Гражданско дело 2268/2016 - Решение - 28-10-2016

Решение по Гражданско дело 2268/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 3219

 

гр. Пловдив, 28.10.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – ХХ гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 2268 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск по чл. 422 вр. от ГПК, от „Обединена българска банка” с ЕИК:  000694959, адрес:  гр. София, район Възраждане, ул. Света София № 5, представлявано от и. д. С. В. и Р. Т. чрез адв. З. против В.И.И. ЕГН ********** с адрес *** за признаване за установено, че ответницата дължи на ищеца сумата от 7056,27 лв., главница по договор за кредит от 10.03.2014 г.; сумата от  298,68 лв., договорна лихва за периода 10.06.2914 г. до 15.09.2015 г.; сумата от 721,27 лв. наказателна лихва за периода от 10.06.2014 г. до 15.09.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от 17.09.2015 г. до окончателното и изплащане, за които е издадена заповед за изпълнение по ЧГД № 11659/2015 г. по описа на PC – Пловдив, евентуално за осъждане на ответницата да заплати на ищеца сумата от 7056,27 лв., главница по договор за кредит от 10.03.2014 г.; сумата от  298,68 лв., договорна лихва за периода 10.06.2914 г. до 15.09.2015 г.; сумата от 721,27 лв. наказателна лихва за периода от 10.06.2014 г. до 15.09.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от 17.09.2015 г. до окончателното и изплащане, както и сумата от 800,72 лв. разноски в заповедното производство, ведно със законната лихва от 25.06.2016 г. до окончателното плащане. Притендира разноски по заповедното и настоящето производство.

В исковата молба се твърди, че на 10.03.2014 г. е сключен договор за кредит между „Обединена Българска банка„ АД и ответницата В.И.И. за предоставяне на сумата от 7 170 лева, като кредитополучателя се е задължил да обслужва кредита съгласно чл. 10 от Договора. Същият не е спазен от кредитополучателя, поради което банката предприема действия по принудителното им събиране по реда на чл. 417 от ГПК. Образувано е ч. гр. д. № 11659/2015г. Издаден е изпълнителен лист. Образувано е изп. дело № ************ по описа на ЧСИ **************

В предоставеният от закона срок е постъпил отговор от  ответницата, в който се оспорва иска. Заявява, че не се дължи сумата, като се оспорва основанието и размера на задължението. Сочи, че не е била усвоена главницата. Заявява, че няма валидно сключен договор, и никога не е имала намерение да кандидатства за отпускане на кредит. Посещавала е офиса на „Обединена Българска банка„ АД по повод обслужване на кредита на починалият си съпруга си Т. И., който е бил длъжник по договора за кредит към смъртта си на 12.02.2014 г. и е имал задължение по същият. Подписвала е документи свързани с този договор, а не нов договор. Не е получавала уведомление за предсрочна изискуемост.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства намира от фактическа страна следното.

От представените писмени доказателства-молба декларация от 05.03.2014 г. и договор от 10.03.2014 г. е видно, че по молба на ответницата от 05.03.2014 г. на 10.03.2014 г. ищеца е предоставил на ответницата кредит в размер от 7170 лв., платим на 93 равни месечни вноски от по 103,68 лв., считано от 10.04.2014 г. на всяко десето число на месеца, както и че между страните е уговорено, че при неплащане на две погасителни вноски кредита става предсрочноизискуем.

От изготвеното заключение от 20.06.2016 г. по допусната ССЕ е видно, че предоставената в заем на ответницата сума в размер от 7170 лв. е усвоена на 11.03.2014 г. чрез превеждането и в разкрита на името на същата банкова сметка. направени три вноски по кредита съответно на 16.04.2014 г.-113 лв., на 10.05.2014 г.-19,10 лв. и на 13.05.2014 г.-113 лв., с които са погасени дължимита на 10.04.2014 г. и 10.05.2014 г. вноски по погасителния план. Към 15.09.2015 г. не са погасени 16 бр. месечни вноски с настъпил падеж в периода 10.06.2014 г.-15.09.2015 г., а към 25.02.2016 г. дължими са 23 вноски. След настъпилата предсрочна изискуемост на задължението на  16.09.2015 г. общия му размер е 8388,43 лв. и включва 7056,27 лв. –остатък непогасена главница; 298,68 лв.  договорна лихва ; 721,27 лв. наказателна лихва.

От представеното уведомление от 11.08.2015 г. и разписка за приемане на пратка от 02.09.2015 г. е видно, че на 02.09.2015 г. ответницата е била уведомена от банката за настъпилата предсрочна изискуемост на задължението и по договора в размер на 7056,27 лв.-главница; 298,68 лв.-договорна лихва и 632,09 лв. наказателна лихва.

От приложеното ч. гр. дело № 11659/15 г. на ПРС е видно, че по заявление от 17.09.2015 г. на ОББ АД спрямо В.И. е издадена заповед за незабавно изпълнение № 6263/18.09.2015 г. за сумата от 7056,27 лв.-главница по договор от 10.03.2014 г.;298,68 лв.-договорна лихва за периода 10.06.2014 г-15.09.2015 г. и 721,27 лв. наказателна лихва за периода 10.06.2014 г.-15.09.2015 г., ведно със законната лихва от 17.09.2015 г. до окончателното изплащане, срещу която в срок е постъпило възражение от длъжника.

Предвид така установените факти съдът намира от правна страна следното:

Налице е правен интерес от предявяване на настоящия положителен установителен иск чл. 422, ал. 1 ГПК от страна на „Обединена българска банка” предвид подаденото възражение от длъжника В.И.И. срещу издадена заповед за изпълнение по ч. гр. дело № 11659/15 г на ПРС по реда на чл. 410 от ГПК и разпоредбата на чл. 415 от ГПК,

Уважаването на предявената притенция предполага установяване на притежавано от ищеца ликвидно и изискуемо вземане от ответницата.

С оглед установените факти от събраните писмени доказателства съда намира на доказано обстоятелството, че между страните е възникнало правоотношение на основание договор за кредит от 10.03.2014 г. по което ищеца е изпълнил задължението си за предоставяне на ответницата на парична сума в размер от 7170 лв., която последната е поела да заплати на на 93 равни месечни вноски от по 103,68 лв., всяка от които дължима на десето число на месеца, начиная от 10.04.2014 г.

По делото не се твърди и не се установява длъжницата де е извършила обещаните плащания в предоставения и срок и съобразно изготвения погасителен план. Тъй като от изготвеното заключение от 20.06.2016 г. по допусната ССЕ, което съда кредитира изцяло като компетентно и обстойно изготвено, се установява, че в периода 10.04.2014 г. -15.09.2015г. длъжницата е извършила само три плащания, които са погасила единствено две вноски по погасителния план при дължими 18 такива, то следва да се приеме, че за 16 от тях същата е изпаднала в забава, което съотвено на предвиденото в чл. 21 от договора е породило право у кредитора да обяви вземането по договора за предсрочноизискуемо, за което длъжницата е била надлежно уведомена чрез изпращане на писмено изявление и покана за погасяване на задължението. Ето защо съда намира за установено наличието на задължение на ответницата към ищеца в размер от 7056,27 лв., главница ; 298,68 лв., договорна лихва за периода 10.06.2914 г. до 15.09.2015 г.; 721,27 лв. наказателна лихва за периода от 10.06.2014 г. до 15.09.2015 г., произтичащи от договор за кредит от 10.03.2014 г.; както и дължимост на обезщетение за забавено плащане за периода от 17.09.2015 г., момента на притендирането му чрез инициране на заповедно производство до окончателното и изплащане, което се явява и основание за уважаване на настоящия иск.

Възраженията на ответницата за липса на договорни отношения между страните и усвояване на кредита, като и нищожност на постигнатите договорки между страните не се споделят от съда, тъй като от събраните по делото доказателства се установяват безспорно факти сочещи противното, а и същите не намират опора в доказателствената съвкупност, като и не кореспондират с извършваните от страна на длъжницата действия по внасяне на парични суми за погасяване на предоставения и от банката заем, които конклудентно признават дълга. Останалите изложени съображения за причините и целите за сключване на договора стоят извън предмета на делото и не следва да се обсъждат от съда.

С оглед изхода на делото на ищеца следва да се присъдят направените разноски за настоящето производство в размер на 1281,29 лв. за ДТ, експертиза и адвокатско възнаграждение, както и сторените в заповедното производство в размер от 800,72 лв. за държавна такса и адвокатско възнаграждение. На ответника разноски не се дължат.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че В.И.И. ЕГН ********** с адрес *** дължи на „Обединена българска банка” с ЕИК:  000694959, адрес:  гр. София, район Възраждане, ул. Света София № 5, представлявано от и. д. С. В. и Р. Т. сумата от сумата от 7056,27 лв.(седем хиляди и петдесет и шест лева и двадесет и седем ст.), главница по договор за кредит от 10.03.2014 г.; сумата от  298,68 лв.(двеста деветдесет и осем лева и шестдесет и осем ст.), договорна лихва за периода 10.06.2914 г. до 15.09.2015 г.; сумата от 721,27 лв. (седемстотин двадесет и един лева и двадесет и седем ст.) наказателна лихва за периода от 10.06.2014 г. до 15.09.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от 17.09.2015 г. до окончателното и изплащане, за които е издадена заповед за изпълнение по ЧГД № 11659/2015 г. по описа на PC – Пловдив, евентуално за осъждане на ответницата да заплати на ищеца сумата от 7056,27 лв., главница по договор за кредит от 10.03.2014 г.; сумата от  298,68 лв., договорна лихва за периода 10.06.2914 г. до 15.09.2015 г.; сумата от 721,27 лв. наказателна лихва за периода от 10.06.2014 г. до 15.09.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от 17.09.2015 г. до окончателното и изплащане, за които е издадена заповед за незабвно изпълнение. № 6263/18.09.2015 г. по ч. гр. дело № 11659/15 г. на ПРС по реда на чл. 417 от ГПК.

 

ОСЪЖДА В.И.И. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „Обединена българска банка” с ЕИК:  000694959, адрес:  гр. София, район Възраждане, ул. Света София № 5, представлявано от и. д. С. В. и Р. Т. сумата от 1281,29 лв. (хиляда двеста осемдесет и един лева и двадесет и девет ст.) разноски за настоящето производство и сумата от 800,72 лв. (осемстотин лева и седемдесет и две ст.) разноски по заповедното производство по ч. гр. дело № 11659/15 г. на ПРС по реда на чл. 417 от ГПК.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчване на страните.

 

                                                                  СЪДИЯ: /п/ Димитрина Тенева

 

          Вярно с оригинала!

          КЯ