Гражданско дело 3788/2016 - Решение - 28-10-2016

Решение по Гражданско дело 3788/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е №3230

ПЛОВДИВ , 28.10.2016г.,

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XII-ти граждански състав, в открито съдебно заседание на двадесет и девети  септември  2016г. , в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

        при секретаря Катя Грудева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3788/ 2016г. по описа на същия съд, за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е по чл.  235 от ГПК – решение по съществото на исков спор.

    В исковата си молба ищецът – капиталово търговско дружество, „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД ЕИК115016602, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №37, представлявано заедно от всеки двама от ***************** – С. Г. С., Ж. П. С. и Р. Д., твърди , че по договор с ответника при общи условия , доставил в обект на последния – топлоснабден апартамент, находящ се на адрес в ******** , бул. ************* № ** ет. ***, топлоенергия.   Топлоенергията била доставена за периода от 01.12.2012г до 30.04.2015г, и била на обща стойност от 796.15 лева, но останала незаплатена.   Затова ищецът се снабдил със заповед за изпълнение на това парично задължение , както и на обезщетението за забава , начислено за периода от 01.02.2013г.  до 02.02.2016 г и в размер от 157.09 лева. Против така издадената заповед обаче длъжника възразил в срока по чл. 414 от ГПК, и се иска съответно установяването на вземането по реда на чл. 410  от ГПК, и присъждане на разноски по спора.

     Ответника оспорва искам не бил получавал топлинна енергия за периода, тъй като в апартамента нямало радиатори за отопление с топлоенергия, водомера за доставена топла вода бил пломбиран, а и той не се ползвал. Възразява против изчисления от ищеца размер на задължението, вкл. и против размера на лихвите за забава, тъй като този размер се базирал единствено на съставени от ищеца частни документи. Нямало представена счетоводна документация за  вземането на ищцовото дружество.  

    И двете страни искат и присъждане на разноските по делото.

    Вещото лице по проведената съдебно – техническа експертиза дава заключение , че през целия процесен период , абонатната станция , захранваща обекта на ответника , е работила. За имота на ответника топлонергия за отопление и битова гореща вода  (БГВ ) не са начислявани , начислена  е само компонента на ТЕ за сградна инсталация „, и това начисление е нормативно извършено , на база отопляем обем от 273м3, при спазване на изискванията на методиката към Наредба № 16 -334. 

    Проведена е и счетоводна такава , според която стойността на консумираната от ответника топлоенергия за периода от 01.12.2012г до 30.04.2015 г е общо 861.10 лева , от които : топлоенергия за отопление и битова гореща вода- 711.20 лева , услугата „ дялово разпределение „ – 6.38 лева , и ДДС в размер от 143.52 лева. Нямало издадени от ищеца кредитни известия – т . нар . „минусови изравнителни сметки” . Лихвата за забава , начислена върху всяка фактура, за периода от 01.02.2013 до 03.02.2016 г , възлиза на 157.09 лева ;и има и плащане в размер на 64.95, което е приспаднато.

   Допустими установителни искове с правно основание чл. 422 от ГПК във връзка с чл. 79 и 86 от Закона за задълженията и договорите.

    Исковете са основателни.

    По делото няма спор , че топлоснабдения имот на бул. ******  е  собствен на ответника; безспорно е и съществуването на сградната топлоснабдителна инсталация. Затова ответника,  по силата на чл. 150 от Закона за енергетиката, е страна – купувач по договор при общи условия за доставка на топлинна енергия, като тази доставка се остойностява по нормативно установени ( с решение на КЕВР) цени, а не е договаряна свободно между страните, и з анея е възникнало облигационно задължение да плати. Предвид заключението на ****, което съдът кредитира , в имота реално топлоенергия ( ТЕ) за отопление и битова гореща вода не е доставяна , при което ищеца базира претенцията си единствено на начисленията за такса „ сградна инсталация „. При  това положение, без значение е аргумента на ответника , че имота не е бил обитаван. Методиката на  Наредба № 16 -334 е спазена, размера на доставената мощност е правилно определен, а според вещото лице по проведената съдебно – счетоводна експертиза -  и  правилно остойностен от ищцовото дружество.   В случая , съставените от топлоснабдителното дружество преписи – извлечения няма как да не бъдат кредитирани, тъй като са еднопосочни със заключението на вещото лице ; оспорването им , макар по същество ,  остана недоказано .    

     Разноските – в полза на ищеца, по списък .

    Воден от изложеното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р Е Ш И:

    Признава за установено по отношение на ответника Д. П.Ц. , ЕГН **********, с адрес ***. , че дължи на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД ЕИК115016602, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №37, представлявано заедно от всеки двама от членовете на *********** – С. Г. С., Ж. П. С. и Р. Д., сумата от 796.15 лева  - главница , представляваща равностойността на доставена за периода от 01.12.2012г до 30.04.2015г топлоенергия в имот на ответника на бул.************* в ******* , сумата от 157.09 лева обезщетение за забава в плащането на главницата , начислено като еквивалент на законната лихва за периода от 01.02.2013г.  до 02.02.2016 г, ведно със законната лихва върху главницата от 796.15 лева от датата на подаването на исковата молба / заявлението по чл. 410 от ГПК – 03.02.2016 г до окончателното изплащане на вземането , за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 658 по частното гражданско дело № 1275 по описа на ПРс за 2016 г, V гр . състав.

     Осъжда Д. П.Ц. , ЕГН **********, с адрес ***. *, да заплати на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД ЕИК115016602, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №37, представлявано заедно от всеки двама от членовете на ************* – С. Г. С., Ж. П. С. и Р. Д., сумата от 920 лева разноски по делото , от които : 300 лева хонорар на процесуален представител по частното дело , 25 лева разноски по това частно дело , 75 лева държавна такса по исковото дело , 300 лева хонорар на процесуален представител по иска и 220 лева хонорари на вещите лица.

     Решението подлежи на обжалване пред ПОС с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му.

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала!

КГ