Гражданско дело 3674/2016 - Решение - 18-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3067                  18.10.2016 година              град Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

 

при участието на секретаря ВАНЯ КАЗАКОВА,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3674 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правна квалификация по чл. 19, ал. 3 ЗЗД.

Ищецът И.И.М., ЕГН ********** ***, чрез адвокат И., е предявил иск против М.М.Б., ЕГН ********** ***  за обявяване на окончателен сключения между страните предварителен договор от 24.07.2015 г. за покупко- продажба на лек автомобил марка „Шевролет”, модел „Нубира” с рег. № ***, цвят: жълт, рама № KL1NF356J6K399408, за сумата от 6200 лева, както и да бъде осъден ответника да заплати сумата от 5600 лева, представляваща незаплатена от него договорна продажна цена по така сключения предварителен договор.

В исковата молба се твърди, че на 24.07.2015 год. между ищеца, в качеството на продавач и ответника, в качеството на купувач, е сключен договор за покупко-продажба на МПС Шевролет Нубира с рег. № *** като била уговорена продажната цена да е в размер на 6200 лева. При сключване на договора ответника е заплатил 600 лева и е следвало да заплаща месечни погасителни вноски съобразно погасителен план. Била постигната уговорка между страните при подписване на договора, заплащане на първата вноска и ищецът да предаде автомобила на ответника, а той ще продължи да плаща вноските, съобразно погасителния план. Ответникът е заплатил първата вноска, получил е във владение МПС и отказал да плаща погасителните вноски. Навеждат се доводи, че ответника отказва да сключи окончателен договор за покупко-продажба на процесния автомобил с нотариална заверка на подписите и да заплати уговорената в договора продажна цена, поради което се води настоящото производство. Претендира разноски.

В законоустановения срок е постъпил отговор от ответника, с който заявява, че счита иска за неоснователен и го оспорва изцяло. Твърди че се грижи за автомобила и го съхранява, без да го използва. Навеждат се доводи, че не разполага с парични средства, с които да заплаща навреме вноските по сключения договор.

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, след като прецени събраните по делото  доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

На 24.07.2015 г. между И.И.М. от една страна като продавач и М.М.Б. от друга като купувач, е сключен предварителен договор за покупко-продажба на МПС, с който договор страните са постигнали съгласие ищецът да продаде на ответника лек автомобил марка „Шевролет”, модел „Нубира” с рег. № ***, цвят: жълт, рама № KL1NF356J6K399408, за сумата от 6200 лева. При сключването на договора ответникът е заплатил сумата от 600 лв. и е поел задължението да заплаща по 510 лв. всеки месец в продължение на 11 месеца, считано от 05,08,2015 г.

При така установената по делото фактическа обстановка, съдът от правна страна намира следното:

При така установеното съда приема, че страните са валидно обвързани от предварителен договор за покупко-продажба на МПС от 24.07.2015 г., по силата на който на ответникът е предоставен за ползването лек автомобил срещу заплащане на 11 броя месечни вноски, всяка по 510 лв. считано от 05,08,2015 г. Наличието на договор в писмена форма, с конкретно индивидуализиран обект на договаряне и насрещно задължение за плащане на определена цена, включени в подписания договор представляват клаузи на валиден предварителен договор за продажба на вещ срещу цена.

С оглед на така установеното по делото съдът приема, че ищецът е материално правно легитимиран да претендира сключването на окончателен договор, тъй като е изправна страна по валидно сключен предварителен договор, като е предоставил ползването на процесния автомобил. Искът е основателен, с оглед на това, че ищецът е изпълнил своето насрещно задължение по предварителния договор, което обстоятелство не се оспорва от ответника, а до този момент не е сключен окончателен договор, което обуславя правния интерес на ищцовата страна да води настоящото производство и активната и процесуална легитимация, а ответникът е пасивно легитимиран като купувач по предварителния договор.

При доказателствена тежест на ответника- купувач за установяване плащането на цената не са представени доказателства, поради което ответникът следва да се осъди да заплати сумата от 5600 лв., представляваща неизплатена продажна цена.   

На основание чл.364,ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати съответните данъци и такси по прехвърлянето на лекия автомобил,  а именно местен данък, чийто размер са равнява на 2,5 % върху застрахователната стойност, дължим на основание чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ  от приобретателя /чл.45,ал.1 от ЗМДТ/, определен по правилата на чл. 46, ал. 2, т. 2 във вр. с чл.  33, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ  във вр. с чл. 47, ал. 2 от същия закон и възлизащ на 37,50 лева, нотариална такса, на основание чл. 85, ал. 2 и 3 от ЗННД, която възлиза на 111,10 лева, съгласно  т. 11, вр. с т. 8 от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД.

По разноските

 

  На основание чл.78,ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 258 лева за държавна такса и 350 лева – адвокатско възнаграждение.

 

По изложените съображения Пловдивският районен съд, ХVІІI граждански състав:

 

 

 

 

Р   Е   Ш   И   :


            

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключения предварителен договор от 24.07.2015 г. между И.И.М., ЕГН ********** ***, като продавач и М.М.Б., ЕГН ********** ***, като купувач, за прехвърляне правото на собственост върху лек автомобил марка „Шевролет”, модел „Нубира” с рег. № ***, цвят: жълт, рама № KL1NF356J6K399408, за цена в размер на 6200 лева, на основание чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите.

ОСЪЖДА М.М.Б., ЕГН ********** ***, да заплати на И.И.М., ЕГН ********** *** сумата от 5600 лева, представляваща не заплатен остатък от продажната цена на лекия автомобил, описан в предварителен договор от 24.07.2015 г. за продажба на МПС, както и сумата от 608 лв. – разноски по делото.

ОСЪЖДА М.М.Б., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Пловдивския районен съд сумата от 111,10 лева нотариална такса на основание чл.8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД, а по сметка на Община Пловдив сумата от 37,50 лева  представляваща местен данък за възмездно придобиване на имущество- МПС.

Препис от решението да се издаде след представяне на доказателства, че са заплатени разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси, съгласно чл. 364, ал. 2 ГПК .    

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните с препис.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК