Гражданско дело 1952/2016 - Решение - 20-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3088                                       20.10.2016  Година             Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                            ІІІ граждански  състав

На   12.10.2016 Година

В публично заседание в следния състав:

                                                Председател: ТАНЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

 

Секретар: Димитрия Гаджева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 1952 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

         

Иск с правно основание чл.213, ал.1 от Кодекса за застраховането/отм./ и чл.86 от ЗЗД.

          Ищецът ЗАД «БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП» АД с ЕИК 000694286 – гр.София, чрез процесуалния си представител адв.Е.Т., е предявил иск против Агенция «Пътна инфраструктура»  с ЕИК 000695089 със седалище и адрес гр София, бул.Македония № 3 за заплащане на сумата от 1015,28 лв., представляваща изплатено обезщетение на застрахования по имуществена застраховка «Каско на МПС» за причинени вреди на л.а. «Лексус» с рег.№ ***,  настъпили на 26.04.2015 г. в резултат попадането на автомобила в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно на Автомагистрала Тракия в участъка на надлеза за с.Труд, ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и обезщетение за забава в размер на сумата от 49,45 лв. за периода 28.08.2015 г. до датата на подаване на исковата молба. Излага следните фактичеки обстоятелства: На 26.04.2015 г. , при движение по автомагристрала Тракия, посока гр.София, в участъка на надлеза за с.Труд, лек автомобил Лексус с рег.№ ***, управляван от С. О.С., преминал през необезопасено и необозначено препятствие на пътното платно /дупка/, при което на автомобила са причинени имуществени вреди- увреждане на предна лява гума и джанта. На основание застраховка «Каско» по застрахователна полица № 4704140529000284 със срок на покритие 18.11.2014 г.- 18.11.2015 г., след подадено заявление, на собственика на увредения автомобил, при ищцовия застраховател била образувана преписка по щета. При извършен оглед на автомобила е констатирано увреждане на предна лява гума и предна лява джанта. На основание възлагателно писмо, щетите по автомобила били отстранени в доверен сервиз «***» ЕООД, за който ремонт ищецът заплатил сумата от 1810,95 лв. с ДДС по фактура № 1000013483/22.06.2015 г. Плащането било извършено на 14.07.2015 г.  С изплащане на обезщетението застрахователят встъпил в правата на застрахования срещу причинителя на щетите.   Твърди се, че ответната АПИ, задължена за поддръжката и ремонта на републиканските пътища, отговаря за причинените вреди. Затова ищецът изпратил покана до Агенцията, чрез ОПУ-Пловдив за възстановяване на застрахователното обезщетение, получена на 27.08.2015 г. Тъй като ответникът не платил, изпаднал и в забава, за което дължал обезщетение в размер на законната лихва, считано от 28.08.2015 г. Ангажира доказателства. Претендира разноски.

          Ответникът АПИ- София оспорва иска с възражения относно възникване на валидно застрахователно правоотношение, механизма и обсотятелствата, при които е настъпило произшествието, размера на вредите и изплащане на застрахователно обезщетение. Повдига възражение и за съпричиняване на вредите от страна на водача на автомобила. В подкрепа на становището си ангажира доказателства.

          Третото лице-помагач «АВТОМАГИСТРАЛИ» ЕАД с ЕИК 831646048 със седалище и адрес на управелние гр.София, бул.Александър Стамболийски № 116, привлечено по искане на ответника, не взема становище по исковете.

          Съдът, като обсъди събраните в хода на делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие следното:

          Представена е застрахователна полица № 4704140529000284 със срок на покритие 18.11.2014 г.- 18.11.2015 г. за сключена застраховка «каско на МПС» за процесния лек автомобил, с уговорено разсрочено плащане на застрахователната премия на четири вноски.

          Представено е заявление от 27.04.2015 г. от водача С.О.С. до ЗАД «БУЛСТРАД В.И.Г» за настъпило на 26.04.2015 г. ПТП на автомагристрала Тракия, посока гр.София, след надлеза за с.Труд, при което управляваният от него автомобил Лексус с рег.№ ***, попада в дупка на пътното платно и е причинено увреждане на предна лява гума и джанта. Същите обстоятелства са посочени и в декларация вх.№ 1651/26.05.2015 г., подадена от С.О.С. до ищцовия застраховател и от свидетел на ПТП- М.Г.С..

          След постъпване на заявлението при ищеца е образувана преписка по щета, извършен е опис на претенцията на 27.04.2015 г., при който е констатирано увреждане на джанта предна лява и гума предна лява, последната за подмяна. С възлагателно писмо от 27.04.2015г. ремонтът е възложен на доверен сервиз «***» ЕООД.  От последното е издадена фактура № 1000013483/22.06.2015 г. на стойност 1810,95 лв. с ДДС. Сумата е излатена от застрахователя на 14.07.2015 г., ведно от  преводно нареждане на л.34 от делото.

В показанията на свид.С.С.- водач на автомобила и свид.м.С., потвърждават за станалото ПТП. Спомнята си, че на 26.04.2015 г. пътували с автомобила поавтомагирстрала Тракия, посока от гр.Пловдив към гр.София и в участъка на надлеза за с.Труд по платното имало множество дупки. Изведнъж автомобилът попаднал в една от тях, при което се деформирала предната лява гума и джанта. Дупката била с големина около 29 см. и дълбока,тъй като джантата била одраскана отстрани. Свид.С. подал уведомление до застраховатгеля «Булстрад», тъй като автомобилът имал застраховка «Каско».   Дупката не била обозначена.

