Гражданско дело 2969/2016 - Решение - 05-10-2016

                                             


Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер    2938                   05.10. 2016г.               Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Пловдивски Районен съд                ХХ-ти граждански    състав

 

         На   двадесет и първи септември                        2016  Година

         В публично заседание в следния състав:

 

                                                     Председател :  ЗОЯ БОГДАНОВА

 

при секретаря Каменка Кяйчева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 2969  по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.422, ал.1, вр. с чл.415, ал.1 вр. чл.124 от ГПК,образувано по  предявени от “Макс Колект” ООД, ЕИК 175332042, със седалище и адрес на управление, гр.София, бул.“Христо Ботев“№17 ет.1 офис 208 против Т.И.Д. ЕГН ********** с адрес: *** обективно съединени искове с правно осн.чл.79 и чл.92 от ЗЗД.

Ищецът твърди, че ответникът не е изпълнил договорните си задъл жения по договор №DE30014326011206/26,01,2012г.,сключен между „Макс телеком“ ООД и ответника да заплати дължимата месечна абона ментна такса в размер на 19,90 лв за периода: 01,12,2012г. – 31,12, 2012г.,за което е съставена фактура №6000274048/01,12,2012г. Твърди, че поради неплащане на задължението на ответника в срок, договорът бил предсрочно прекратен на основание т.6.8, връзка с т.6.8.1 и т.10.20 от ОУ. Твърди, че поради предсрочното прекратяване на договора, ответникът дължи неустойка в размер 195,11лв., за периода: 01,01, 2013г. – 26,01,2014г. Твърди,че на 17,04,2014г. МАКС ТЕЛЕКОМ ООД прехвърлил на ищцовото дружество с договор за цесия вземанията си по гореописания договор, предмет на настоящия иск. Ищецът твърди, че за така описаните суми се снабдил със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 16865/2015г. по описа на ПРС срещу която ответникът възразил. Въз основа на изложеното от съда се иска да постанови решение,с което да признае за установено, че ответникът дължи на ищцовото дружество гореописаните суми, предмет на издадената заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. Претендира раз носки.

Ответникът  не е депозирал писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК и не взема становище по така предявените искове

 Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства – поот делно и в тяхната съвкупност във връзка със становищата на страните, намира за установено следното:

По приложеното ч гр.д.№16865/2015г. по описа на РС Пловдив ищецът се е снабдил със заповед за изпълнение по реда на чл.410 ГПК против ответника – за посочените по-горе суми,срещу която в срока по чл. 414, ал.2 от ГПК ответникът е подал възражение.

Горното обуславя наличието на правен интерес у ищеца от предя вяване на настоящите установителни искове.

Няма спор по делото,а и видно от представения Договор №DE3001 4326011206.,сключен на 26,01,2012г „Макс телеком“ ООД се е задължил да предоставя на ответника услугата мобилен достъп до интернет  срещу задължението на последния да заплаща ежемесечно такса,както слбедва размер на 9,95 лв.- за първите шест месеца,в размер на 19,90лв за периода от 7-мия до 18-ия месец и по 9,95лв за следващите шест месеца. Според клаузите му договорът е сключен за срок от 24 месеца.

Съласно т.10.9 от ОУ, съставляващи неразделна част от договора  за ползваните услуги се издава ежемесечно фактура.Видно от предста вената по делото фактура №6000274048/01,12,2012г. стойността на месечната абонаментна такса за периода: 01,12,2012г. – 31,12, 2012г. е в размер на 19,90 лв. с вкл. ДДС.

 С договор за продажба и прехвърляне на вземания сключен на 17.04.2014г.  „Макс Телеком“ООД  е прехвърлил на ищеца вземанията си по договора с ответника,описани в приложение№1, съставляващо нераз делна част от договора. Представеното в тази връзка уведомление за цесия,изходящо от цедента  цесионера като пълномощник на цедента  няма данни да е  получено от длъжника.В представеното в тази връзка известие за доставяне на л.17 от делото липсва отбелязване уведом лението да е било получено от адресата.Ответникът е уведомен за извършеното прехвърляне на вземания с връчване на препис от искова та молба с приложенията.  Следователно цесията е породила действие по отношение на длъжника от момента на нейното съобщаване с оглед раз поредбата на чл. 99, ал. 4 от ЗЗД 

Ответникът върху когото лежи доказателствената тежест не анга жира доказателства да е изпълнил задължението си по коментирания договор.

 Предвид на изложеното така предявеният иск е основателен и следва да се уважи като се признае за установено,че ответникът дължи на ищеца сумата от 19,90лв представляваща месечна абонаментна такса за периода: 01,12,2012г. – 31,12,2012г.

По иска с правно осн. чл.92 от ЗЗД:

Съгласно уговореното в чл.10.20 от ОУ към договора при частично или цялостно неплащане на дължимите суми „Макс Телеком“ООД може едностранно да прекрати договора за услуги.В този случай абонатът дъл жи неустойка в размер, равен на  сбора от дължимите месечни такси за остатъка на срока на договора. По делото няма данни праводателят на ишеца да е упражнил това си право и да е прекратил предсрочно до говора за мобилни услуги  При това положение доколкото няма данни процесният договор за мобилни услуги въобще и на коя дата е прекратил действието си,то не би могло да се приеме че ответникът дължи неу стойка  за предсрочното му прекратяване съгласно чл.10.20 от ОУ за претендирания период.Следователно не се установи наличие на ликвид но   вземане на цедента,което да е прехвърлено с коментирания по- горе договор за цесия на цесионера.При това положение тази искова пре тенция се явява неоснователна и като такава следва да се отхвърли.

  На осн. чл.78 ал.1  от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца разноските направени в заповедното производство и разноските за настоящото производство съразмерно уважената част на иска, които се констатираха  в размер на 64,79 лв, 

 

Ето защо, Съдът

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.И.Д. ЕГН ********** с адрес: *** ,че същият дължи на “Макс Колект” ООД, ЕИК 175332042, със седалище и адрес на управление, гр.София, бул.“Христо Ботев“№17 ет.1 офис 208 сумата от 19,90 лв представляваща месечна абонаментна такса за периода:01,12,2012г.–31,12,2012г.,дължима по договор №DE3001432 6011206/26,01,2012г.,сключен между „Макс телеком“ООД и Т. Д. за което е съставена фактура №6000274048/01,12, 2012г. което вземане е прехвърлено на “Макс Колект” ООД с договор за цесия, склю чен на 17,04,2014г. и е предмет на Заповед за изпълнение на парич но задължение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 16865/2015г. по описа на ПРС КАТО  ОТХВЪРЛЯ ИСКА за сумата от 195,11лв., представляваща неустойка, дължима за предсрочното прекратяване на договора за периода: 01,01,2013г. – 26,01,2014г.,което вземане е  прехвърлено на “Макс Колект” ООД с договор за цесия сключен на 17,04,2014г. и  е предмет на Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 16865/2015г. по описа на ПРС

 

 ОСЪЖДА Т.И.Д. ЕГН ********** с адрес: *** да заплати на “Макс Колект” ООД, ЕИК 175332042, със седалище и адрес на управление, гр.София, бул. “Христо Ботев“№17 ет.1 офис 208 сумата от 64,79 лв. –разноски за произ водството.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                    Районен Съдия:/п./З.Б.

 

Вярно с оригинала.

КК