Гражданско дело 1852/2016 - Определение - 03-10-2016

Определение по Гражданско дело 1852/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

Година 2016                                                                                         гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                          V  брачен състав

На трети октомври                                                                                             2016 година

В  публично заседание в следния състав:

 

                                                           Председател: СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

 

Секретар: Анелия Деведжиева

 

Сложи  за  разглеждане  докладвано от  съдията

гр.  дело    1852  по описа  за 2016  година.

На поименното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

         ...........................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

ЕТО защо,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба относно следното:

ЗАДЪЛЖАВА СЕ бащата Г.А.Д. ЕГН ********** при условията на чл. 144 от СК да заплаща на дъщеря си Г.Г.Д. ЕГН ********** за срока на редовното й обучение в средно учебно заведение (СОУ «*****» гр. П.) ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева) месечно, считано от 03.10.2016г. до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.

Разноските по делото остават за всяка от страните така, както са направени, а държавната такса за производството ще се заплати от Г.  А.Д..

ОСЪЖДА Г.А.Д. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 27,00 лв. (двадесет и седем лева), представляваща държавна такса от 2 на 100 върху сумата на издръжката за предвидения срок за обучение.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1852/2016г. по описа на ПРС, V брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от днес.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11:32 ч.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ С. Неделева

 

 

                                                           СЕКРЕТАР: п/ А. Деведжиева

 

Вярно с оригинала.

А.Д.