Гражданско дело 3675/2016 - Решение - 26-10-2016

Решение по Гражданско дело 3675/2016г.

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 3179

ПЛОВДИВ, 26.10.2016г.,

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XII-ти граждански състав, в открито съдебно заседание на пети октомври  2016г. , в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

        при секретаря КАТЯ ГРУДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3675/ 2016г. по описа на същия съд, за да се произнесе взе предвид следното :

     Производството е по чл.  235 от ГПК – решение по съществото на исков спор. 

     Иск с правно основание чл. 19 ал. 3 от Закона за задълженията и договорите.

      В исковата си молба, ищецът Д.И.Т. , ЕГН **********, с адрес ***. , твърди , че между нея и ответника М.М.Б., ЕГН **********, с адрес *** , имало предварителен договор за покупко – продажба на движима вещ – лек автомобил „Шевролет” модел „Нубира „ с държавен контролен номер ***, сключен на 27.08.2015г.  Уговорена била продажна цена в размер от 7500 лева, платима по следния начин: 500 лева , платими при сключването на договора , и 14 ( четиринадесет ) месечни вноски от по 500 лева, започвайки от 10.09.2015г., а купувачът следвало да  придобие правото но собственост върху вещта „с изтичане срока на договора и след като е изпълнил задълженията си по договора и заплатил всички вноски ,  вкл. данъци и такси” . Първоначалната вноска била платена , и , по силата на договора , владението върху  лекия автомобил било предадено на купувача – ответник. Моли се да се обяви този предварителен договор за окончателен такъв, ведно с присъждане на разноските п о делото  в полза на ищеца.

      Ответника оспорва иска като неоснователен . Навежда доводи , че не са изтекли сроковете за плащане на всички вноски по договора , при което не се било сбъднало условието , при което той следвало да придобие собствеността. Също иска присъждане на разноските.

      Искът е допустим, но неоснователен, макар продавачът е собственик на процесната вещ, предвид свидетелството за регистрация на л. 25 от делото. Не се спори и по съществуването и съществените елементи ( индивидуализирана вещ и цена ) на предварителния договор . Страните не са уговорили конкретна дата или срок , в който окончателния такъв следва да бъде сключен; единствената уговорка в тази насока е разпоредбата на чл. 6 от договора , според която , „купувача   има право да  придобие правото на собственост върху вещта „с изтичане срока на договора и след като е изпълнил задълженията си по договора и заплатил всички вноски ,  вкл. данъци и такси” . Това условие обаче не се е сбъднало , тъй като плащането на останалите 14 вноски е уговорено ежемесечно „започвайки от 10.09.2015г”  . Тоест, падежа на последната вноска е на 10.10.2016г , след приключване на устните състезания по делото, и затова няма как да се приеме , че срока на договора е изтекъл или длъжника е бил в забава за плащане на тази последна вноска.  Оттам, отлагателното условие по т . 6 от договора не е сбъднато и иска следва да бъде отхвърлен , като предварително предявен и неоснователен.  

   Разноски няма да бъдат присъждани:  ответника не сочи доказателства да е направил такива.

    Воден от изложеното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р Е Ш И:

      Отхвърля иска на  Д.И.Т. , ЕГН **********, с адрес ***. , против М.М.Б., ЕГН **********, с адрес *** , да бъде обявен за окончателен предваротелен договор за покупко-продажба на лек автомобил „Шевролет” модел „Нубира „ с държавен контролен номер ***, сключен на 27.08.2015г.  , като неоснователен.

     Решението подлежи на обжалване пред ПОС с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му.

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ : /П/

 

Вярно с оригинала:

ВК