Гражданско дело 2129/2016 - Определение - 11-10-2016

Определение по Гражданско дело 2129/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                     Град Пловдив

Пловдивски районен съд                               ІІ брачен състав

На единадесети октомври                             Година 2016

 

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                              

Секретар: Тодорка Радева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело 2129 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 10,24 часа се явиха:

 

.........................................................................................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона, в интерес на детето е. Със същата се изчерпва предмета на делото, затова спогодбата следва да бъде одобрена и производството по делото да се прекрати, като на ответника се възложи дължимата държавна такса за увеличената издръжка.

По изложените съображения,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства по делото.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

БАЩАТА Т.Г.Н. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на непълнолетното си дете К.Т.Н. с ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на неговата майка и законен представител М.В.П. с ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР от 45,00 лв. месечно, съгласно Решение № 329/28,11,2008 г. по гр.д.№ 566/2008 г., по описа на ПРС, Втори брачен състав; на 130  лв. /сто и тридесет  лева/ месечно, считано от 22,02,2016 година, до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

Разноските по делото остават така, както са направени от страните до момента.

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

За ищеца:                                                            Ответник:

         /а.М.Д. /                                           /Т.Н./

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ОСЪЖДА Т.Г.Н. ***, ЕГН **********; да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 61,20 лв. /шестдесет и един лева и 20 ст./, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 2129/2016 г. по описа на ПРС, Втори брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10,42 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: п/ Т.Радева

Вярно с оригинала.

ТР