Гражданско дело 220/2016 - Решение - 25-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

                                                Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                     Номер 1726                        25.05.2016г.                 Град ПЛОВДИВ

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    Пловдивски Районен съд                                          ХХ-ти граждански състав

    На  единадесети май                                                          2016 Година

    В публично заседание в следния състав:

                                                 

                                                        Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

       при секретаря  Каменка Кяйчева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №220  по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е  образувано по предявен от Община Ракитово Булстат 000351795 със съд адрес **адв.Д.Б. против „Лъки Комерс СБ 2014“ЕООД ЕИК203199965 със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.“Братя Жекови“№38 вх.А ет.3 ап.43  иск с правно осн. чл.55  от ЗЗД.

Ищецът твърди, че по силата на сключен между страните на 16.04.2015г  договор  ответникът  следвало да му достави 130бр. съдове за събиране на твърди битови отпадъци срещу продажнна цена в размер на 6492лв.Твърди, че в изпълнение на договореното платил авансово част от продажната цена в размер на 3246 лв,а остатъка следвало да заплати при доставката на всички съдове.Твърди, че поради неизпълнение на задължението на ответника да достави съдовете в уговорения срок развалил едно странно договора.Твърди,че авансово платената от него продажна цена е платена без основание и подлежи на връщане.Възоснова на изложеното от съда се иска да поста нови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца сумата от 3246лв представляваща платена без основание продажна цена по сключен между страните на 16.04.2015г  договор  за доставка на 130бр. съдове за събиране на твърди битови отпа дъци, ведно със законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й заплащане .Претендира разноски.

Ответникът  не е депозирал писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК и не взема становище по така предявения иск.

 Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност във връзка със становищата на страните, намира за установено следното:

                   В проведеното на 11.05.2016г съдебно заседание процесуалният представител на ищеца е направил искане по чл. 238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение за осно вателно.

На първо място- ответникът в предоставения по чл.131 от ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не се е явил или изпратил представител в съдебно заседание, за което е била редовно уведомен. Не е направил искане за раз глеждане на делото в негово отсъствие.

На второ място,налице е искане на ищцовата страна за постановяване на не присъствено решение.

На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на срокове за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в съобщение и призовка до ответника на л.18  от делото.

И на последно място – налице е предпоставката на чл. 239 ал.1 т.2 от ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани от ищцовата страна доказателства исковете са вероятно основателни.

 Ето защо предявените искове следва да бъдат уважени, без решението да се мотивира по същество.

 На осн. чл. 78 ал. 1 от ГПК, ответникът а следва да бъде осъдена да заплати на ищеца разноските направени в настоящото производство, констатирани общо в размер на 850лв –платена ДТ,депозит за ССЕ и адв възнаграждение

          Мотивиран от горното , Съдът

Р   Е   Ш   И

 

         ОСЪЖДА  „Лъки Комерс СБ 2014“ЕООД ЕИК203199965 със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.“Братя Жекови“№38 вх.А ет.3 ап.43   да запла ти на Община Ракитово Булстат 000351795 със съд адрес ** адв.Д.Б. сумата от 3246лв представляваща платена без основание продажна цена по сключен между страните на 16.04.2015г  договор  за доставка на 130 бр. съдове за събиране на твърди битови отпадъци,развален,ведно със законната лихва върху главницата, считано от  11.01.2016г. до окончателното й заплащане, както и су мата от 850 лв разноски за производството

        Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

        Същото следва да се връчи на страните.

        Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл. 240 от ГПК.

 

 

                                                   Районен съдия: /п/ Зоя Богданова ………………………..

 .

Вярно с оригинала: И.П.