Гражданско дело 2799/2016 - Решение - 16-07-2019

Решение по Гражданско дело 2799/2016г.

        Р Е Ш Е Н И Е   №3044

 

16.07.2019 г., град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, III граждански състав, в закрито заседание на шестнадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА                                                      

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2799 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.247 ГПК.     

Постъпила е молба вх. № 42072/ 26.06.2019 г. от ищеца К. Г. С., чрез адв. Р., с която се иска поправка на допусната в постановеното по делото решение очевидна фактическа грешка, изразяваща се в погрешно изписване на ЕГН на ответницата М.К.К., като вместо правилното ЕГН: ********** навсякъде в диспозитива на решението е изписано погрешно ЕГН: **********.

В срока по чл.247, ал.2 ГПК не е постъпил писмен отговор от насрещната страна по молбата.

Съдът, като съобрази доводите на молителя и материалите по делото, намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл.247, ал.3 ГПК съдът призовава страните в открито заседание, когато прецени това за необходимо. В настоящия случай, призоваване на страните в открито заседание не е необходимо предвид вида на посочената от молителя очевидна фактическа грешка.

Подадената молба е основателна. Видно от диспозитива на съдебното решение като ЕГН на ответника М.К.К. е записано „**********”. Правилното ЕГН на ответника М.К.К. е ********** и това се установява от изисканата по делото справка за адреси на страната – л.53 от делото. Така допусната грешка, следва да се поправи именно по реда за поправка на очевидна фактическа грешка по чл.247 ГПК.

Доколкото въз основа на решението по делото е издаден изпълнителен лист с погрешното ЕГН на ответника М.К.К., след влизане в сила на настоящото решение, делото да се докладва за извършване на поправка в издадения изпълнителен лист по отношение на ЕГН на ответника М.К.К..

Ето защо, съдът на основание чл.247 ГПК

 

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решение2153/30.06.2017 г., постановено по гр.д. № 2799 по описа за 2016 г. на Районен съд Пловдив, III гр. състав, като в диспозитива на решението навсякъде да се чете ЕГН на ответника М.К.К. **********, вместо ЕГН на ответника М.К.К. **********.

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - Пловдив.

След влизане в сила на настоящото решение, делото да се докладва за извършване на поправка на ОФГ в издадения изпълнителен лист по отношение на ЕГН на ответника М.К.К..

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./В. К.

 

            Вярно с оригинала.

            К.К.