Гражданско дело 3787/2016 - Решение - 16-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1625                      16.05.2016 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на деветнадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ

                                                                  

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Магда Симеонова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3787 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

 

Производството е по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 1 от Закона за закрила на детето.

.....................................................................................................................................

 

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на малолетната Ж. Б. А., ЕГН: **********, родена на *** г. от майка- Б.С.А., ЕГН: ********** и баща- непосочен по удостоверение за раждане (по акт за раждане № *** г. на Община Пловдив, район „Източен“) в семейството на роднини- бабата и дядото по майчина линия- Ж.Р.А., ЕГН: ********** и С.И.А., ЕГН: **********, с адрес: ***, за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи- до 20- годишна възраст.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

                                                           СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала.

АД