          Изслушано е заключение на САТЕ, според което между механизма на ПТП, описан в уведомлението и декларацията, и вредите по автомобила има причинно-следствена връзка при условие, че дупката е с размери широчина най-малко 24 см. и дълбочина 10-15 см. Пазарната стойност на щетите е 1015,28  лв. с ДДС.

          Прието е заключение и на ССЕ, от което се установява, че първата и втората вноски от застрахователната премия по процесната полица са заплатени на ищеца, както и че застрахователя е изплатил сумата от 1810,95 лв. застрахователно обезщетение.

          Въз основа на така събраните доказателства съдът приема за установено, че на 26.04.2015 г. е настъпило ПТП при фактическите обстоятелства и механизма, описани в исковата молба, които безпротиворечиво се установяват от свидетелските показания на водача на автомобила и неговия спътник, които съдът кредитира като кореспондиращи с всички доказателства по делото. От заключението на САТЕ, възприето изцяло от съда като компетентно и обосновано, и установените от свидетелските показания размери на дупката на пътното платно, несъмнено се установи и причинно-следствената връзка между повредите и настъпилото произшествие, както и техния размер.

            По силата на валидно сключена имуществена застраховка «Каско на МПС» ищецът е изплатил обезщетение за настъпилите щети, с което на осн.чл.213, ал.1 от КЗ/отм./ е встъпил в правата на застрахования срещу причинителя на вредите и за него е възникнало регресното право да претендира възстановяване на платеното. Неоснователно е възражението на ответника, че не е възникнало застрахователно правоотношение поради неплащане на вноски от премията, тъй като в този случай се пораждат правата на застрахователя по чл.202 от КЗ да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати, но не и да откаже плащане на обезщетение. А и от заключението на ССЕ се установи, че вноските, които са били дължими към момента на произшествието, са били заплатени.

          Недоказано е възражението на ответника за съпричиняване на вредите от страна на водача на автомобила. Не се установи поведението му да е допринесло за настъпване на вредоносния резултат.

            Съгласно чл.30, ал.1 от Закона за пътищата , Агенция „Пътна инфрастуктура” осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища, какъвто безспорно е статута на процесния път. Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Закона за движението по пътищата, лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, организират движението по тях, така че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства. Според изричната норма на чл. 167, ал. 1 от ЗДвП, лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок.

        При така установената правна уредба, се налага изводът, че за поддържането и ремонта на пътя е отговорна ответната АПИ. Безспорно причините, провокирали нарушаването целостта на пътната настилка, биха могли да бъдат от различен характер: да се коренят както в измененията, които тя е претърпяла с течение на времето и под въздействие на други обективни фактори, като например атмосферни условия и тежестта на преминаващите пътни превозни средства, така и от човешко въздействие върху нея. За настоящия правен спор тези причини са без значение, тъй като във всички случаи е налице виновно поведение / бездействие/ на служители от Агенцията, а в случай на третото за спора лице- „Автомагистрали „ЕАД, гр.София, на когото ответникът е възложил на договорно основание поддържането и ремонта на автомагистрала Тракия, в чиито задължения е поддържането и предотвратяването на такова проявление на вещта. Следователно, налице е основание за ангажиране отговорността на ответника по чл.49 от ЗЗД и предявеният иск, като основателен и доказан по размер, ще се уважи така, както е предявен след изменението на исковете по реда на чл.214 ГПК / л.115/.

          Без значение за отговорността на ответната Агенция пред застрахователя е обстоятелството, че ремонтът и поддръжката е възложено на договорно основание на трето за спора лице- «Автомагистрали» ЕАД, гр.София, към което ответникът би могъл да упражни регресните си права.

          С представената по делото покана изх.№ 03589/20.08.2015 г., получена от ответника на 27.08.2015 г. , видно от известието за доставяне, АПИ е поканена да плати обезщетението, като е изпаднал в забава , за което дължи обезщетение в размер на законната лихва по чл.86 ЗЗД, считано от следващия ден-28.08.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. За периода до подаване на исковата молба- 18.02.2016 г., обезщетението възлиза на сумата от 49,45 лв., установен с приложената справка / л.116/.

          При този изход на спора на ищеца ще се присъдят и направените от него деловодни разноски, които се констатираха в размер от 738,44 лв., от които 124,44 лв. внесена ДТ, 272 лв. платено адвокатско възнаграждение, 342 лв. депозити за вещи лица и свидетели.

         

          Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

          ОСЪЖДА Агенция «Пътна инфраструктура»  с ЕИК 000695089 със седалище и адрес гр София, бул.Македония № 3  да заплати на ЗАД «БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП» АД с ЕИК 000694286 със седалище и адрес на управление  гр.София, ул.Позитано № 5, сумата от 1015,28 лв., представляваща изплатено обезщетение на застрахования по имуществена застраховка «Каско на МПС» за причинени щети на л.а. «Лексус» с рег.№ ***,  настъпили на 26.04.2015 г. в резултат попадането на автомобила в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно на Автомагирстрала Тракия, в участъка на надлеза за с.Труд, както и сумата от 49,45 лв. обезщетение за забава за периода 28.08.2015 г.- 18.02.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба- 18.02.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 738,44 лв. направени деловодни разноски.

          Решението е постановено при участието на «АВТОМАГИСТРАЛИ» ЕАД с ЕИК 831646048 със седалище и адрес на управелние гр.София, бул.Александър Стамболийски № 116 като трето лице-помагач на ответника Агенция «Пътна инфраструктура», гр.София.

          Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                          СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