Гражданско дело 3370/2016 - Решение - 25-05-2016

Решение по Гражданско дело 3370/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1730                                      25.05.2016 година                               град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, IІ граждански състав, в публично заседание на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА                                                                 

при участието на секретаря Радка Стефанова и прокурора Гинка Лазарова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3370 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 25 ал. 1, т. 1 и т. 2 вр. с чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за закрила на детето.

.............................................................................................................................

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА настаняване по съдебен ред на детето *** с ЕГН: **********, родена на ***г. от майка – Т.О.Ш. с ЕГН: ********** с адрес: ***, и баща – непосочен в удостоверението за раждане в **** – гр. Пловдив, ****, за срок до навършване на пълнолетие.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане” - Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като същото може да се обжалва пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                        /Диляна Славова/

Вярно с оригинала

РС