Гражданско дело 3121/2016 - Определение - 18-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 8865

 

гр. Пловдив, 18.10.2016 г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, І БРАЧЕН състав, в закрито съдебно заседание на 18.10.2016 година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията  гр. д. № 3121 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Постъпила е молба от ответника Н.М., в която се твърди, че между същите страни е налице и друго образувано гражданско дело 2668/16г. по което ищцата Е.М. е подала насрещен иск идентичен с исковата молба, въз основа на която е образувано настоящото производство. Постъпило е писмо от ІІ бр.с. с приложен препис от насрещния иск постъпил по гражданско дело 2668/16г. Двата иска са напълно идентични. Тъй като са налице две производства  между същите страни, на същото основание и със същите искания, то по-късно образуваното следва да бъде прекратено служебно от съда.

          

Предвид  горното  съдът

          

                                                        О П Р Е Д Е Л И:

           

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 3121/16г. по  описа на  ПРС, І бр. с. на основание чл. 126 ал.1 от ГПК.

          

         Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                    

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

         Вярно с оригинала.

С.А.