Гражданско дело 3710/2016 - Определение - 04-05-2016

Определение по Гражданско дело 3710/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                 ІІІ брачен състав

На четвърти май                                                Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

                                               

Секретар: Иванка Боева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело 3710 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 14,51 часа се явиха:

 

Молителите Т.Н.У. и Т.К.П., редовно призовани се явяват лично, представят документи за самоличност. За двамата се явява и адв. М.Б., с пълномощно на л.7 от делото.

Адв. Б. – да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

******************************************************************************************************

Адв. Б. - нямаме възражения по доклада. Молителите са постигнали споразумение за следното:

Роденото от съвместното им съжителтсво дете Ц. Н. Т. П., ЕГН ********** да има местоживеене при своята майка.

Страните постигат съгласие упражняването на родителските права по отношение на роденото от съвместното им съжителство дете Ц. Н. Т. П., ЕГН **********, да се предоставят на майката – Т.Н.У..

Бащата – Т.К.П. ще осъществява следния режим на лични отношения с детето до навършване на 7-годишна възраст на детето или до тръгването му на училище – което от двете обстоятелства настъпи първо, а именно: Бащата има право на свиждане с детето:

- по избор на бащата – всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа на съботния ден до 20,00 часа на неделния ден или всяка първа седмица от месеца – от 9,00 часа на съботния ден до 20,00 часа на неделния ден следващата седмица,

- 5 /пет/ дни по време на Великденските празници,

- през месец август – от 1-во до 31-во число.

След навършване на 7-годишна възраст на детето /респ. – тръгването му на училище, което от двете обстоятелства настъпи първо/ бащата – Т.К.П. ще осъществява следния режим на лични отношения с детето, а именно: Бащата има право на свиждане с детето:

- всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа на съботния ден до 20,00 часа на неделния ден,

- 3 /три/ дни по време на Коледно-Новогодишните празници.

- по време на училищната пролетна ваканция,

- през месец август – от 1-во до 31-во число.

Т.К.П. с ЕГН ********** поема задължението да изплаща на непълнолетната си дъщеря – Ц. Н. Т. П., ЕГН **********, чрез нейната майка – Т.Н.У., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 105 лв., начиная от 01.04.2016 г. ведно със законната лихва върху всяка закъсняла или неплатена вноска до възникване на основание за нейното изменение или прекратяване.

С настоящето споразумение страните уреждат напълно и окончателно всичките си отношения във връзка с упражняването на родителските права върху детето Ц. Н. Т. П., ЕГН ********** и нямат повече претенции един към друг.

Молителката Т.У. – Съгласна съм с току що изчетените клаузи на спогодба от адв. Б.. Доброволно съм подписала споразумението, което е представено пред Вас.

Молителят Т.П. – Съгласен съм с току що изчетената спогодба пред Вас.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

Молителка:/п/                                                         Молител:/п/

         /Т.У./                                                    /Т.П./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

По изложените съображения,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

ОПРЕДЕЛЯ СЕ местоживеене на детето Ц. Н. Т. П., ЕГН ********** при майката Т.Н.У., ЕГН **********.

ПРЕДОСТАВЯ Упражняването на родителските права върху роденото от съвместното съжителство на страните дете Ц. Н. Т. П., ЕГН ********** на майката Т.Н.У., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата и детето, както следва: Бащата – Т.К.П. ще осъществява следния режим на лични отношения с детето до навършване на 7-годишна възраст на детето или до тръгването му на училище – което от двете обстоятелства настъпи първо, а именно: Бащата има право на свиждане с детето:

- по избор на бащата – всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа на съботния ден до 20,00 часа на неделния ден или всяка първа седмица от месеца – от 9,00 часа на съботния ден до 20,00 часа на неделния ден следващата седмица,

- 5 /пет/ дни по време на Великденските празници,

- през месец август – от 1-во до 31-во число.

След навършване на 7-годишна възраст на детето /респ. – тръгването му на училище, което от двете обстоятелства настъпи първо/ бащата – Т.К.П. ще осъществява следния режим на лични отношения с детето, а именно: Бащата има право на свиждане с детето:

- всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа на съботния ден до 20,00 часа на неделния ден,

- 3 /три/ дни по време на Коледно-Новогодишните празници.

- по време на училищната пролетна ваканция,

- през месец август – от 1-во до 31-во число.

ОСЪЖДА бащата Т.К.П. ЕГН ********** да заплаща на непълнолетната си дъщеря – Ц. Н. Т. П., ЕГН **********, чрез нейната майка – Т.Н.У., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 105 лв. /сто и пет лева/, начиная от 01.04.2016 г. ведно със законната лихва върху всяка закъсняла или неплатена вноска до възникване на основание за нейното изменение или прекратяване.

С настоящето споразумение страните уреждат напълно и окончателно всичките си отношения във връзка с упражняването на родителските права върху детето Ц. Н. Т. П. и нямат повече претенции един към друг.

 

ОСЪЖДА  Т.К.П. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Пловдивския районен съд сумата от 95,60 лв. (деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки)  – държавна такса.

ОСЪЖДА  Т.Н.У., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Пловдивския районен съд сумата от 20,00 лв. (двадесет лева)  – държавна такса.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 3710/2016 г. по описа на ПРС, Трети брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14,54 часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

 

                                                          СЕКРЕТАР:/п/И.Боева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.