Гражданско дело 2035/2016 - Определение - 26-05-2016

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016                                                     град Пловдив

Пловдивски районен съд                             ХV граждански състав

На двадесет и шести май                          2016  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

Секретар: Цвета Тошева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ТРАЙКОВА

гражданско дело  номер 2035 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 9,00 часа се явиха:

Ищецът В.А.Т., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява, за него адв. С..

Ответникът „Рот Елта” АД, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща законен представител.

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

          О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв. С.: Нямам възражения по проекта за доклад на делото. Моят доверител ми се обади по телефона и ми каза, че няма повече претенции към ответното дружество, тъй като му били изплатени трудовите възнаграждения за шест месеца, както и лихвата. Общо на доверителя ми му е изплатена цялата сума в размер на 2115,31 лв., представляваща главница и лихва. Оттеглям иска. Моля да ми присъдите разноските по делото, тъй като сумите на доверителя ми са изплатени след завеждане на делото. Представям списък на разноски в размер на 300 лв., платено адвокатско възнаграждение.

С оглед липсата на възражения по изготвения от съда проект за доклад,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ОБЯВЯВА проекта за доклад за окончателен, като същия да се счита за неразделна част от настоящия съдебен протокол.

На основание чл. 232 от ГПК, ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 2035/2016г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХV граждански състав.

ОСЪЖДА „Рот Елта” АД с ЕИК 115895755, със седалище и адрес на управление: с. Труд, община Марица, обл. Пловдив, п.к. 4199, ул. „Карловска” № 2, да заплати на В.А.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***, разноски в размер на 300 лв., представляваща платено адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „Рот Елта” АД с ЕИК 115895755, с. Труд, община Марица, обл. Пловдив, п.к. 4199, ул. „Карловска” № 2, да заплати на Районен съд – Пловдив държавна такса в размер на 153,70 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив, в седмичен срок от днес за ищеца и в седмичен срок от получаване на определението за ответника.

Протоколът се изготви в С.З.

Заседанието се закри в 09,10 часа.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ А. Трайкова

 

Вярно с оригинала: ЦТ