Гражданско дело 18174/2016 - Решение - 01-06-2017

Решение по Гражданско дело 18174/2016г.

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1776

 

 

гр. Пловдив 01.06.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в закрито съдебно заседание на двадесет и шести май през две хиляди и седемнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 18174 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на чрез адв. Б. за допускане на поправка на явна фактическа грешка в постановеното решение № 1440/09.05.2017 г. досежно частта, в която се допуска делба на заявения поземлен имот.

В предоставения срок за отговор е постъпил такъв от ответната страна, в който се потвърждава искането.

         Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от поправката, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

         Видно от материалите по делото предмет на иска е делба на ПИ с идентификатор 56784.522.720, с площ 296 кв.м., като се притендира допускането му при квоти от ¼ ид. част за ищцата и ¾ ид. части за ответника.

         С решението съдът е уважил иска като е допуснал до делба притендирания поземлен имот с идентификатор 56784.522.720. При определяне на частта от имота, която следва да бъде поделена в диспозитива на решението на страница втора, абзац първи на ред седми вместо дробното число ½ и посочено ¼ ид. част. Това касае допускане на техническа грешка, която следва да се отстрани като числото ¼ се чете ½.

Водим от горното съдът,

 

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение № 1440/09.05.2017 г. по гр. дело № 18174 по описа за 2016 г. на ПРС, при която в диспозитива на съдебното решение на страница втора, абзац първи на ред седми след съюза „..и...” дробното число „...¼...” се чете „...½...”.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.