Гражданско дело 3886/2016 - Определение - 07-10-2016

Определение по Гражданско дело 3886/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

Година 2016                                                               Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                         ІV брачен състав

На седми октомври                                                   Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

                                              

Секретар: София Чаушева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Костадинова

Гражданско дело номер 3886 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 10:20 часа се явиха:  

 

**************************************************************

                           

Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото производството по същото следва да бъде прекратено, ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба според която:

ОСЪЖДА бащата Н.Г.Р., ЕГН: ********** да заплаща на своя пълнолетен, учащ в средно учебно заведение син Г.Н.Р., ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на 400 лв. /четиристотин лева/, начиная от 01.03.2016 година, до настъпване на причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане.

 

Издръжката ще се заплаща до 5-то число на текущия месец, за който се отнася.

 

ОСЪЖДА Н.Г.Р., ЕГН: ********** да заплати  по сметка на ПРС сумата от 112 лв. /сто и дванадесет лева/ - държавна такса,  върху определената издръжка.

 

ОСЪЖДА Н.Г.Р., ЕГН: **********, да плати по сметка ПРС сумата от 50лв. /петдесет лева/, представляваща хонорар за назначения от съда особен представител.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на адв. В.К. за сумата от 50лв., платими от бюджета на съда.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело  № 3886/2016г. по описа на ПРС, ІV брачен състав.

 

Определението в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 10:32 часа.

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

        

 

                                                            СЕКРЕТАР: /п./ София Чаушева

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.