Гражданско дело 3829/2016 - Решение - 12-10-2016

Решение по Гражданско дело 3829/2016г.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

 

№ 3022, 12.10.2016 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 12.10.2016 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : Марияна Михайлова

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3829 по описа за 2016 година

СЪДЪТ

                                                       Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД, ЕИК 115531627, със седалище в гр. Пловдив и     адрес на управление - Район „Централен”, ул. „Иван Вазов” № 59, представлявано от управителя Г.П.К., да    заплати на „Надежда 2000” ЕООД, ЕИК 115524180, със седалище в гр. Пловдив  и адрес на управление - Район „Южен”, ул. „Заводска” № 4, представлявано от управителя Н.Т.М., сумата от 717,76/седемстотин и седемнадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ лв., представляваща общата стойност на приготвена и доставена храна за периода 28.12.2015 г. - 31.12.2015 г. по Договор № ДД/1/09.02.2015 г., за което е издадена фактура № 1400009818/03.01.2015 г. ведно със законната лихва от 28.03.2016 г. до окончателното й изплащане, както и сумата 450/четиристотин и петдесет/ лева разноски по производството.

Решението не подлежи на обжалване.

Преписи на решението да се връчат на страните.

Страната, срещу която е постановено неприсъственото решение може да се защити по реда на чл. 240, ал. 1 ГПК.

Да се издаде на ищеца изпълнителен лист за присъдените с решението суми.

В тази част решението има характер на разпореждане, което може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в двуседмичен срок, който за ищеца тече от днес, а за ответника - от датата на връчване на поканата за доброволно изпълнение.

Да се събере държавна такса в размер на 5 лева за издаването на изпълнителния лист.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  09,09  часа.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Таня Букова                                      

 

 

   СЕКРЕТАР: /п./

 

          Вярно с оригинала!

          ММ