с. *, общ. *, при граници и съседи:21169.14.86(проектен); 21169.14.34; 21169.14.31; 21169.14.13.

 

     Решението не подлежи на самостоятелно обжалване.

                   Насрочва делото в открито съдебно заседание на 07.06.2017 г. от 15.00 ч., за която дата и час да се призоват страните за предявяване на съставения проект за разделителен протокол и продължаване на последващите действия по обявяването му за окончателен.

 

СЪДИЯ:/п/ Димитрина Тенева

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.