Гражданско дело 3025/2016 - Решение - 25-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3142                   25.10.2016 година                град Пловдив

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на двадесет и осми септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря ВАНЯ КАЗАКОВА,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3025 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно и субективно кумулативно съединени искове с правна квалификация по чл. 422 от ГПК вр. чл. 430 от ТЗ вр. чл. 86 и чл. 141 от ЗЗД.

Ищецът „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, ЕИК: 831558413, със седалище и адрес на управление: град София 1504, район Средец, ул. „Николай В. Гогол” № 18- 20, представлявана от А.В.А.- *** и М.Т.П. ***, чрез пълномощника си *** О. е предявил против Д.Л.Д., ЕГН ********** и Н.М.Д., ЕГН ********** *** иск за признаване на установено, че ответниците дължат солидарно присъдените по частно гр. дело № 82/ 2016 г. на РС- Хасково, със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, суми, както следва: сумата 9210,32 лева, представляваща изискуема главница; сумата в размер на 468,84 лева, представляваща редовна (възнаградителна) лихва за периода от 15.11.2014 год. до 30.07.2015 год.; сумата в размер на 796,20 лева, представляваща наказателна лихва за периода от 15.12.2014 год. до 14.01.2016 год., които суми се дължат по договор за потребителски кредит от 10.01.2014 год. В условията на евентуалност се иска ответниците да бъдат  осъдени солидарно да заплатят следните суми, представляващи предсрочно изискуеми вземания по договор за банков кредит от 10.01.2014 г., а именно: 9210,32 лева – главница, 468,84 лева – възнаградителна лихва за периода 15.11.2014 г. – 30.07.2015 г. вкл. и 796,20 лева – наказателна лихва за периода 15.12.2014 г. – 14.01.2016 г. вкл., ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на исковата молба – 11.03.2016 г. до окончателното погасяване. Претендира разноски.

Ответниците не са депозирали писмен отговор и не се явяват в първото по делото заседание, редовно призовани и уведомени за последиците по чл. 238 от ГПК.

Препис от исковата молба е редовно връчен на ответниците, като в изпратените до същите съобщения изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в тяхно отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

В първото съдебно заседание, проведено на 28.09.2016 г. ответниците не са се явили, редовно призовани, като няма направено искане делото да се гледа в тяхно отсъствие. В първото заседание по делото ищецът чрез пълномощника си е направил искане на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК да бъде постановено неприсъствено решение.

Съдът намира, че в настоящия случай всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответниците са налице. Ответниците не са депозирали писмени отговори на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, не се явяват в първото по делото заседание и не са направили искане делото да се разглежда в тяхно отсъствие. В съобщението по чл. 131 от ГПК, изпратено до ответниците и редовно връчено, изрично са вписани последствията по чл. 238 от ГПК. Същите са повторно указани и с определението за насрочване на делото, което е редовно връчено на страните. Искането на ищеца за постановяване на неприсъствено решение е своевременно направено, като от представените с исковата молба писмени доказателства може да се направи изводът, че искът е вероятно основателен.

Ето защо настоящият съдебен състав счита, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което и на основание чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК следва да се постанови такова решение, с което предявения иск следва да се уважи изцяло, като се признае за установено, че ответниците  дължат солидарно на ищеца сумата от сумата 9210,32 лева, представляваща изискуема главница; сумата в размер на 468,84 лева, представляваща редовна (възнаградителна) лихва за периода от 15.11.2014 год. до 30.07.2015 год.; сумата в размер на 796,20 лева, представляваща наказателна лихва за периода от 15.12.2014 год. до 14.01.2016 год., които суми са дължат по договор за потребителски кредит от 10.01.2014 год.

На основание чл. 78 ал. 1  ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските за  настоящото производство, които са направени-  заплатена държавна такса в размер на 258,91 лева и ***ско  възнаграждение в размер на 591,43 лева. Следва да бъдат присъдени изцяло и направените по ч. гр. дело № 82/16 г. по описа на РС- Хасково разноски, които са в общ размер от 800,94 лева.

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Д.Л.Д., ЕГН ********** и Н.М.Д., ЕГН ********** ***, ДЪЛЖАТ СОЛИДАРНО на „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, ЕИК: 831558413, със седалище и адрес на управление: град София 1504, район Средец, ул. „Николай В. Гогол” № 18- 20, представлявана от А.В.А.- *** и М.Т.П. *** следните суми: 9210,32 лева, представляваща изискуема главница по договор за потребителски кредит от 10.01.2014 год., 468,84 лева, представляваща редовна (възнаградителна) лихва за периода от 15.11.2014 год. до 30.07.2015 год.,  796,20 лева, представляваща наказателна лихва за периода от 15.12.2014 год. до 14.01.2016 год., за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК № 45/ 21.01.2016 г., по частно гр. дело № 82/ 2016 г. на РС- Хасково.

ОСЪЖДА Д.Л.Д., ЕГН ********** и Н.М.Д., ЕГН ********** ***, да заплатят на „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, ЕИК: 831558413, със седалище и адрес на управление: град София 1504, район Средец, ул. „Николай В. Гогол” № 18- 20, представлявана от А.В.А.- *** и М.Т.П. ***, направените по делото разноски в размер на 850,34 лева, както и направените по частно гр. дело № 82/ 2016 г. на РС- Хасково разноски в размер на 800,94 лева, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

Заверен препис от решението, ведно с приложеното частно гр. дело № 82/ 2016 г. на РС- Хасково да се изпратят на РС- Хасково.

Ответникът разполага със защита срещу решението по реда на чл. 240 от ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

                    

                                                           

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК