Гражданско дело 2319/2016 - Решение - 18-10-2016

Решение по Гражданско дело 2319/2016г.

                        Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3 0 5 6

                                гр. Пловдив, 18.10.2016г.   

          

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година в състав:   

                                                                        Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 2319 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл. 49 СК, подадена от А.К.Л., ЕГН: **********, с адрес: ***, съдебен адрес:***, ****, адвокатска кантора, офис **, чрез пълномощника адвокат Д.Г., п р о т и в Р.П.Т.-Л., ЕГН: **********, с адрес: ***, адрес за призоваване: гр. П., ул. П.Д.П.” № **, офис **, чрез пълномощника адвокат Д.Т.

.............................................................................................................................

Така мотивиран, съдът 

 

                                               Р    Е    Ш    И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския брак между А.К.Л., ЕГН: **********, и Р.П.Т.-Л., ЕГН: **********, сключен  на ****г. в гр. П., за което е съставен Акт за граждански брак № ***/****г. на Община П.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 ал. 1 от СК, което да се счита за неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака ненавършило пълнолетие дете Д.А.Л., ЕГН: **********, се предоставя на майката Р.П.Т.-Л., ЕГН: **********, и се определя местоживеенето на детето при майката.

РЕЖИМЪТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между детето Д.А.Л., ЕГН: **********, и бащата А.К.Л., ЕГН: **********, ще бъде следният: всяка първа и трета седмица от месеца, от 17:00 часа в петък до 18:00 в неделя, с преспиване на детето при бащата; един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката; всяка четна календарна година за Коледните празници от 9:00 часа на 22 (двадесет и втори) Декември до 21:00 часа на 27 (двадесет и седми) Декември; всяка нечетна календарна година за Новогодишните празници от 9:00 часа на 29 (двадесет и девети) Декември до 18:00 часа на 2 (втори) Януари; всяка календарна година първата половина на зимната ваканция, пролетната ваканция или други ваканции на детето; всяка календарна година на рождения ден и именния ден на бащата, както и на рождения ден на детето.

ЗАДЪЛЖАВА СЕ БАЩАТА А.К.Л., ЕГН: **********, да заплаща на детето Д.А.Л., ЕГН: **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 130 лв. (сто и тридесет) лева месечно, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака, до настъпването на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска до пълното й изплащане.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ж.к. “Т.” бл. **, вх. **, ет. **, ап. **, което е собственост на майката на съпругата Р.П.Т.-Л., след прекратяването на брака се предоставя за ползване на Р.П.Т.-Л., ЕГН: **********.

Съпрузите заявяват, че нямат взаимни претенции за издръжка един към друг.

След прекратяването на брака съпругата Р.П.Т.-Л., ЕГН **********, запазва и ще продължи да носи брачното си фамилно име Т.-Л..

Разноските по настоящото дело се поемат от съпрузите така, както са ги направили, а държавните такси ще се заплатят от тях съгласно решението на съда.

ОСЪЖДА А.К.Л., ЕГН: **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от общо 101.10 лева (сто и един лева и десет ст.), от която 7.50 лв. окончателна държавна такса за допускането на развода и 93.60 лв. държавна такса върху издръжката на роденото от брака ненавършило пълнолетие дете.

ОСЪЖДА Р.П.Т.-Л., ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 7.50 лв. (седем лева и петдесет ст.), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

Вярно с оригинала.

А.Д.