Гражданско дело 3880/2016 - Решение - 04-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

           Номер     2927              04.10. 2016г.               Град  ПЛОВДИВ

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Пловдивски Районен съд                      ХХ-ти граждански   състав

         На двадесет и първи септември                          2016Година

         В публично заседание в следния състав:

 

                                                    Председател: ЗОЯ  БОГДАНОВА

  при секретаря Каменка Кяйчева,като разгледа докладваното от съдията гр. дело N3880 по описа за 2016год.,за да се произнесе взе предвид следното:

         Обективно съединени искове с правно основание чл.213 от КЗ /отм./ и чл.86 от ЗЗД,предявени от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“АД ЕИК000694286 със седалище и адрес на управление гр.София пл.“Позитано“№5 със съд адрес гр.П. ул.“*** ******“№* ет.* ап.* адв.Е.Т. против Община Пловдив ЕИК000471504 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив пл.”Стефан Стамболов” №1  

Ищецът твърди, че на 14,06,2015г. при движение на кръстовището на бул. „Дунав” с ул. „Амбарица” в гр. Пловдив, л. а. „Форд Фиеста” с рег.№ ** **** ** преминал през необезопасена и необозначена нера ност на пътното платно, в резултат на което настъпили щети по авто мобила. Твърди,че към датата на настъпване на произшествието за увредения автомобил е имал валидна застраховка „КАСКО Стандарт” при ищцовото дружество, сключена със ЗП №470414025000 1117 със срок на покритие 26,09,2014г. – 26,09,2015г.Възоснова на заявление за изпла щане на обезщетение била образувана щета в ищцовото дружество, по която при извършен оглед на увредения автомобил било констатирано увреждане на преден десен калник, десен праг и предна дясна гума и лята предна дясна джанта.Повредите по автомобила били отстранени в доверен сервиз на застрахователното дружество, като  ремонтът бил на обща стойност 807,88лв. Посочената сума била определена като застрахо вателно обезщетение и изплатена на сервиза на 02,09, 2015г. по банков път. Ищецът твърди, че с изплащане на обезщетението е встъпил в пра вата на застрахованото лице срещу причинителя на вредата до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за негово определяне.Счита,че отговорност за претърпените от застрахованото лице вреди следва да носи ответникът Община Пловдив, който не е из пълнил задължението си по осн.чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗП  да поддържа пътя в изправност,съответно да сигнализира неизправните участъци по него,в резултат на което са настъпили материалните щети.Твърди се в исковата молба, че на 08,10,2015г. ответникът бил уведомен и поканен да заплати доброволно задължението си, което свое задължение ответникът не изпъл нил,поради което изпаднал в забава и дължи обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 09,10,2015г. до датата на предявя ване на иска-28,03,2016г. в размер на 38,68лв.Въз основа на изложеното от съда се иска да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца гореописаните суми, ведно със законната лихва върху главницата,считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане.Претендира разноски.

Ответникът оспорва така предявените искове.Оспорва наличието   на описания в исковата молба дефект на пътното платно; както и описаната в исковата молба фактическа обстановка при което се твърди че е настъпило произшествието; Оспорва щетите да са настъпили само по описания в исковата молба начин и счита,че поведението на водача на автомобила  има пряка зависимост при определяне на отговорните субекти;Счита, че неоснователността на главния иск обуславя неоснова телност на акцесорната претенция за заплащане на обезщетение за забавено плащане.По изложените съображения настоява за отхвърляне на исковете.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства-поот делно и в тяхната съвкупност,намира за установено следното:      

 Представена е по делото декларация за настъпване на застрахова телно събитие по полица за застраховка „Каско Стандарт“, с която при съствалия на събитието свидетел И.Д.К. е декларирал изнесеното от него относно ПТП,настъпило на 14.06.2015г. на кръстови щето на бул. „Д.” с ул. „А.” в гр. П.,при което лек авто мобил „Форд Фиеста”  с рег. № ********,управляван от водача Е.К. попада в необезопасена дупка на пътното платно в резултат на което настъпили материални щети-спукана предна дясна гума и увреден праг десен.

         Описаната в декларацията фактическа обстановка се установява по категоричен начин от показанията на свидетелите К. и К.,които потвърждават,че при движение на лекия автомобил соб ственост на  Е.К.,/свидетелство за регистрация на л.24 от делото/ на кръстовището на бул. „Д.” с ул. „А.” гр.П. същият попада в необезопасена дупка на пътното платно, при което се уврежда предна дясна  гума на автомобила.

       Вещото лице по изготвената по делото САТЕ потвърждава,че опи саните увреждания по гума джанта праг и калник е възможно да са в пряка причинно-следствена връзка с описания от водача механизъм на увреждане-при  преминаване през  дупка на пътното платно.

     Посочената улица на която е произтекло произшествието е част от инфраструктурата на урбанизираната територия на гр. Пловдив и пред ставлява местен път по смисъла на чл.3 от Закона за пътищата-публична общинска собственост съгласно чл.8 ал.3 от същия,като  правото на соб ственост се разпростира върху всички основни елементи  при условията на чл.5 от Закона.

