Гражданско дело 251/2016 - Решение - 05-05-2016

Решение по Гражданско дело 251/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  1521                          Година  2016                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                  V граждански състав

На пети май                                    две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание на двадесет и  пети април 2016г. в следния състав:

 

                                                                     Председател:ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар:Величка Грабчева

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    251  по описа за   2016            година

 

 

Предявен е иск по чл. 288 ,ал. 12 от КЗ, във вр. 45 ЗЗД от Гаранционен фонд, ЕИК 121446665, гр. София, ул. Граф Игнатиев № 2, представляван от *** и *** на УС на ГФ Б.И., със съдебен адрес:***, адв. П.Ц., против Й.Г.К., ЕГН **********,***.

Ищецът иска, да бъде осъден ответника, да му заплати сумата в размер на 5000 лв., представляваща изплатено от Гаранционен фонд обезщетение на Д.Ж.М., пострадал като пешеходец при осъществено ПТП на 05.02.10 г. от ответника, който при липса на правоспособност, управлявайки лек автомобил БМВ 318И, с ДК № *** на кръстовище поради движение със скорост, несъобразена с характера и интензивността на движението, неупражнен контрол над управлението и несъобразяване с уязвимия участник в движнието, е причинил неимуществени вреди на М., ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на исковата молба в съда – 11.01.16 до окончателното издължаване.

Ответникът не е взел становище по предявения иск. Не се явява в съдебно заседание и не е направил искане делото да бъде гледано в негово отсъствие.

Пълномощникът на ищеца е формулирал искане по чл. 238, ал. 1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника в депозирана писмена молба.

Съдът намира,че това искане следва да бъде уважено, тъй като са налице предпоставките за това.

На първо място ответникът в предоставения по чл. 131 ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не се е явил в съдебно заседание, за което е бил редовно призован, не е изпратил представител. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

На второ място налице е искане от ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до ответника .

И на последно място - налице е и предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани в с.з. от ищцовата доказателства искът е вероятно основателен.

Ето защо исковете следва да бъдат уважени, без решението да се мотивира по същество.

На основание чл.78,ал.1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца разноски по делото в размер на 200 лева-за заплатена държавна такса.

        По мотивите  Пловдивски районен съд, V граждански състав

                                               Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА  Й.Г.К., ЕГН **********,*** да заплати на Гаранционен фонд, ЕИК 121446665, гр. София, ул. Граф Игнатиев № 2, представляван от *** и *** на УС на ГФ Б.И., със съдебен адрес:***, адв. П.Ц. сумата в размер на 5000 лв., представляваща изплатено от Гаранционен фонд обезщетение на Д.Ж.М., пострадал като пешеходец при осъществено ПТП на 05.02.10 г. от ответника, който при липса на правоспособност, управлявайки лек автомобил БМВ 318И, с ДК № *** на кръстовище поради движение със скорост, несъобразена с характера и интензивността на движението, неупражнен контрол над управлението и несъобразяване с уязвимия участник в движнието ,е причинил неимуществени вреди на М., ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на исковата молба в съда – 11.01.16 до окончателното издължаване и сумата от 200 лева разноски по делото за заплатена държавна такса по делото.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Същото следва да се връчи на страните.

Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл. 240 ГПК.

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК