Гражданско дело 2269/2016 - Решение - 12-10-2016

Решение по Гражданско дело 2269/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   2995                       12 10 2016 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   29 09 2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 2269 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          ********************************************************************************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.А.В. ЕГН ********** И Г.Х.В. ЕГН **********  , сключен  на ********   година в гр. П., област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № ***/******* година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1.  Страните, в качеството на съпрузи, и страни по гр.д.№2269/2016 г. на ПРС III бр с ., с настоящото споразумение на осн. Чл.49. ал.4 oт СК се съгласяват  бракът между тях да бъде прекратен по взаимно съгласие

2.  Родителските права по отношение на роденото oт брака малолетно дете  Н. Г. В. С  ЕГН **********. роден на *** г.  се предоставят за упражняване на майката Д.А.В.. ЕГН **********.

3.  Местоживеенето на детето Н. Г. В., с ЕГН **********. ЩЕ  бъде определено занапред, както и до сега - ПРИ МАЙКАТА -Д.А.В.. ЕГН **********.

4.  Бащата Г.Х.В.. с ЕЕН**********, ще  осъществява лични отношения е детето Н. Г. В., с ЕГН **********, като го вижда и взима при себе си всяка първа и трета седмина oт месеца от  10.00 ч. в съботния ден, до 18 .00 ч. в неделния ден  от същата седмица ,с едно приспиване. както и един месец през лятната ваканция на детето, кой да не съвпада с годишния отпуск на майката, както и една седмица през Великденската ваканция на детето.

5.  Бащата Г.Х.В., с ЕГН**********,  ще заплаща на детето Н. Г. В., с ЕГН **********, чрез неговия законен представител -майката Д.А.В., ЕГН ***-,. месечна издръжка в размер на 250 /двеста и петдесет/лева месечно ,до 15-то /петнадесето/ число на месеца, за който се отнася плащането, считано oт датата на подписване на настоящото споразумение-13 08 2016г , до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на същата, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа на задължението, до окончателното му плащане.

6.  Отделно от тази месечна сума, бащата Г.Х.В. ,се задължава да закупи и осигури всички необходими на детето дрехи, обувки и учебни пособия за започването на първи клас от детето , по списък, който към настоящия момент му  е предаден  oт  майката, и той се задължава да осигури  пособията до 29.09.2016 г.

7. Страните заявяват, че ИЗДРЪЖКА ЗА МИНАЛО ВРЕМЕ НЕ  СЕ ДЪЛЖИ, тьй като бащата е изпълнил задължението си за издръжка за минало време, с изпълнение  на задължение то по т.6 от споразумението

8. Съпругата Д.А.В., ЕГН **********, след прекратяването на брака  ЩЕ НОСИ ПРЕДБРАЧНАТА ФАМИЛИЯ- Д. Семейното жилище -Апартамент с административен адрес: Гр. П., ул."П. С." №**. ет.**, е изключителна собственост на родителите на съпругата,  и  след  прекратяването  на брака  ще се  ползва от съпругата

10.Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака

11.По време на брака страните НЕ СА ПРИДОБИВАЛИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В  РЕЖИМ НА   СЪПРУЖЕСКА    ИМУЩЕСТВЕНА   ОБЩНОСТ,НИТО     ВЕЩИ НА ЗНАЧИТЕЛНА СТОЙНОСТ.

12.Други движими вещи  на значителна стойност страните не са придобивали в режим на СИО.

13.Сi раните  нямат  обши bjioi ове и банкови сметки.

14.Движими  вещи на незначителна стойност и за ежедневна употреба страните са поделили предварително и извънсъдебно помежду  си.

15.Разноските за настоящото производство за държавни такси ще се поемат от съпруга Г.Х.В..

 

ОСЪЖДА Г.Х.В. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 220 лв. /двеста и двадесет лв/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.