       Задължението за поддържане в изправност на общински път съглас но чл.31 от ЗП се осъществява от Общините-в случая Община Пловдив. Последната е бездействала чрез свои служители или чрез нарочно определени за това от нея дружества,които е следвало да проверяват регулярно безопасността при използване на общинския път от участни ците в движението,в резултат на което на лекия автомобил  „Форд Фиеста”  са причинени щети.       

      Видно от представената на л.6 от делото застрахователна полица №4704140250001117 за увредения автомобил „Форд Фиеста” е имало валидно сключена към датата на произшествието застраховка “Каско Стандарт” със ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”,с оглед на което при ищеца е образувана преписка за обезщетяване собственика на увредения автомобил.От представените по делото заявление за изпла щане на застрахователно обезщетение,опис по щета и доклад по щета /л.25-31/, се установява вида на щетите на увредения автомобил-преден десен калник,праг десен,предна дясна гума и предна дясна джанта и признатото от застрахователя обезщетение в размер на 807,88лв. Видно от представеното на л.26 от делото възлагателно писмо ремонтът на увредения автомобил е възложен на автосервиз „Мото Пфое“ЕООД  , като за неговата стойност в материали и труд е издадена данъчна фактура №0132044204/27.07.2015г. на стойност  807,88 лева /л.27 от делото/. Посочената сума е изплатена по банковата сметка на оторизирания сервиз,извършил ремонта на автомобила с преводно нареждане на л.32 от делото.Приетата по делото автотехническа експертиза потвържда ва,че пазарната стойност на извършения ремонт в труд и материали към датата на ПТП възлиза на сумата от 807,88лв. с ДДС. 

       Предвид на изложеното съдът приема,че са налице предпоставките за ангажиране на безвиновната отговорност на ответника Община Плов див на  осн. чл. 49 вр. чл.45 от ЗЗД.

       Ищецът е платил обезщетение за репариране на произтеклите от непозволеното увреждане щети,поради това,че автомобилът „Форд“ е имал застраховка “Каско Стандарт” по силата на която застрахов телят  е поел задължение да покрие в рамките на посочената в договора сума имуществените вреди, които застрахованият е претърпял в качеството му на собственик на процесното МПС, през периода на действие на до говора.

     С изплащането на обезщетение  на основание чл. 213, ал. 1 от КЗ /отм./ застрахователят е встъпил в правата на увредения срещу при чинителя на вредата-до размера на платеното и обичайните разноски направени за неговото определяне.

    Предвид на изложеното  исковата претенция се явява основателна в пълния предявен размер от 807,88лв.  и ответникът следва да бъде осъ ден да заплати на ищеца посочената сума, ведно със законната лих ва,считано от датата на постъпване на исковата молба в съда-28. 03.2016г. до окончателното й заплащане.

   По акцесорната претенция за заплащане на обезщетение за забавено пла щане:Задължението на ответника по регресния иск е безсрочно.След като няма определен ден за изпълнение на това задължение,длъжникът изпада в забава след като бъде поканен от кредитора - чл.84 ал. 2 от ЗЗД.С регресна покана изх.№04413/02.10.2015г./л.33 от делото/, полу чена   на 08.10.2015г. ответникът е поканен да възстанови платеното от ищеца обезщетение.След изтичане на срока  и при неплащане ответни кът изпада в забава и дължи обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва-чл.86 от ЗЗД.Нейният размер изчислен от съда посред ством он лайн програма  върху  главница от  807,88лв за периода на забавата възлиза на сумата от 38,68лв.Затова ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца обезщетение за забавено плащане в претендирания размер.

    На осн. чл. 78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да зап лати на ищеца сумата от 470 лв.-разноски за настоящото произ водство съгласно представения списък

   Мотивиран от горното, Съдът

                              Р        Е        Ш        И    :

      ОСЪЖДА Община Пловдив-гр.Пловдив пл.”Стефан Стамболов”№1 да заплати на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”АД  ЕИК 000694286 със седалище и адрес на управление гр. София пл. ”Позитано”№5 сумата от 807,88лв,представляваща изплатено застрахователно обезщетение по за страховка “Каско Стандарт”обективирана в застрахователна полица № 4704140250001117 за причинени щети на лек автомобил марка  „Форд Фиеста”  с рег. № ********   в резултат на попадане на 14.06.2015г. в необезопасена дупка на пътното платно на кръстовището на бул. „Д.” с ул. „А.” в гр. П., ведно със законната лихва върху  тази су ма,считано от 28.03.2016г. до окончателното й заплащане,сумата от   38,68лв,представляваща обезщетение за забавено плащане на главница та за периода 09,10,2015г.-28,03,2016г,както и сумата от 470 лв. разнос ки за производството

     Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от  съобщаването му на страните.

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./З.Б.

 

Вярно с оригинала.

КК