Гражданско дело 3540/2016 - Определение - 19-01-2017

Определение по Гражданско дело 3540/2016г.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 483                                                гр.Пловдив, 19.01.2017г                              

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН СЪД, VІ  гр. с-в в закрито заседание на  деветнадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                 Районен съдия: НЕВЕНА КАБАДАИЕВА       

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 3540  по описа за 2016г. и като обсъди:

      

           Производство по реда на чл.249 ГПК.              

           Постъпила е молба от  „ТЕНА” ЕООД ЕИК 113586062, със седалище и адрес на управление  гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски”  № 106 еТ.6 ап.71 ,  представлявано от С. В. С., чрез адв. К., „ДЖОТО” ООД ЕИК 115265079, със седалище и адрес на управление  гр. Пловдив ЖК ТРАКИЯ бл.47 вх.А еТ.6 ап.21 и „ВИКТОРИЯ – Г 8”  ООД ЕИК 202645101, със седалище и адрес на управление   гр. Пловдив ЖК ТРАКИЯ бл.47 вх.А еТ.6 ап.21, представлявани от *** Г.  Т. ч., с която представят спогодба между страните по делото от 29.12.2016г, и молят с оглед постигнатата спогодба да бъде обезсилено  постановеното   решение, а производството по делото да се прекрати.  

           Съдът намира искането    допустимо, като  предявено в срока по чл. 249 ГПК- след постановяване на  Решение № 3862/14.12.2016г ,  но преди влизане в сила на съдебния   акТ.  Налице са предпоставките на    чл.249 от ГПК -   страните преди влизане на решението в сила, заявяват че са се спогодили и желаят прекратяване на производството, представят постигната извънсъдебна спогодба и доказателства за извършено плащане.   С оглед така постъпилата молба, съдът се десезира от делото по искане на страните.   Ето защо ще следва да се обезсили  постановеното   Решение № 3862/14.12.2016г, и да се прекрати производството по делото.     Поради горното,        

           

                                                О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

                             ОБЕЗСИЛВА на основание чл. 249 от ГПК свое Решение № 3862/14.12.2016г  по гр.д. 3540/2016г по описа на ПРС.

                              ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.д. 3540/2016г по описа на ПРС.

        

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен  срок от връчването му на страните.

          

           

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П. К.