Гражданско дело 3960/2016 - Решение - 28-10-2016

Решение по Гражданско дело 3960/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 3221

гр. Пловдив, 28.10.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – ІV гр. с., в публично съдебно заседание на единадесети октомври приз две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3960 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.542 и сл. от ГПК образувано на основание чл.38, ал.4, във връзка с чл.54 и сл. от ЗГР, по молба за установяване на факт с правно значение. .............................................................

Водим от горното, Съдът    

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на заинтересованите лица и учреждения, че лицето Е.С.Д. родена на ***г*** е починало на *** г..

РАЗПОРЕЖДА Община *** да състави акт за смърт на Е.С.Д., родена на***г. в с. ***.

ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Община ***, за съставяне на съответния акт за граждански състояние на лицето.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на заинтересованите учреждения.

 

СЪДИЯ:/П/

Вярно с оригинала!

ДГ