Гражданско дело 17693/2016 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 17693/2016г.

       РЕШЕНИЕ № 2867

 

                                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                                    08.07.2019 г., гр. Пловдив

 

       ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XIII състав, в закрито заседание на 08.07.2019 г. в състав:                                                                                                                                            

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮДМИЛА МИТРЕВА

                                              

        като разгледа докладваното гр.дело № 17693 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.250 ГПК.

Образувано е по молба на И.Т.П., чрез адв. Ш., с която се иска допълване на Решение 1829 от 14.05.2019 г. по  гр.дело № 17693 по описа за 2016 г. по описа ПРС относно законната лихва върху присъдената в негова полза сума за уравнение на дела му.

В срока по чл.250, ал.2 ГПК е постъпил отговор на така подадената молба от ответната страна по нея И.Н.П., чрез адв. А., с която считат искането за неоснователно.

Съдът, като разгледа делото и взе предвид становището на страните, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

 Подадена е молба по чл.250 ГПК за допълване на решението, същата е подадена в законоустановения едномесечен срок, поради  което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, съдът намира:

С Решение № 1829 от 14.05.2019 г. по гр.дело № 17693 по описа за 2016 г. по описа ПРС, съдът е разпределил имотите, предмет на делбата измежду съделители, като е осъдил И.Н.П. да заплати на И.Т.П. парична сума за уравняване на дяловете.

В случаите, в които съдът присъжда суми за уравняване на дяловете, служебно се произнася и за вземането за законна лихва върху присъдените суми от влизане на решението в сила. В случая, съдът е пропуснал да присъди сумата за уравняване на дяловете ведно със законната лихва от влизане на решението в сила, който пропуск на съда се отстранява по реда на чл.250 ГПК, чрез допълване на решението. В този смисъл Определение № 671/22.12.2015 г. по делото № 4837/2015 г. на ВКС, ГК, I Г.О.

Искане за присъждане на законна лихва не е нужно да бъде правено от страната, доколкото такава се присъжда служебно от съда.

С оглед изложеното, съдът намира, че молбата на И.Т.П. е основателна и следва да бъде уважена, като решението се допълни като към присъдената сума за уравняване на дела се добави ведно със законната лихва за забава, считано от влизане на решението в сила до окончателното им плащане.

Така мотивиран, съдът

 

                                             Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА, на основание чл.250 ГПК, Решение 1829 от 14.05.2019 г. по  гр.дело № 17693 по описа за 2016 г. по описа ПРС, като в диспозитива се добавя към присъдената сума за уравняване на дела на  И.Т.П., ведно със законната лихва за забава, считано от влизане на решението в сила до окончателното плащане“,  като диспозитива, в частта за присъдената сума за уравняване на дела, да се чете по следния начин:

„ОСЪЖДА И.Н.П., ЕГН ********** да заплати на  И.Т.П., ЕГН ********** за уравняване на дела му сумата в размер на 22 050 лева, ведно със законната лихва за забава, считано от влизане на решението в сила до окончателното плащане.“

 

Решението, подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ЛЮДМИЛА МИТРЕВА

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

В.С.