Гражданско дело 2124/2016 - Решение - 03-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

         № 2919                     03.10. 2016 г.                    Гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, I-ви гр. състав в открито съдебно заседание на  деветнадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

при участието на секретаря Цвета Тошева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2124 по описа на ПРС за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правна квалификация чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 86 от ЗЗД.

  Ищецът Т.Н.Т., ЕГН ********** ***, чрез адв. Р.Ж., е предявил срещу ответника „Н и Н Логистика” АД, ЕИК: 202244560, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 80, представлявано от изп. директор А.К.Т. иск с правно основание чл. 224, ал. 1 от КТ за осъждане на ответника да заплати на ищеца обезщетение за 41 дни неползван ПГО за 2014г. и 2015г. в размер на 846,65 лева, от които 413 лева за неползвания отпуск за 2014г. и 433,65 лева за 2015г., зак. лихва и разноски.

Ищецът твърди, че е работил по трудово правоотношение (ТПО) с ответника въз основа на трудов договор от 20.03.2014г. до 27.10.2015г., когато трудовия му договор е прекратен по взаимно съгласие на страните. твърди се, че ищецът има право на 41 дни платен годишен отпуск, които не е използвал и не е бил платен от работодателя при прекратяване на ТПО.

Препис от исковата молба е връчен на ответника, който твърди, че отпускът е бил платен, за което е представил подписан от ищеца фиш за октомври 2015г..

Съдът, като взе предвид становищата на страните и като обсъди събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Между страните няма спор, че между тях е съществувало ТПО, прекратено по взаимно съгласие, както и че на ищеца се полагат 41 дни платен годишен отпуск.

Спорът е относно обстоятелството дали е платено обезщетението по чл. 224, ал. 1 ГПК.

Представения фиш за месец октомври 2015г., в който е начислено и обезщетението за платен годишен отпуск, като подписан от ищеца, е оспорен от последния. Наред с оспорване на авторството му, е оспорено и съдържанието му. Оспореният документ съставлява частен свидетелстващ документ, носещ подписа на оспорващата го страна, поради което и на осн. член 180 ГПК съставлява доказателство, че изявлението съдържащо се в него, е направено от страната, която го е подписала. Извършеното оспорване на съдържанието на изходящ от страната частен документ не попада в приложното поле на чл. 193 ГПК, тъй като касае хипотезата на член 164, ал. 1, т. 6 ГПК.

По делото е назначена СГЕ с вещото лице Г., която е дала заключение, че положения във фиша подпис за получени суми е на ищеца. Изводът е направен въз основа на наличието на съвпадения в общите класифициращи и частните идентифициращи признаци между подписа във фиша и ползваните сравнителни образци.

           При така установеното, съдът намира, че работодателят е доказал плащането на обезщетението, при условията на пълно и главно доказване, доколкото от представения фиш се установява получаването на обезщетението от ищеца, поради което искът ще се отхвърли като неоснователен.  

          На осн. член 78, ал. 3 от ГПК на ответника ще се присъдят разноски от 360 лева платено адв. възнаграждение, съгласно представения списък на разноските.

           Така мотивиран, съдът 

 

                                            Р  Е  Ш  И :

 

       ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.Н.Т., ЕГН ********** ***, чрез адв. Р.Ж., иск против „Н и Н Логистика” АД, ЕИК: 202244560, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 80, представлявано от изп. директор А.К.Т. за осъждане на ответника да заплати на ищеца обезщетение за 41 дни неползван ПГО за 2014г. и 2015г. в размер на 846,65 лева, от които 413 лева за неползвания отпуск за 2014г. и  433,65 лева за 2015г., ведно със зак. лихва върху главницата, считано от  завеждане на исковата молба в съда до окончателното  й изплащане, като неоснователен.

ОСЪЖДА Т.Н.Т., ЕГН ********** ***, чрез адв. Р.Ж., да заплати на Н и Н Логистика” АД, ЕИК: 202244560, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 80, представлявано от изп. директор А.К.Т. разноски от 360 лева платено адв. възнаграждение.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

   

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ А. Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.