Гражданско дело 17693/2016 - Решение - 06-02-2018

Решение по Гражданско дело 17693/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 417                                       Година 06.02.2018                         Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                          XIII граждански състав

На двадесет и трети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 17693 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:                   

          Производството е по иск за делба във фазата по допускането й.

          Съдът е сезиран с искова молба от И.Н.П. ЕГН **********,*** чрез п-ка си а. Н.А., съдебен адрес: ***, против И.Т.П. ЕГН **********, с адрес: ***; адрес по местоработата: гр. П., К. „Х. Г.", ул. „Д. Т." № , с която иска от съда да се допусне извършване на съдебна делба на съсобствен недвижими имоти както следва:

           1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № / г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. П., бул.И. № , ет. , /а по н. а.- етаж /а. /, предназначение на самостоятелния обект: а. за т. д., брой нива на обекта , с площ от 58,22 кв.м., състоящо се /съгласно документ за собственост/ от: входно антре, две стаи, баня и тоалетна и два балкона; ведно с прилежащите части: избено помещение № с площ от 3,93 кв.м., и 5,63 % ид.ч. от общите части на сградата, при съседни СО в сградата: на същия етаж: СО с идентификатор № , , под обекта: , над обекта:, като сградата, в която се намира цитирания самостоятелен обект е заснета като сграда с идентификатор № , застроена площ 156 кв.м., брой етажи , предназначение: жилищна сграда-многофамилна и същата е разположена в дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор , от който придобили и притежават общо 12/224 ид.ч., целия с площ от 232 кв.м. /по скица/, а 224 кв.м. /по нотариален акт, с адрес на поземления имот: гр,П., бул. „И. № , трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор-няма, номер по предходен план № , кв…., парцел , при съседи / сьгл. скицата/: ПИ с ИД N, , , ,

      2. ДВОРНО МЕСТО, цялото застроено и незастроено С площ от 423 кв.м,, намиращо се в с.М., о. Х., П. о., съставляващо УПИ , в кв, по регулационния план на същото село, одобрен със заповеди № / г. и заповед № / г. на к. на о., ВЕДНО с построената в същото дворно место полумасивна жилищна сграда с площ от 45 кв.м. както и стопанска постройка с площ /ПС/ с площ от 20 кв.м., при граници: улица, УПИ , , , и УПИ - з. д..

      ПРИ КВОТИ: по 1/2 идеални части за И.Н.П. и И.Т.П..

                 Ищцата твърди, че с ответника са бивши с., чийто брак бил прекратен с влязло в сила съдебно решение, постановено по бр.д. № /г., бр.с. ПРС, /влязло в сила на г. Твърди, че по време на брака им, с ответника придобили в режим на СИО два недвижими имота, които били предмет на настоящото дело за делба, тъй като в производството по прекратяване на брака им, се съгласили, че същите ще останат в режим на обикновена съсобственост между тях. Твърди, че понастоящем с ответника били съсобственици, при равни права, на придобитите по време на брака им, в режим на СИО недвижими имоти описани в исковата молба.

                 Моли съда да прекрати същестуващата между тях обикновена съсобственост върху описаните недвижими имоти при равни квоти.

     Ответникът И.Т.П., чрез пълномощника му а. И.Д., с отговора на исковата молба, заявява че страните били бивши с.. Бракът им бил прекратен с влязло в сила на  решение, постановено по ф. дело № /… г. на ПРС - бр.с. Твърди, че двата имота предмет на исковата молба, били придобили по време на брака. Твърди, че имотът по пункт 1 от исковата молба страните придобили в режим на СИО и моли да бъде допуснат до делба при равни квоти. Не оспорвал приложените към исковата молба писмени доказателства относно имота - нотариални актове,скица на поземлен имот, схема на самостоятелен обект удостоверение за данъчна оценка.

     Оспорва иска за делба досежно имота по п. 2 от исковата молба. Оспорва имотът по п.2 от исковата молба да е придобит при режим на СИО, както и оспорва искането да бъде допуснат до делба при равни за страните квоти. Отразеното в бракоразводното решение било на основание разпоредбата на 26 ал.1 във връзка с чл.27 СК /отм/. Твърди, че единствено ответника бил собственик на този имот. Макар и придобит по време на брака с ищцата, този имот бил лична собственост на ответника, тъй като при придобиването му покупната цена била заплатена изцяло с негови лични средства. Същите били придобити от продажбата на негов имот - лична собственост, придобит по дарение с н. а.№ том дело № от г. на Н. при ПРС, дарен лично на него от двамата му родители Ч. И.П. и Т. М.П.. С н. а.№ том per № н.д. / г на Н. К. Д.per № на НК,вписан в СВ- П.под № том н.д № /г вх.рег № от г. ответникът  продал дареният му недвижим имот, съставляващ А. вх….ет…. в жил. блок , находящ се в гр.П., к. В., ул.”Н. К.” №, за сумата 14 882.60 лева. Част от продажната цена в същия ден /г/ той вложил в три свои сметки в банка „Б. П.”, к. «И. В.», а именно: 2 000 долара по сметка № , 6 000 лева по сметка № , и 3 000 лв по сметка № .  Твърди, че на г. ответникът изтеглил сумата по валутния влог в размер на 2 007.81 долара и с част от нея на г.  закупил с изцяло със свои средства имота по п.2 от ИМ с приложения н.а. том peг. д. от г. на Н.С. К.peг. № на НК,вписан в CB-П. под № том дело № /г вх. рег_№ от г.

