Гражданско дело 1832/2016 - Решение - 18-05-2016

Решение по Гражданско дело 1832/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1659

 

 

гр. Пловдив, 18.05.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на деветнадесети април през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 1832 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация,

..................................................................................................

Водим от горното, Съдът    

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА промяна в имената на  П.П.Г., с ЕГН: **********, с адрес: ***, като занапред същата ще носи собствено име П. и фамилното име П..

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчване на страните.

 

Препис от решението, след влизането му сила, следва да бъде изпратено на Община Пловдив за отразяване на допуснатата промяна в регистрите за гражданското състояние, на РС Пловдив - Бюро „Съдимост” и на ЕСГРАОН на областно ниво. 

 

 

СЪДИЯ: /  П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЕКРЕТАР: Д. Д.