Гражданско дело 2320/2016 - Решение - 30-05-2016

Решение по Гражданско дело 2320/2016г.

ПРОТОКОЛ

2016 година                                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           ХІІ граждански състав

 

На  тридесети май                                                                      Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                                      Председател: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

                                               

Секретар: Катя Грудева

 

Сложи за разглеждане, докладваното от СЪДИЯТА, гражданско дело номер 2320 по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 14.52  часа се явиха:

За ищеца „Надежда – 2000” ЕООД, редовно призован, се явява адв. К., с редовно пълномощно.

Ответникът МБАЛ „Св. Мина” Пловдив, не изпраща процесуален  представител.

 

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИСТЪПИ СЕ към изясняване на фактите по спора.

 

Адв. К.: Поддържам исковата молба, моля да приемете представените с нея писмени доказателства. Във връзка с неявяването на ответното дружество в днешното съдебно заседание, липсата на отговор на исковата молба и липсата на молба делото да бъде гледано в тяхно отсъствие, не поддържаме доказателственото си искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза и считам, че има основания за постановяване на неприсъствено решение.

ДОКЛАДВА СЕ делото.

Ищецът твърди, че по договор с ответника е доставял на последния ежедневно готова храна по предварителни заявки за диети, която останала неплатена, като за доставките били съставяни фактури. Падежът на фактурите настъпил, но и към настоящия момент нямало плащане. Моли да се осъди ответника да заплати на ищеца сумите по фактурите, ведно със законната лихва от датата на падежа, до датата на исковата молба, както и законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на вземането. Искат се и разноските по делото.

Ответникът, редовно уведомен, при редовно връчен препис от исковата молба не се ангажира с отговор. Ответното дружество е било призовано редовно и за провежданото днес открито съдебно заседание.

Допустим осъдителен иск с правно основание чл. 327, ал. 1 от  ТЗ.

Ищецът доказва наличието на облигационно правоотношение – договора и реалната доставка, както и уговорената в договора цена.

         

          Адв. К.: Нямам възражение по доклада. Нямам други доказателствени искания, моля да се даде ход на делото по същество.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

 

Адв. К.: Моля, след като се запознаете с всички писмени доказателства по делото и се убедите в основателността на иска, да постановите неприсъствено решение. Считам, че са налице всички основания за това. Моля да ни присъдите направените по делото разноски съобразно представения списък на разноските, депозиран с исковата молба.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

Съдът се произнесе  със следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1812

 

30.05.2016 година, град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХІІ-ти граждански състав, в открито съдебно заседание на тридесети май две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

при секретаря Катя Грудева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №2320/2016 година по описа на същия съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина” Пловдив, ЕИК 115531627, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” №59 да заплати на „Надежда – 2000”ЕООД, ЕИК 115524180, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Заводска” №4, сумата от 1487,34 лв., /с ДДС/ представляваща дължимо, но незаплатено задължение по фактура №300000361/31.10.2015г. по договор за доставка на храни Д Д-01/09.02.2015г., сумата от 23,60 лв. обезщетение за забава по плащането на главницата за периода от 31.12.2015 год. – 25.02.2016 год.; както и законната лихва от датата на подаване на исковата молба /25.02.2016 год./ до окончателното изплащане, както и 710,44 лв. разноски по производството, от които 60,44 лв. ДТ и адвокатско възнаграждение в размер на 650 лв.

РЕШЕНИЕТО е окончателно, тъй като е постановено при условията на чл. 239 от ГПК, като  неприсъствено. Страната, против която е постановено, може д а се защити по реда на  чл. 240 от ГПК.

 

МОТИВИ: Налице са предпоставките на чл. 239 от ГПК, тъй като ответника, комуто е редовно връчен препис от исковата молба не е депозирал отговор в срока и при условията на чл. 131 ГПК, липсва и каквото и да било друго негово участие в производството, като се има предвид, че е редовно призован за единственото проведеното открито съдебно заседание. Искът е вероятно основателен и  затова съдът смята, че са налице предпоставките за уважаването му с неприсъствено решение.

Разноските се понасят, предвид изхода на спора,  от ответното дружество в пълен размер.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в  14.58 часа.

 

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

                                                СЕКРЕТАР:/п/

 

Вярно с оригинала!

КГ