                   Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка съдът, изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

                   По направеното възражение от ответника на основание чл.23 ал.1 от СК.

       В отговора на исковата молба ответника чрез възражение е оспорил иска за делба по отношение на имот ДВОРНО МЕСТО, цялото застроено и незастроено С площ от 423 кв.м., намиращо се в с. М., о. Х., П. о., съставляващо УПИ , в кв. … по регулационния план на същото село, одобрен със заповеди № / г. и заповед № / г. на к. на о., ВЕДНО с построената в същото дворно место ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 45 кв.м. както и стопанска постройка с площ /ПС/ с площ от 20 кв.м., при граници: улица, УПИ , , , и УПИ - з. д., с твърдението че макар и придобит по време на брака с ищцата, този имот бил лична собственост на ответника, тъй като при придобиването му покупната цена била заплатена изцяло с негови лични средства.      

                   При законовия режим на общност, съгласно чл.21, ал.1 от СК, вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата с., независимо на чие име са придобити. Съвместният принос според ал.2, може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството, а според ал.3 съвместният принос се предполага до доказване на противното.

        В ал.1, ал.2 и ал.3 от чл.22 СК, законодателят е посочил, че лично имущество са вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, придобитите от единия съпруг вещни права, когато кредитор е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг по реда на глава четиридесет и четвърта от Гражданския процесуален  кодекс върху вещни права, които са съпружеска имуществена общност. Лични са движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или занаят. Лични са вещните права, придобити от с.- едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие.

       Искът по чл.23 от СК е коректив на съпружеската общност, като при режим на имуществени отношения по СК и съвместният принос, като нейно основание и обяснение. Съпружеската имуществена общност възниква върху вещите и вещните права, придобити от с. по време на брака в резултат на съвместен принос, независимо от това на чие име са придобити – чл.21, ал.1 СК.

       Съвместният принос на с. се предполага оборимо при възмездните придобивни основания - чл.21, ал.3 СК. Критерият за преобразуване на лично имущество в закупения през време на брака имот е изцяло обективен – изследва се характерът на вложените в придобиването средства. По силата на чл.23 от СК едно имущество или право, което е лично запазва този си характер, дори да се превърне в друг обект. Независимо от конкретния придобивен способ, законът приема, че щом новата вещ е придобита с лично имущество т.е. с изцяло личен принос на единия съпруг, тя е лично имущество на този съпруг. Придобитото през време на брака, независимо на чие име, е с характера на вложените в придобиването средства. Ако те са изцяло или отчасти лични на единия съпруг, другият няма принос в придобиването – изцяло или за съответната част.

      Според задължителната практика на ВКС - решение № 355 от 9.01.2012 г. на ВКС по гр. д. № 430/2011 г., II г. о., ГК, постановено по реда на чл.290 ГПК, всяко възражение за трансформация по чл. 23, ал.1 и ал.2 от СК, по същество не е оспорване на "съвместния принос", а опровергаване на презумпцията за съвместен принос, поради което и доказателствената тежест не е за този, който поддържа, че следва да се приложи разпоредбата на чл.21, ал.3 СК, а за този, който поддържайки влагането на лични средства следва да изключи приложението на презумпцията, установявайки пълно и пряко влагането на извънсемейни - лични средства в придобиването на конкретна вещ или вещно право. Само доказаното, при условията на пълно и главно доказване, влагане на суми, които имат личен характер могат да обусловят извод, че презумпцията за съвместен принос е оборена и не може да намери приложение в конкретната хипотеза, изключвайки вещно-правния ефект на придобивното основание изцяло или отчасти спрямо неучаствалия по сделката съпруг.

                  По делото са представени като доказателства от ответника писмени доказателства - н. а. том дело № от г. на Н. при ПРС, от който се установява, че двамата му родители са му подарили а. в гр. П. и н. а. том peг. н.д. /г на Н. К. Д.peг. на НК, вписан в СВ – П. под № том н.д № /г вх. рег. от г., от който се установява, че същия а. е бил продаден от него. Представено е Банково удостоверение изх. № …/… г. към което са приложени извлечения от банкови сметки на ответника за движението по същите.

                  От показанията на с. на ответната страна П.Т.П., с. на ответника по делото, не се доказа  че средствата от прадажбата на дарения от родителите на И.П. а. са отишли за закупуването на къщата в с. М.. Заяви се заплащане на суми на л. и б. на ответника, но не се представиха други доказателства в подкрепа на това твърдение.

                  В показанията си пред съда с. К. И. П., с. на страните по делото, заяви, че имота в с. М. бил закупен през … г.  и с общи средства  започнал основен ремонта на същия. Заявява, че имота 100 годишен и се наложил много голям ремонт. Заявява, че б. … финансирал бизнес с пчели със средствата от продажбата на подареното му ж. Заявява, че в този период той бил в Г. и пари за там получавал от б. …. Знаел, че баща му платил на по 1 500 лева на страна за къщата в М., като ремонтите по нея продължавали 15 години.

                   За това, че средствата за закупуване на пчелни кошери са дошли от продажбата на наследствен а., говори и с. И. В. Д.. С. П. С. Ш., не можа да даде показания за това откъде е взимал средства ответника за кошерите, заявява само че същите били изработени от него.

                   С оглед така представените писмени гласни доказателства, настоящия състав на съда намира, че не се доказа приусловията на пълно и главно доказване обстоятелството, че процесния имот находящ се в с. М. е закупен изцяло с лични средства собственост на ответника по делото И.П., като по този начин не следва да уважи и направеното възражение на ответника, че същия е заплатил стойността на имота с лични средства придобити от продажбата на подареното му от неговите родители ж.

       При извода за недоказаност на възражението за трансформация, следва да намери приложение презумпцията на чл. 21, ал.3 СК, вр. чл. 28 СК и дяловете на страните да се счетат за равни.

                   По отношение на иска за делба:

                   Правото на делба е потестативно субективно право, което съгласно член 34 от ЗС може винаги да се упражни, освен ако закона разпорежда друго. В случая делбата се води между съсобственици, като съсобствеността е възникнала въз основа на правни сделки в режим на съпружеска имуществена общност.

                   И двата имота са придобити на възмездно основание по време на брака на двамата съделители за което свидетелства представените като доказателства Съдебно решение, постановено по бр. д. N.. /… г., … бр. с. при ПРС, влязло в сила на … г., н. а.№ … том … рег. № …, дело № … от … г. и  н. а.№…, т…., peг. № …, дело …/… г.

                  Ответника не спори относно обстоятелтвото, че имота  представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № / г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. П., бул. И. № , ет. , е придобит по време на брака му с ищцата както и че същия следва да бъде допуснат до делба при равни квоти за двамата съделители.

                  По отношение на втория имот представляващ ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено, с площ от 423 кв.м., намиращо се в с.М., о. Х., П. о.., съставляващо УПИ , в кв. … по регулационния план на същото село, одобрен със заповеди № / г. и заповед № / г. на к. на о., ведно с построената в същото дворно място полумасивна жилищна сграда с площ от 45 кв.м. както и стопанска постройка с площ /ПС/ с площ от 20 кв.м., не се доказа пълна трансформация на лично имущество на ответника по делото, затова съдът намира, че следва да допусне и него до делба при равни квоти, като придобит по време на брака на възмездно основание.

                   По отношение на разноските:

                   На основание чл.355 от ГПК, съдът намира че разноските на страните следва бъдат присъдени във втора фаза на съдебна делба съобразно стойността на дяловете им.

                   Мотивиран от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

                   ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между И.Н.П. ЕГН **********,*** чрез а. Н.А., съдебен адрес: ***, от една страна против И.Т.П. ЕГН **********, с адрес: ***; адрес по местоработата: гр. П., К. „Х. Г.", ул. „Д. Т." № , чрез а. И.Д., от друга, на съсобствени недвижими имоти както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № / г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. П., бул. И. № , ет. /а по н. а.- етаж /а. /, предназначение на самостоятелния обект: а. за т. д., брой нива на обекта , с площ от 58,22 кв.м., състоящо се /съгласно документ за собственост/ от:входно антре, две стаи, баня и тоалетна и два балкона; ведно с прилежащите части: избено помещение № с площ от 3,93 кв.м., и 5,63 % ид.ч. от общите части на сградата, при съседни СО в сградата: на същия етаж: СО с идентификатор № , , под обекта: , над обекта:, като сградата, в която се намира цитирания самостоятелен обект е заснета като сграда с идентификатор № , застроена площ 156 кв.м., брой етажи , предназначение: жилищна сграда-многофамилна и същата е разположена в дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор , от който придобили и притежават общо 12/224 ид.ч., целия с площ от 232 кв.м. /по скица/, а 224 кв.м. /по нотариален акт, с адрес на поземления имот: гр,П., бул. „И. № , трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор-няма, номер по предходен план № , кв…., парцел , при съседи / сьгл. скицата/: ПИ с ИД N , , , …; ДВОРНО МЕСТО, цялото застроено и незастроено с площ от 423 кв.м., намиращо се в с.М., о. Х., П. о., съставляващо УПИ , в кв…. по регулационния план на същото село, одобрен със заповеди № / г. и заповед № ../ г. на к. на о. ВЕДНО с построената в същото дворно место ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 45 кв.м., както и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ /ПС/ с площ от 20 кв.м., при граници: улица, УПИ , , , и УПИ - з. д., ПРИ КВОТИ: по 1/2(една втора) идеални части за И.Н.П. и И.Т.П..

       РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд – Пловдив, в двуседмичен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

      

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                                     /Мария Личева-Гургова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