Гражданско дело 3260/2016 - Решение - 20-05-2016

Решение по Гражданско дело 3260/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 1689/ 20.05.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и шести април 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 3260 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

...........................................................................................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между П.И.Ч. ***, ЕГН ********** и И.Д.Ч. ***, ЕГН **********,*** на ****** г. с Акт № ********* г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Д. И.Ч. с ЕГН **********, се предоставя на майката П.И.Ч. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата И.Д.Ч. и детето Д. се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя – с преспиване в дома на бащата; почивните дни на Великден, както и в продължение на един месец през годината, който да не съвпада с годишния отпуск на майката.

Бащата И.Д.Ч. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете Д. И.Ч. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител П.И.Ч. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 110 лв. (сто и десет лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Х., **********, се предоставя на съпруга И.Д.Ч..

Придобития по време на брака в режим на СИО лек автомобил, съпрузите поделят помежду си, както следва:

В ДЯЛ на П.И.Ч. ***, ЕГН **********, се поставя правото на собственост върху ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка ХОНДА, модел СИВИК, с рег.№ *******, с двигател № **********, с рама № **********; със застрахователна стойност на автомобила в размер на 420 лв.

Съпругът не претендира парично уравнение на дела си в описания по-горе лек автомобил и отношенията по повод делбата на същия са изцяло уредени.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – У.

ОСЪЖДА П.И.Ч. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС  сумата от общо 18,40 лв. (осемнадесет лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА П.И.Ч. ***, ЕГН **********,***,50 лв. (десет лева и петдесет стотинки), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА И.Д.Ч. ***,  ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от общо 89,20 лв. (осемдесет и девет лева и двадесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР