Гражданско дело 3361/2016 - Определение - 14-05-2016

Определение по Гражданско дело 3361/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 4347                       14.05.2016 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІV граждански състав, в закрито заседание на 14.05.2016 г., като разгледа докладваното от съдията Тенева гражданско дело № 3361 по описа на съда за 2016 г., намира следното:

 

Постъпила е искова молба от Държавен фонд „Земеделие” ЕАД против Е.К.Д.. Същата е оставена без движение до отстраняване на констатирани нередовности, досежно липса на внесена ДТ и изложени обстоятелства сочещи вида и основанието на търсената защита. В рамките на предоставения едноседмичен срок от 2.04.2016 г. до 03.05.2016 г. и към момента разпореждането на съда не е изпълнено и нередовностите не са отстранени.

Предвид това и по аргумент на чл. 129, ал. 3 от ГПК исковата молба следва да се върне и производството по нея да се прекрати.

 

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 3361 от 2016 г. на ПРС на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК.

            ВРЪЩА исковата молба на Държавен фонд „Земеделие” с адрес гр. София, бул. „Цар БорисІІІ” № 136, представляван от изп. директор Порожанов на подателя и.

            Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

СЕКРЕТАР: Д. Д.