Гражданско дело 3544/2016 - Решение - 03-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  2917                                  03.10.2016 година                             град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІХ граждански състав, в публично заседание на тринадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРИСТИНА ТАБАКОВА                                               

при участието на секретаря Павлина Попова

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3544 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по искова молба на В.И.К., ЕГН **********, против „ВАЛ ТУРС“ ЕООД, ЕИК 104617772, гр. Велико Търново и В.П.К. – Г., ЕГН **********,***, с която са предявени субективно пасивно съединени осъдителни частични искове с правна квалификация чл. 79 ЗЗД във вр. 365 във вр. чл. 240, ал. 1 ЗЗД.

            В исковата молба ищецът твърди, че на 21.03.2013 г. е сключен договор за заем, по силата, на който ищецът като заемодател е предал на „Вал Турс“ ЕООД като заемател сумата от 6400 лева, преведена чрез преводно нареждане от ОББ АД до „УниКредит Булбанк“ АД. Твърди също, че на 15.07.2015 г. ищецът и двамата ответници сключили Спогодба, с която изменили първоначално възникналото между ищеца и първия ответник правоотношение, както следва: определен е срок за връщане на получената в заем сума от 6400 лева, като е договорено изпълнението да бъде извършено на осем равни месечни вноски, всяка от тях в размер на 800 лева, платими до всяко тридесето число на месеца, като първата вноска е дължима до 30.07.2015 г. С тази спогодба също, ответникът В.П.К. – Г., лично за себе си и като управител на дружеството – заемател се е задължила при условията на солидарна отговорност между тях за изпълнение на задълженията към заемодателя за връщане на заемната сума в размерите и сроковете, така, както са договорени в Спогодбата. Сочи, че до подаване на исковата молба в съда – 22.03.2016 г., нито един от солидарните длъжници не е извършил плащане за погасяване на задълженията, възникнали по Спогодбата, сключена на 15.07.2015 г. и е налице пълно неизпълнение на задълженията от ответниците.   

            Искането е да се осъдят ответниците, при условията на солидарна отговорност, да заплатят на ищеца сумата от 2400 лева – частичен иск от сумата от 6400 лева, представляваща невърнат заем и представляваща неплатени шеста вноска /дължима до 30.12.2015 г./, седма вноска /дължима до 30.01.2016 г./ и осма вноска /дължима до 29.02.2016 г./, дължими по сключена между страните Спогодба на 15.07.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда -22.03.2016 г. до окончателното й изплащане. Претендират се разноски.

            Препис от исковата молба и приложенията към нея е редовно връчен на ответника „Вал Турс“ ЕООД, ЕИК 104617772, със седалище и адрес на управление: село Арбанаси, община Велико Търново, ул. „158А“, по реда на чл. 50, ал. 1 ГПК - лично на упр. и представляващ дружеството, като в законоустановения едномесечен срок не е постъпил отговор на исковата молба.

Препис от исковата молба и приложенията към нея е редовно връчен и на ответника В.П.К. - Г., ЕГН **********, като в законоустановения едномесечен срок не е постъпил от същата писмен отговор на исковата молба.

Ответниците „Вал Турс“ ЕООД и В.П.К. – Г., са били редовно призовани по същия начин за първото съдебно заседание, като в изпратените до същите призовки, ведно с определение по чл. 140 ГПК, изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в тяхно отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноски.

            В открито съдебно заседание, проведено на 13.09.2016 г. ответниците „Вал Турс“ ЕООД и В.П.К. – Г. не са се явили, не са изпратили упълномощени представители, няма и направено искане делото да се гледа в тяхно отсъствие. Същевременно ищецът, чрез пълномощника си, изрично е поискал на основание чл. 238, ал. 1 ГПК да бъде постановено неприсъствено решение срещу тях.

Съдът намира, че всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение са налице. Ответниците не са депозирали писмени отговори на исковата молба в срока по чл.131, ал.1 ГПК, не изпращат представители в първото по делото заседание, редовно призовани са, и не са направили искане делото да се разглежда в тяхно отсъствие. От приложените към исковата молба писмени доказателства може да се направи извод за вероятна основателност на исковите претенции. Ето защо следва да се постанови решение по реда на чл.238 ГПК, с което предявените искове да се уважат изцяло.

            На основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да се присъдят направените по делото съдебно – деловодни разноски в общ размер на 496 лева, от които 96 лева – заплатена държавна такса и 400 лева – заплатено адвокатско възнаграждение.

 

            По изложените съображения, съдът 

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА „Вал Турс“ ЕООД, ЕИК 104617772, със седалище и адрес на управление: село Арбанаси, община Велико Търново, област Велико Търново, ул. „158А“, представлявано от упр. В.П.К. – Г. и В.П.К.– Г., ЕГН **********, с адрес: ***  солидарно да заплатят на В.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 2400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/ – главница - частичен иск от сумата от 6400 лева, представляваща невърнат заем и равняваща се на  сбора от неплатени: шеста вноска /в размер на 800 лева, дължима до 30.12.2015 г./, седма вноска /в размер на 800 лева, дължима до 30.01.2016 г./ и осма вноска /в размер на 800 лева, дължима до 29.02.2016 г./, дължима по сключена между страните Спогодба на 15.07.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда - 22.03.2016 г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 496 лв. /четиристотин деветдесет и шест лева/, представляваща съдебно – деловодни разноски за настоящото производство по гр.д. № 3544/2016 г. по описа на ПРС, ІХ гр.с..

          Решението не подлежи на обжалване, като ответникът може да търси защита по реда на чл. 240 ГПК пред Пловдивския окръжен съд в едномесечен срок от връчването му.  

 

 

                                                                                                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

         Вярно с оригинала:

                                              П.П.