Гражданско дело 1772/2016 - Решение - 25-05-2016

                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                     

                                      № 1720

 

                                      гр. Пловдив, 25.05.2016г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на  двадесет и шести април две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №  1772  по описа на съда за 2016г., намира за установено следното:

.................................................................................................................................................................................................

         По изложените съображения, съдът

 

 

                                      Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА брака между Д.П.М., ЕГН ********** ***  и  Й.Й.К., ЕГН ********** ***, сключен на  *****. с  Акт за граждански брак № *****. на Община П., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 49, ал.1 от СК.

         СЛЕД прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – К..

         СЪПРУЗИТЕ не  дължат издръжка помежду си.

         РОДИТЕЛСКИТЕ права по отношение на  детето от брака И. Д. М., ЕГН ********** се предоставят за упражняване на бащата Д.П.М., ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при  бащата.

Майката Й.Й.К., ЕГН ********** ***  ще има право да вижда детето си И. Д. М., ЕГН **********  всяка  първа и трета седмица от месеца от 09.00ч. в събота до 18.00ч. в неделя с преспиване в дома на майката, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.      

         ОСЪЖДА Й.Й.К., ЕГН ********** ***    да заплаща на детето си  И. Д. М., ЕГН ********** чрез   нейния баща и законен представител  Д.П.М., ЕГН ********** ИЗДРЪЖКА в размер на 110,00 /сто и десет/ лева месечно, считано от 15.02.2016г. до навършване на пълнолетие от детето или до настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване,  ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане на сумата.

ПОЛЗВАНЕТО на семейното жилище, находящо се в гр. П.,  **********, се предоставя на  Д.П.М., ЕГН **********.   

         ОСЪЖДА Й.Й.К., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ПРС в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса  по делото в размер на 25,00 / двадесет и пет/ лева, както и държавна такса върху присъдената издръжка в  размер  158,40 /сто петдесет и осем лева и  четиридесет стотинки/ лева.

         Решението подлежи на обжалване  пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР