Гражданско дело 2161/2016 - Решение - 10-10-2016

Решение по Гражданско дело 2161/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер     2973                      Година  2016                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                          VІІІ граждански състав

 

На 10.10                                                                                        Година 2016

 

В публично заседание на 14.09.2016 г. в следния състав:

 

                                                Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

Секретар: Марияна Михайлова

 

като разгледа докладваното от съдията

 

гражданско дело номер  2161 по описа за   2016  година,      

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК.

Ищецът А.Ж.Д. *** моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответното дружество, че не дължи на ответника сумата 246, 75 лв. – сборът от стойността на неплатената питейна вода, доставена до собствения на ищеца водоснабден имот, находящ се в гр. ****, ул. „***“ № ***, за периода от 01.01.2005 г. до 01.01.2013 г. и законната лихва върху стойността на тези неплатени услуги за периода от датата на падежа на всяко едно вземане до датата на подаване на исковата молба в съда, по изложените в исковата молба и в писмена защита съображения. Претендира разноски – включително адвокатско възнаграждение при условията на чл.38, ал.1, т.2 от ЗАдв.

Ответникът “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив оспорва иска и моли съда да го отхвърли като неоснователен и недоказан по изложените в писмен отговор на исковата молба съображения. Претендира всички направени в производството по делото разноски. Прави възражение за прекомерност на заплатено от ищеца на пълномощника му адвокатско възнаграждение.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от ищеца доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от събраните по делото писмени доказателства се установява, че ищецът има качеството на потребител на предоставяните от ответното дружество услуги, които са били доставяни в собствения на ищеца недвижим имот, находящ се гр. ***, ул. „***“ № *** през периода 01.01.2005 г. – 01.01.2013 г. Исковата молба, въз основа на която е било образувано настоящето дело, е била подадена от ищеца на 23.02.2016 г. – т.е., към датата на подаването й е изтекъл приложимия в конкретния случай тригодишен давностен срок по чл.111, б.В от ЗЗД по отношение на вземанията на ответника срещу ищеца за неплатената питейна вода, доставяна в горепосочения имот на ищеца за периода 01.01.2005 г. – 01.01.2013 г. – поради което съдът намира, че към момента на подаване на исковата молба в съда действително задълженията на ищеца към ответника за неплатена питейна вода през процесния период са били погасени по давност, а оттук – че погасени по давност са били и акцесорното вземане на ответника против ищеца за законната лихва върху вземанията за неплатената питейна вода, с оглед разпоредбата на чл.119 от ГПК.

 Както се установява от събраните по делото писмени доказателства и заключението от 28.07.2016 г. на вещото лице по ССЕ М.М., към 01.01.2013 г. ищецът е дължал на ответното дружество за ползвана и неплатена питейна вода през периода 01.12.2006 г. – 01.01.2013 г. общо 142, 54 лева, а законната лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане (първо число на по-следващия месец) до датата на подаване на исковата молба в съда (23.02.2016 г.) е в размер общо на 104, 46 лева – или общият размер на главницата и законната лихва, дължими от ищеца на ответника, е 247 лева.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че предвид погасяването по давност на вземанията на ответника срещу ищеца към датата на подаване в съда на исковата молба и доколкото общият дължим размер на погасените по давност задължения, посочен от ищеца, е по-нисък от установения от ССЕ действително дължим, искът се явява доказан по основание и по размер и следва да се уважи изцяло.

С оглед изхода от спора ответникът следва да заплати на ищеца направените разноски за производството по делото в размер общо на 110 лева – платени ДТ и депозит за ССЕ, а на основание чл.38, ал.1, т.2 във връзка с чл.38, ал.2 от ЗАдв., предвид представения от ищеца Договор за правна защита и съдействие ответникът следва да заплати на пълномощника на ищеца – адв. Е.И., адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева (като доколкото ищецът не е заплащал на процесуалния си представител адвокатско възнаграждение съдът намира, че направеното от ответника възражение за прекомерност на заплатено на пълномощника на ищеца адвокатско възнаграждение се явява неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение).

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, представлявано от *** ***, ЧЕ А.Ж.Д., ЕГН **********,***, адв. Е.И., НЕ МУ ДЪЛЖИ  сумата 246, 75 лева – сборът от стойността на неплатената питейна вода, доставена до собствения на ищеца водоснабден имот, находящ се в гр. ***, ул. „***“ № ***, за периода от 01.01.2005 г. до 01.01.2013 г., и законната лихва върху стойността на тези неплатени услуги за периода от датата на падежа на всяко едно вземане (първо число на по-следващия месец) до 23.02.2016 г.

ОСЪЖДА “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, с посочените ЕИК, седалище и адрес на управление, и Законен представител, ДА ЗАПЛАТИ НА А.Ж.Д., с посочените ЕГН и съдебен адрес, направените разноски за производството по делото в размер на 110 лева, А НА *** Е.Г.И.,*** - адвокатско възнаграждение В РАЗМЕР НА 300 лева на основание чл.38, ал.1, т.2 във връзка с чл.38, ал.2 от ЗАдв.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от ответника възражение за прекомерност на заплатено от ищеца на пълномощника му адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                         

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ВТ