Гражданско дело 3971/2016 - Определение - 15-01-2018

Определение по Гражданско дело 3971/2016г.

ПРОТОКОЛ № 477

 

 

Година 2017                                                                     град Пловдив

Пловдивски районен съд                             ІV граждански състав

На петнадесети януари                                                           2018 година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

 

Секретар: Диана Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Тенева

гражданско дело  номер 3971 по описа за  2016 година.

На именното повикване в  13:35 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ З.Т.Ш. - редовно уведомена, не се явява, за нея адв. Б., с пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ Х.Е.К. - редовно уведомен, не се явява, не се явява и не се представлява.

 ОТВЕТНИКЪТ Н.И.А. - редовно уведомена, явява се лично.

 ОТВЕТНИКЪТ Н.Н.Л. - редовно уведомена, явява се лично.

 ОТВЕТНИКЪТ Ц.И.Ж. - редовно уведомена, се явява лично.

 ОТВЕТНИКЪТ И.Ж.Ж. - редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

 ОТВЕТНИКЪТ П.А.Ж. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 ОТВЕТНИКЪТ А.А.Ж. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява

 ОТВЕТНИКЪТ Т.А.М. - редовно уведомена, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ Н.А.Н. – редовно призована, не се явява и не се представлява.   

 

         АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

         ОТВ. А.: Да се даде ход на делото.

         ОТВ. Л.: Да се даде ход на делото.

          ОТВ. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

           СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

 Заседанието е насрочено за теглене на жребий, с оглед влизане в сила на постановеното по делото решение № 1598/ 18.05.2017 г., с което е обявен за окончателен проекта за разделителен протокол съобразно приетото по делото заключение на назначената СТЕ, съгласно което делбените имоти са обособени в три дяла по колена. За фактическото осъществяване на тегленето на жребия съдът изготви три еднакви по форма и размер бели листа, върху които с римски цифри се изписаха дяловете, а именно І, ІІ и ІІІ. Листовете се сгънаха по еднакъв начин.

Пристъпи се към тегленето.

 Първа ще тегли адв. Б. за ищцата З.Ш..

 За ищцата З.Т.Ш. адв. Б. изтегли дял І-ви.

 Втора ще тегли Н.И.А.

 Н.И.А. изтегли дял ІІ –ри дял за съделителите Н.И.А., Н.Ж.Л., А.А.Ж., П.А.М., И.Ж.Ж., Ц.И.Ж. и П.А.Ж..

За Х.Е.К. остана дял ІІІ –ти.

 Листовете,  които се използваха се прилагат към протокола и стават   неразделна част от него.

С оглед на така  изтегленият жребий съдът намира, че недвижимите имоти включени в дял І-ви по обявения окончателен проект за разделителен протокол следва да се постави на ищцата З.Т.Ш., недвижимите имоти включени в дял ІІ по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се поставят в общ дял за съделителите Н.И.А., Н.Ж.Л., А.А.Ж., П.А.М., И.Ж.Ж., Ц.И.Ж. и П.А.Ж.; и недвижимите имоти включени в дал ІІІ по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се поставят в общ дял на ответника Х.Е.К..

Предвид изложеното съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на З.Т.Ш. ЕГН - ********** c адрес: ****недвижимите имоти включени в дял І-ви по обявения за окончателен проект за разделителен протокол, а именно: ПИ 21169.14.85 (проектен)- *с площ 9,332дка за 9233лв., IV категория, местност „*” по кадастралната карта на с. *, общ. *, при граници и съседи:21169.14.13; 21169.14.40; 21169.14.9; 21169.14.34; 21169.14.86(проектен);

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Н.И.А. с ЕГН **********, с адрес: ***; Н.Н.Л. ЕГН ********* с адрес ***; Ц.И.Ж. ЕГН  **********. с адрес: ***, И.Ж.Ж. ЕГН  **********,***, П.А.Ж. с ЕГН **********, с адрес ***;  А.А.Ж. с ЕГН ********** с адрес ***; Т.А.М. с ЕГН **********с адрес *** и Н.А.Н. с ЕГН ********** с адрес ***, ел. Ст. С. № **, ет. **, ап. ** недвижимите имоти включени в дял ІІ-ри по обявения за окончателен проект за разделителен протокол, а именно: ПИ 21169.14.86 (проектен)- *с площ 9,332дка за 9233лв., IV категория, местност „*” по кадастралната карта на с. *, общ. *, при граници и съседи:21169.14.85(проектен); 21169.14.87(проектен); 21169.14.34; 21169.14.13.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Х.Е.К. с ЕГН *******, с адрес *** 5 недвижимите имоти включени в дял ІІІ-ти по обявения за окончателен проект за разделителен протокол, а именно: ПИ 21169.14.87(проектен)- *с площ 9,332дка за 9234лв., IV категория, местност „*” по кадастралната карта на с. *, общ. *, при граници и съседи:21169.14.86(проектен); 21169.14.34; 21169.14.31; 21169.14.13.

 

Дяловете по площ и стойност са еднакви, което не налага уравняване, доколкото квотите на съделителите са също еднакви.

ЛИСТОВЕТЕ посредством, които се осъществи жребия в днешното съдебно заседание да се считат за неразделна част от настоящия протокол.

Поради изчерпване предмета на спора относно ликвидиране на съсобствеността между страните по отношение на допуснатите до делба имоти производството по делото следва да се прекрати, а след влизане в сила на определението делото да се внесе в архив. Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 3971 по описа за 2016 г. на ПРС-ІV-ти гр. състав.

 УКАЗВА на страните, че определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес за присъстващите, а за неприсъстващите от връчването му.

СЛЕД влизане на Определението за прекратяване на производството в сила, делото да се внесе в  архив.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в С.З.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 13:45  часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.

 

                                                                  СЕКРЕТАР: / П /