Гражданско дело 3309/2016 - Решение - 30-05-2016

Решение по Гражданско дело 3309/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1805                       30 05 2016 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   21 04 2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 3309 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          **********************************************************************************************************************

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Г.Ф. ЕГН ********** И М. Ф. Ф. ЕГН **********, сключен на ******** г в град  П. , за което е съставен Акт за граждански брак № ***/******* на ОбщинаП.– видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

        

I.

1. Ползването на семейното жилище, представляващо АПАРТАМЕНТ, означен като тип „*" в одобрения архитектурен проект, със застроена площ от 109.30/сто и девет зяло и тридесет стотни/кв.м., находящ се и заемащ целия *** етаж, на кота +5.60 на жилищна сграда, находяща се в гр.П., ул."О." №**, състоящ се от дневна-трапезария с кехненски бокс, три спални, баня, тоалетна входно предверие, коридор, три балкона, при граници: отдолу: апартамент „*", и апартамент „*" на **** жилищен етаж, отгоре - апартамент: „*" на *** жилищен етаж, ВЕДНО с избено помещение №*/***/ със застроена площ 4.75/четири цяло и седемдесет и пет стотни/, при граници: коридор, стълбищна клетка, изба ***, изба ***, изба ***, ведно с ГАРАЖ №*/***/, със застроена площ от 16.80/шестнадесет цяло и осемдесет стотни/ кв.м., находящ се на приземния етаж - кота 0.00 метра, на жилищната сграда, ведно с 3.33%/ трицяло и тридесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, построена чрез надстрояване до три етажа със запазване на съществуващата жилищна сграда и пристрояване до три етажа с един приземен, три жилищни и един мансарден етажи съгласно КЗСП, одобрено със Заповед №***/*******г. на Община П. и на д.сн.чл.140, ал.1 ЗУТ и Заповед № ***/*******г. на община П., индивидуализирани съгласно одобрения с Протокол № **/********г. от община П.- район Ц. архитектурен проект, в дворното място, цялото от 174.20кв.м. находящо се в гр.П., ул."О." №**, съставляващо УПИ V11-119 в квартал *** по действащия плана на гр.П.- Т. г. ч., одобрен със Заповед №***/********г., при граници на така описания имот: улица „О.", УПИ VI-124, 125, УПИ IX-117, УПИ VIII-118 се предоставя на съпругата М.Г.Ф..

2.    Съпругът М.Ф.Ф. се задължва да плаща изцяло месечните разходи на гореописаното жилище включващи - ел.енергия, вода, интернет, кабелна телевизия, подръжка общи части, местни данъци и такси, платими до 25 число всеки месец.

3.    След прекратяването на брака молителката ще  носи  предбрачното си фамилно име- В.

 

 

II.      ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
1. По време на брака страните нямат придобити МПС

 

III.    ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Относно движимите вещи, придобити в режим на съпружеска имуществена общност  съпрузите са постигнали извънсъдебно споразумение помежду си, относно начина, по който се поделят след прекратяване на брака. Всеки е получил вещите, които придобива в собственост и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

 

IV.    ВЛОГОВЕ И КРЕДИТИ

1. Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях
банкови сметки.

2.  По отношение на Договор за кредит за текущо потребление от ********г. с
„БАНКА ДСК" ЕАД по който като обезпечение е предоставено семейното жилище описано по горе, М.Ф.Ф. се задължава да обслужва изцяло същия
за срока на сключения договор за кредит.

 

V.      ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Страните заявяват, че по време на брака нямат придобити други недвижими имоти, МПС-та и влогове в режима на СИО, поради това пред тях не стои въпрос за тяхното поделяне.

2. Всеки от съпрузите е получил вещите, които са с извънбрачен произход и собственост на трети лица.

РАЗНОСКИТЕ ОСТАВАТ ЗА СТРАНИТЕ ТАКА ,КАКТО СА НАПРАВЕНИ

 

ОСЪЖДА М.Г.Ф. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20  лв. /двадесет лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА М. Ф. Ф. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет   лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.